Co je to elektromagnetické kmitání?

Co je to elektromagnetické vlnění

Elektromagnetické vlnění představuje děj vzájemných přeměn elektrické a magnetické složky pole. Obě složky, elektrická, kterou představuje vektor intenzity elektrického pole E, a magnetická, kterou tvoří vektor magnetické indukce B, jsou neoddělitelně spjaty a vytvářejí jediné elektromagnetické pole.

Kde vzniká elektromagnetické vlnění

Tak jako mechanický oscilátor je zdrojem mechanického vlnění (např. kmitající struna je zdrojem zvuku, …), je i elektromagnetický oscilátor zdrojem elektromagnetického vlnění.

Jak se šíří elektromagnetické vlny

Vlnění je vyzařováno v krátkých impulsech anténou, která má často tvar paraboly. Vlnění se šíří v úzkém paprsku směrem ke sledovanému objektu a po odrazu od jeho povrchu se vrací zpět k anténě.

Jak rychle se šíří elektromagnetické vlny

Elektromagnetické – například rádiové vlny, mikrovlny, světlo, rentgenové záření aj. Může se šířit nejen v hmotném prostředí, ale i ve vakuu. Rychlost elektromagnetického vlnění ve vakuu (c = 300 000 km/s) je podle Einsteinovy teorie relativity nejvyšší dosažitelnou rychlostí ve vesmíru.
Archiv

Jak fungují elektromagnetické vlny

Na základě principu vzájemné indukce vytváří časově proměnné elektrické pole E časově proměnné točivé magnetické pole H, které následně vytváří časově proměnné točivé elektrické pole E atd. V důsledku neustálých po sobě jdoucích změn elektrického pole a magnetického pole vzniká elektromagnetická vlna.

Jak vzniká elektromagnetické záření

Jakýkoli elektrický náboj pohybující se s nenulovým zrychlením vyzařuje elektromagnetické vlnění. Když vodičem (nebo jiným objektem, např. anténou) prochází střídavý elektrický proud, vyzařuje elektromagnetické záření o frekvenci proudu.

Co vyzařuje elektromagnetické pole

Patří k nim vše od slunečního záření, přes mikrovlnky a mobilní telefony, holicí strojky, fény, až po vedení vysokého napětí a rozvody elektřiny v domácnostech nebo radiové a televizní vysílače.

Jak vzniká světlo

Ať už světlo pochází z jakéhokoliv zdroje, příčinou jeho vzniku jsou změny energie elektronů v atomech. Záření s vlnovou délkou menší než 390 nm je pro náš zrak neviditelné, nazývá se ultrafialové a vzniká také přeskokem elektronů mezi kvantovými drahami.

Jaké známe druhy elektromagnetického záření

Druhy elektromagnetického zářeníRádiové zářeníMikrovlny.Infračervené zářeníViditelné světlo.Ultrafialové zářeníRentgenové zářeníZáření gama.Související články.

Co je to elektromagnetické pole

Elektromagnetické pole je jednou z forem projevů hmoty a představuje vzájemně ovlivňující se proměnné elektrické pole a magnetické pole. Jeho prostřednictvím se uskutečňuje působení mezi elektricky nabitými částicemi.

Jak vznika elektromagnetické pole

Elektrické pole vzniká v okolí elektricky nabitých částic, magnetické pole zpravidla vzniká pohybem elektrických nábojů (např. elektrického proudu tekoucího drátem) a jeho důsledkem je také magnetická síla tvořená magnety.

Kdo vymyslel světlo

Podle novodobých výzkumů žárovku sestrojilo nezávisle na sobě 20 vědců a vynálezců ještě před Edisonem. Ovšem úspěšně ji patentoval Thomas Alva Edison v roce 1879 – první Edisonova žárovka byla rozsvícena 21. října 1879 a svítila 40 hodin.

Co to je foton

Foton je kvantum energie elektromagnetického vlnění. Jako částice má foton nulovou klidovou hmotnost, pohybuje se výhradně rychlostí světla. Jako elementární částice patří foton mezi bosony, tedy má celočíselný spin.

Které elektromagnetické záření je nejpronikavější

Záření γ je nejpronikavější ze všech druhů radioaktivního záření, ale lze ho oslabit silnou vrstvou materiálu, který obsahují jádra těžkých prvků, jako například olovo. Intenzita tedy klesne, ale záření nikdy nebude zcela pohlceno. Z fyzikálního hlediska jde tedy o elektromagnetické záření s vysokou energií.

Kde se využívá elektromagnetické pole

Elektromagnetické pole může ve vodiči indukovat napětí a naopak, toho se využívá v anténách. Elektromagnetické vlnění mohou pohlcovat molekuly, přijatá energie se bude přeměňovat na teplo. Dochází zde k proměně jedné formy energie na jinou formu (formy) energie. Toho se využívá v mikrovlnné troubě.

Co to je elektromagnetické pole

Elektromagnetické pole je jednou z forem projevů hmoty a představuje vzájemně ovlivňující se proměnné elektrické pole a magnetické pole. Jeho prostřednictvím se uskutečňuje působení mezi elektricky nabitými částicemi.

Proč svítí žárovka

Žárovka je jednoduché zařízení k přeměně elektrické energie na světlo. Funguje na principu zahřívání tenkého wolframového vodiče elektrickým proudem, který jím protéká. Při vysoké teplotě vlákno žárovky září především v infračervené oblasti, zčásti i ve viditelném světle.

Jaká barva světla má největší energii

Barevné spektrum

Nejkratší vlnovou délku, ale nejvyšší frekvenci, má fialová (380 až 430 nm), s nárůstem vlnové délky a poklesem frekvence následují modrá (430 až 500 nm), azurová (500 až 520 nm), zelená (520 až 565 nm), žlutá (565 až 590 nm), oranžová (590 až 625 nm) a červená (625 až 740 nm).

Jak vzniká foton

Vznik. Fotony vznikají mnoha způsoby, například vyzářením při přechodu elektronu mezi orbitálními hladinami, či při anihilaci částic. Speciální přístroje jako maser a laser mohou vytvořit koherentní svazek záření.

Co to je elektron

Elektrony (e-) jsou subatomární částice, které nesou záporný náboj. Nacházejí se v elektronovém obalu, který obklopuje atomové jádro. Elektronový obal zabírá většinu prostoru atomu, ale podílí se jen nepatrně na celkové hmotnosti atomu. V elektroneutrálním atomu je počet elektronů roven počtu protonů.

Co způsobuje elektromagnetické pole

Jeho zdrojem může být nepohybující se vodič s časově proměnným elektrickým proudem, pohybující se vodič s konstantním nebo časově proměnným elektrickým proudem či pohybující se permanentní magnet nebo elektromagnet.

Co znamená lm u žárovky

Proto je důležité vědět, že pro měření a zapisování světelného toku používáme jednotku lumen (lm). Ta totiž, nepřesně řečeno, přímo vyjadřuje „výkon žárovky“ a poznáme podle ní, jak moc daný zářič svítí. Světelný tok vyjadřuje množství světla, které světelný zdroj vyzáří do okolí.

Proč mi bliká LED žárovka

LED žárovky po zapnutí blikají

Ve většině případů k tomuto jevu dochází u LED žárovek na 12V, kdy je k napájení použitý nevhodný elektronický-spínaný zdroj. Jedna z příčin je ta, že LED žárovka má velice malý příkon, který nestačí na to, aby zdroj zůstal trvale sepnutý.

Které elektromagnetické záření je viditelné

Viditelné světlo, jinak také označované pouze jako světlo, je elektromagnetické záření o frekvenci 3,9 x 1014 Hz do 7,9 x 1014 Hz, což ve vakuu odpovídá vlnovým délkám v rozmezí 380–740 nm.

Jak funguje foton

Foton – základní kvantum energie elektromagnetického záření, polní částice elektromagnetické interakce. Má nulovou klidovou hmotnost a nemá elektrický náboj. Jeho energie a hybnost jsou přímo úměrné frekvenci záření (E = ħω, p = E/c). Stav fotonu zahrnuje také polarizaci, protože jde o příčné vlnění.