Co dělat když vám odtáhnou auto?

Jak se bránit proti odtahu vozidla

Pokud zjistíte, že o odtahu rozhodl strážník a odtah byl dle Vašeho názoru neoprávněný, je možné postupovat cestou správního řízení – a podat podnět k zahájení přezkumného řízení podle správního řádu a v jeho rámci žádat o náhradu škody.

Kdo může nechat odtáhnout auto

„Obecně lze auto odtáhnout tehdy, když tvoří překážku v bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Může o něm rozhodnout policista nebo obecní strážník,“ vysvětluje. Dalším důvodem může být veřejný zájem.

Co dělat když mi někdo parkuje na pozemku

Asi jako první každého napadne zavolat na policii. Určitě neuděláte chybu, je dokonce jedno, zda zvolíte rovnou státní či městskou. Policista pak konkrétní situaci posoudí, a pokud se vozidlo nachází na pozemní komunikaci, kde platí pravidla silničního provozu, může nařídit jeho odtažení.
Archiv

Kdy je auto považováno za vrak

Vrak definuje zákon jako vozidlo, které je pro závady v technickém stavu zjevně technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích a obnovení způsobilosti by si vyžádalo výměnu, doplnění nebo opravu podstatných částí mechanismu nebo konstrukce silničního vozidla nebo které není možné identifikovat …

Jak dlouho trva Blokove cisteni

Doba trvání čištění je cca 6–8 týdnů. Dále pak na přelomu jara a léta budou probíhat samostatná čištění velkých parkovišť, která budou vždy s dostatečným předstihem, minimálně však 7 dnů předem označena dopravním značením s vyznačeným datem a časem čištění.

Co znamená blokové čištění

Na jaře a na podzim tradičně probíhá blokové čištění ulic.

Jedná se o přenosné značky zákaz zastavení, kde je uveden datum a čas čištění.

Kdy lze odtáhnout vrak

Po půl roce a dvou měsících. Nově je možné odtáhnout vozidla, která nemají déle než půl roku platnou státní technickou kontrolu – taková vozidla již podle novely mohou být definována jako autovraky.

Co to je autovrak

Autovraky rozeznáváme na „vybrané“ a „ostatní“. Vybraným autovrakem je každé úplné nebo neúplné motorové vozidlo vymezené zvláštním právním předpisem jako vozidlo kategorie M1 nebo N1 anebo tříkolové motorové vozidlo s výjimkou motorové tříkolky. Ostatní autovraky jsou jiné dopravní prostředky a neúplné vraky.

Jak daleko od vjezdu se smí parkovat

Re:Parkování naproti vjezdu

Pokud je obousměrná komunikace, tak musí být 6 m, IMHO to na stání před vjezdem nijak nedopadá. Rozhodující je zda vozidlo tvoří překážku. Tazatel psal o jednosměrce. Už vidím, nicméně i tak nesmí vozidlo tvořit překážku i přesto že by se tam dalo legálně stát.

Jak si označit parkovací místo

Značka s bílým písmenem P na modrém pozadí a parkovacím kotoučem na bílém pozadí označuje parkoviště, na kterém řidič musí při začátku stání umístit parkovací kotouč viditelně ve vozidle a nastavit na něm dobu začátku stání, kterou nesmí až do odjezdu měnit. Dodatková tabulka obvykle značí maximální možnou dobu stání.

Jak se zbavit vraků

Obce mají stále možnost odstraňovat vraky též dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů („zákon o pozemních komunikacích“), pokud se vrak nachází na pozemní komunikaci ve vlastnictví obce. O odstranění tohoto vraku rozhoduje příslušný silniční správní úřad na návrh obce.

Jak zlikvidovat auto bez tp

K tomu, aby vrakoviště odebralo váš vůz k likvidaci, musíte mít velký technický průkaz. Bez něj to není možné. Když vám vystaví doklad o likvidaci, další cesta vede na odbor dopravy městského úřadu nebo magistrátu.

Co je to Blokove cisteni

V rámci blokového čištění bude probíhat čištění přilehlých ploch silniční vegetace a chodníků přičemž ten, kdo vozidlo ponechá stát v ploše silniční vegetace, dopouští se porušení §27 odst. 1 písm. r) zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, ve znění pozdějších předpisů.

Co znamená Blokove cisteni

Jedná se o přenosné značky zákaz zastavení, kde je uveden datum a čas čištění.

Co dělat s odstaveným autem

Je-li vozidlo vyřazeno z provozu déle než dvanáct po sobě jdoucích měsíců, je majitel vozidla povinen neprodleně úřadu oznámit adresu, na které se vozidlo nachází a také k jakému účelu bude využito. „K vyřízení je nutné přinést s sebou velký technický průkaz, vyplnit žádost a zaplatit poplatek 50 korun.

Kam odvézt stare auto

Výrobce má povinnost zřídit veřejné místo zpětného odběru v každé obci, která o to projeví zájem, pokud už daný výrobce ve vzdálenosti do 10 km od ní již nezřídil místo zpětného odběru. Místy zpětného odběru mohou být jak pneuservisy, autoservisy, rovněž ale i obecní sběrné dvory.

Jak odstranit vrak

Obce mají stále možnost odstraňovat vraky též dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů („zákon o pozemních komunikacích“), pokud se vrak nachází na pozemní komunikaci ve vlastnictví obce. O odstranění tohoto vraku rozhoduje příslušný silniční správní úřad na návrh obce.

Kde se nesmí parkovat

Zastavit a stát se nesmí zejména:

na horizontu, na přechodu pro chodce a 5 m před ním, na křižovatce a blíže než 5 m před a za ní (vyjma v obci na křižovatce tvaru „T“ na protější straně), na zastávce a 30 m před a 5 m za ní, případně od značky „Zastávka autobusu“ apod.

Kdo má přednost při parkování

Pravidlo pravé ruky, resp. přednost zprava platí na všech komunikacích, což znamená, že i na lesních a polních cestách a rovněž i na parkovištích.

Jak poznat placene parkoviště

Placená parkoviště jsou značena písmenem „P“ na modrém pozadí se symbolem parkovacího kotouče (IP13b). Dodatková tabulka určuje, jak dlouho zde můžete parkovat. Čas příjezdu nastavíte na parkovacím kotouči, viditelně umístěném na za čelním sklem vozu.

Jak dlouho lze stát na K r

3 min“ nebo „MAX. 5 min“. Právě to stanovuje, na jak dlouho můžeme na daném místě zastavit. Na takovém místě můžeme zastavit a stát maximálně po dobu vyznačenou na značce.

Kam s nepojízdným autem

Zákon o odpadech přitom ukládá, že každé nepojízdné vozidlo musí projít ekologickou likvidací a to pouze u autorizovaných společností. Pokud zrovna řešíte co s autovrakem, pomůže Vám aplikace "Kam s ním," která Vás nasměruje k nejbližšímu autorizovanému zpracovateli autovraků v okolí.

Jak přepsat auto Když nemám plnou moc

Odpověď: Možným řešením ve Vašem případě by bylo poslat písemně na úřad přihlášku k registraci vozidla. V okamžiku, kdy úřad zjistí, že žádost na převod vozidla není kompletní, úřad Vás vyzve, aby žádost byla doplněna o plnou moc bývalého majitele.

Jak vyřadit auto z evidence

Majitel vozidla musí pro vyřízení zániku vozidla osobně navštívit úřad obce s rozšířenou působností a zde podat Žádost o vyřazení silničního vozidla z provozu a zápis zániku silničního vozidla. Vyřízení zániku vozidla je zdarma a bez poplatku. Teprve po ukončení registrace je možné zrušit povinné ručení u pojišťovny.

Jak dlouho si nechat auto

U kvalitních automobilů by neměl být problém, aby byly schopny najezdit 200 000 kilometrů a bez zásadních investic vydržet alespoň 10 let. Může se stát, že bude nutná výměna čepů, možná tlumičů, ale velké investice by neměly být potřeba. Prostě s vámi celou tuto dobu vydrží v dobré kondici.