Co je Jost?

Co je to JIMP

Jednotka intenzivní metabolické péče má 6 lůžek, každé lůžko umožňuje monitoraci základních životních funkcí. Hospitalizováni zde jsou pacienti, kteří vyžadují intenzivnější lékařskou nebo ošetřovatelskou péči, nejsou ale bezprostředně ohroženi selháním některého z životně důležitých orgánů.

Co patří do RIV

Zařazení do RIV – do RIV lze zařadit jako odborná kniha – publikované diplomové, doktorské, habilitační a disertační práce splňující parametry odborné knihy, které nejsou založeny na pracích druhu Jimp, Jsc, Jost viz Odborná kniha.

Co je to VaVaI

Informační systém VaVaI (IS VaVaI) je aplikace určena pro vyhledávání ve veřejně přístupných údajích Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, provozovaného podle § 30 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

Jak poznat sborník

sborník: Publikace obsahující dva či více samostatných textů, zpravidla alespoň rámcově tematicky příbuzných, se společným názvem. Může být koncipován jako publikace jednorázová nebo seriálová.

Co je to RIV

Veřejně přístupná datová oblast Rejstřík informací o výsledcích (RIV) obsahuje údaje o výsledcích, kterých bylo dosaženo při řešení výzkumných aktivit VaVaI s poskytnutou podporou podle zákona č. 130/2002 Sb.

Co to je monografie

Monografie (z řečtiny monos – jeden, grapho – píšu) je publikace (nebo její část) komplexně zpracovávající jedno, obvykle úzce vymezené či specializované téma (např. pojednává o jedné osobnosti, jednom problému, jedné vědecké otázce).

Co to je bibliografie

Bibliografie je seznam knih, z něhož autor čerpal při psaní vlastního díla, je obvykle uváděna na konci knihy, také se ale může jednat o zcela samostatnou publikaci věnující se seznamu knih a jiných děl. Tyto samostatné bibliografické publikace jsou například papírové i elektronicky zpracované katalogy knihoven.

Co je to odborná kniha

Definice: „Odborná kniha“ prezentuje původní výsledky výzkumu, který byl uskutečněn autorem knihy nebo autorským týmem, jehož byl autor členem. Kniha je neperiodická odborná publikace o rozsahu alespoň 50 tištěných stran vlastního textu bez fotografických, obrazových, mapových apod.

Co obsahuje bibliografie

Knižní bibliografie by měla obsahovat:Jméno autora.Název díla.Místo vydáníJméno nakladatelstvíRok vydáníISBN.Rozsah dokumentu (počet stran)Pořadí vydání

Jak vypadá bibliografie

Bibliografické údaje se vyskytují v pořadí: autor, název dokumentu, fakta o dokumentu. Každá citace vždy musí obsahovat autora a název díla, pořadí vydání, rok vydání a standardní číslo, takzvané ISBN nebo ISSN. U nás je dále zvykem uvádět v citacích i místo vydání, nakladatelství a počet stran dokumentu.

Co je to beletrie

Termín, který pochází z francouzského belles-lettres, původně označoval veškerou uměleckou literaturu. V jednom období se jí přezdívalo také literatura krásná, protože zahrnovala i poezii a drama. Jsou to příběhy, díky kterým nahlížíme do jiných světů.

Jak citovat titul

Křestní jméno můžete uvést buď plně, nebo ho zkrátit iniciálou (např. ŠANDEROVÁ, J. nebo ŠANDEROVÁ, Jadwiga). Tituly se v citacích nepoužívají.

Jak citovat když jsou dva autoři

V takovém případě se písmena uvádí i v závěrečném soupisu bibliografických citací. V případě většího množství autorů se píší do závorky všichni autoři uvedení v bibliografické citaci. Pokud je nutné uvést dva či více zdrojů, uvádějí se v jedněch kulatých závorkách a oddělují se středníkem.

Jak někoho citovat

Existují dva základní způsoby, jak využít ve svém textu cizí informace či myšlenky: citace a parafráze. V citaci uvádíte doslovné znění svého zdroje a dáváte ho do uvozovek. Parafráze je naopak volným zopakováním myšlenek a do uvozovek se nedává. Pro obě ale platí, že je třeba původní text reprodukovat přesně.

Jak citovat odkaz

Odkaz se uvádí vždy v kulatých závorkách. Příjmení autora, pokud je součástí textu, není nutné uvádět v závorce (viz příklady). Doporučuje se na nestandardní zdroje (internetové odkazy, ústní informace, televizní/rozhlasové vysílání…) odkazovat vložením poznámky pod čarou.

Jaké jsou žánry

Do umělecké prózy patří veškerá neveršovaná epika, která se dále dělí na základní žánry jako: Román, Novela, Povídka, Fejeton, Romaneto, Pohádka, Báje, Mýtus, Esej atd. Nabízí se také další dělení – podle literárních oblastí na: Science fiction, Fantasy, Venkovskou prózu, Literaturu faktu , Detektivní román atd.

Co je za žánr fikce

Literární fikce či pouze fikce je pojem popisující smyšlenost nebo imaginárnost světů, událostí a osob zobrazovaných v literárním díle nebo, ve smyslu užívaném zejména v anglosaském prostředí a v literární vědě, tato literární vyprávění samotná.

Kdy se cituje

Citujeme pokaždé, když přebíráme obsah z jiných děl(myšlenku, teorii, text, tabulky, grafy, statistická data apod.). Citovat bychom měli i myšlenky převzaté z rozhovorů (veřejně publikovaných i soukromých) a neveřejně dostupných pramenů.

Co se nemusí citovat

Kdy nemusíte citovatkdyž píšete z vlastní životností zkušenosti, vlastní postřehy, vlastní myšlenky a pod. nebo když popisujete výsledky vlastních pokusů či pozorovánípoužijete-li vlastní kresby, digitální fotografie, video, audio, atd.odkazujete-li na tzv.když používáte všeobecně známá fakta, např.

Jak citovat když autor cituje jiného autora

Pokud byste původní zdroj nenalezla, potom odstavec citujte (musí-li být v plném znění) tak, že citaci graficky vyznačíte např. kurzívou nebo ji dejte do uvozovek. Ve vašem případě by ale, podle mého názoru, stačilo text jen parafrázovat.

Co je to povídka

Povídka je epický literární žánr krátkého či středního rozsahu. Patří mezi fikci a téměř vždy je prozaický, nikoliv veršovaný. Je kratší než román a na rozdíl od něj zachycuje pouze jeden aspekt života či jeden vybraný moment, nikoliv lidský život jako celek.

Jak poznat drama

Drama poznáme podle toho, že se děj odehrává pouze pomocí dialogů (rozhovorů) mezi jednotlivými postavami, případně formou monologu (postava vlastně mluví sama pro sebe, uvažuje nahlas, něco komentuje). Každé drama by mělo obsahovat nějakou zápletku (konflikt), krizi a její rozuzlení.

Co to je non fiction

Literatura faktu (neboli non-fiction) je způsob literárního zpracování užívaný při literární tvorbě na zpracování událostí dějinných i současných a vědeckých materiálů. Do vývoje literatury se hlavně dostala po 2. světové válce, kdy se měnily estetické normy.

Co je to kolize v literatuře

Kolize – (z lat. collisio – srážka) představuje druhou část syžetové osnovy. Rozvíjí motivy, které budou rozhodujícím způsobem utvářet zápletku, má gradační funkci.

Jak citovat člověka

Obecná struktura:Jméno dotazovaného, relevantní informace o dotazovaném (podle zaměření práce) [typ sdělení].ANTLOVÁ, Marie, středoškolská učitelka [ústní sdělení].(práce se zabývá metodami výuky na středních školách)LUKASOVÁ, Pavla, zdravotní sestra FN Brno [ústní sdělení].