Co je PMR frekvence?

Co je to PMR

Personal Mobile Radio je elektronické zařízení (vysílačka) umožňující komunikaci prostřednictvím dvou kompaktních bezdrátových radiostanic, pracujících na 8 povolených kanálech v pásmu 446 až 446,1 MHz.

Jak vybrat PMR vysílačku

Jakou vysílačku doporučujete na pásmo PMR Rozhodně homologovanou PMR vysílačku určenou pouze pro pásmo PMR. Tím je zajištěno, že vysílačka je legální, mám povolený výkon (maximálně 500mW) a integrovanou anténu.

Na jakých frekvencích můžu vysílat

Původně u nás bylo povolené pouze základní pásmo 40 kanálů na frekvencích 26,965 až 27,405 MHz. Dnes můžeme používat rozšířené pásmo 80 kanálů v rozsahu 26,565 až 27,405 MHz. Ale do ruky se vám snadno dostane i vysílačka disponující 200 (příp. 240) kanály.
Archiv

Co je to UHF

Ultrakrátké vlny (UKV, anglicky Ultra High Frequency, tj. UHF) je v radiokomunikacích označení rozsahu frekvencí podle definice Mezinárodní telekomunikační unie (ITU). Kmitočtový rozsah elektromagnetických vln pro rozsah UKV je stanoven od 300 MHz do 3 GHz (3000 MHz), tj.

Jak zvýšit výkon vysílačky

V případě vysílaček se pro zlepšení dosahu a pokrytí může používat radiová síť se základnovými stanicemi, které se v tomto případě obvykle označují termínem převaděče. Příkladem může být například systém propojených převaděčů MultiSite, které Hytera nabízí pro svou technologií DMR Tier II.

Jak mluvit do vysílačky

K přepínání z režimu příjem do režimu vysílání slouží tlačítko označené „PTT“ (Push To Talk). Přepnutí provozu určitou dobu trvá. Když protistanice domluvila, vyčkejte sekundu či dvě, stiskněte PTT, opět sekundu vyčkejte a teprve pak začněte pomalu, jasně a zřetelně hovořit. Teprve když dohovoříte pusťte tlačítko PTT.

Co je to VHF

VHF (Very High Frequency) je zkratka označující nízkofrekvenční pásmo, které je využíváno pro rozhlasové a radiové vysílání. Českým ekvivalentem je zkratka VKV (velmi krátké vlny).

Co je VHF a UHF

Rozdíl mezi VHF a UHF není v dosahu, ale spíš ve způsobu šíření signálu. UHF se uplatní spíše v hustější zástavbě, kde dochází k častým odrazům signálů od budov a podobně. Na dálkové spojení je již třeba, aby mezi stanicemi nebyla překážka (kopec, les, …) VHF se hodí spíš do otevřenějšího terénu.

Jak daleko dosáhne vysílačka

Praktický dosah mezi sebou bývá cca 2–5km, při vhodném stanovišti výrazně více. Vysílačky pracující v pásmu 448MHz se spíše hodí do zastavěných oblastí a stavebních objektů, vysílačky pracující v pásmu 172MHz jsou vhodnější do terénu.

Jak vybrat CB anténu

Jak vybrat CB anténu

Volíme tedy anténu co nejdelší, v rámci možností na jakém vozidle nebo stroji ji budeme montovat. Nejvhodnější a nejvíce používané jsou antény v délkách kolem 120-140 cm. Pokud taková délka není možná (např na vysokých kamionech, traktorech, kombajnech apod), jsou v nabídce antény kratší 70-100cm.

Co je to Ctcss

CTCSS (Continuous Tone-Coded Squelch System) je zvukový kód používaný v radiokomunikaci, který slouží k utlumení nežádoucího šumu a rušení na kanálech vysílačů a přijímačů. CTCSS je také známý jako subtonový kód, a slouží k identifikaci určitého kanálu v radiokomunikaci.

Kde HZS ČR organizuje rádiový provoz

Staniční protokol rádiových služeb je veden na každé požární stanici HZS kraje, v místech dislokace Záchranného útvaru HZS ČR (dále jen „ZÚ HZS ČR“) a dále na každém KOPIS HZS kraje, OS ZÚ a OPIS GŘ.

Co je to VKV

Velmi krátké vlny (zkratka VKV nebo též VHF z anglického Very High Frequency) je oblast elektromagnetického záření používaná především pro přenos rozhlasového a radiového signálu v atmosféře. Označení vyplývá z toho, že jeho vlnová délka je poměrně velmi krátká.

Jak funguje radiostanice

Základní rozdíl mezi mobilním telefonem a radiostanicí je ve způsobu ovládání. Radiostanice se ovládá tzv. klíčovacím tlačítkem, označovaným PTT (z anglického Push To Talk = stiskni a mluv). Při stisknutém tlačítku radiostanice vysílá, po uvolnění tlačítka je radiostanice připravena přijímat.

Jak daleko dosahne vysílačka

V České republice pro jejich používání není třeba žádné ohlašování a provoz je zcela zdarma. Vysílačky je možné používat v celé EU. JAK DALEKO SE VYSÍLAČKY DOVOLAJÍ Výkon radiostanic je 0,5 W, což umožňuje celkem spolehlivé spojení, v otevřeném terénu na 3 až 5 km, v zástavbě nebo v lese na 0,5 až 1,5 km.

Co je to Skvelč

Další velmi důležitou funkcí je monitor ("MON"), někdy nazývaný squelch (skvelč), nebo šumová brána. Tato funkce přepíná přijímající stanici do režimu trvalého šumění.

Jakou vysílačku na airsoft

Vysílačky PMR radistanice jsou ruční vysílačky pracující v pásmu VKV na frekvenci 446,00625 – 446,09375 MHz. Tyto satnice mají standartně 8 pracovních frekvencí (kanálů), výkon 0,5 W a integrovanou anténu. Vysílačky PMR mají i domácí využití, pro použití těchto přístrojů nepotřebujete žádné povolení.

Kdo je velitel zásahu

Velitel zásahu rozhoduje o zahájení a ukončení činnosti k záchraně osob, zvířat a majetku a určí, které osoby, která zvířata nebo který majetek budou zachráněny přednostně. V případě nebezpečí z prodlení mohou o způsobu záchrany osob rozhodnout hasiči provádějící záchranné práce, členové průzkumné skupiny apod.

Jak vznikají rádiové vlny

Rádiové vlny (též rádiové záření) jsou částí spektra elektromagnetického záření s vlnovými délkami od 1 milimetru až po tisíce kilometrů. Vzniká mimo jiné v obvodu střídavého proudu, k němuž je připojena anténa. Rychlost šíření rádiových vln je v prostoru přibližně rovna rychlosti světla ve vakuu.

V jakém kmitočtovém rozsahu je pásmo velmi krátkých vln

"rádiové vlny" – v praxi se využívají kmitočty řádově od desítek kHz do desítek GHz. Radioamatéři používají jednak část vln středních (pásmo 1,8 MHz), jednak vlny krátké (3 – 30 MHz), jednak vlny velmi krátké a mikrovlny (od 30 MHz výše, v praxi zatím do cca 100 GHz).

Jak používat vysílačku

Když squelch otevřete (otočíte doleva), je reproduktor pořád aktivní, a když nikdo nevysílá, tak šumí. Při zavřeném squelchi (otočeném doprava) vysílačka promluví jen při přijetí silného signálu, a kdo je dál, ten se vám nedovolá.

Jak funguje Ctcss

CTCSS funguje tak, že pokud navolíte některý z 38 subtónů, tak vaše radiostanice současně do vaší řeči přidává tón o nízké frekvenci, které neslyšíte (67 – 254,1 Hz mají subtóny a přenášená řeč má 300 Hz – 3 kHz), a tak radiostanic, která má aktivní selektivní volbu je registruje a vpustí jen ty hovory, které mají …

Co je to záchrana

Cílem záchrany osob je odstranění bezprostředního nebezpečí, které může ohrozit život nebo zdraví osob.

Co je kmitočet n

celostátní kmitočet „N“ – taktéž zásahový a využívá se ke komunikaci lezeckých skupin. celostátní kmitočet „U“ a „Y“ – využívá se ke komunikaci, která nesouvisí se záchrannými a likvidačními pracemi (nepoužívá se u zásahu)

Které záření má vyšší frekvencí

Elektromagnetické spektrum se skládá ze všech druhů záření ve vesmíru. Záření gama má nejvyšší frekvenci, zatímco radiové vlny nejnižší. Viditelné světlo je zhruba uprostřed tohoto spektra a pokrývá jen jeho velmi malou část.