Co je to evangelista?

Co to je evangelium

Evangelium (řecky εὐαγγέλιον euangelion, dobrá zpráva) je text pojednávající o životě, smrti a zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Texty vznikaly desetiletí po Ježíšově smrti. Čtyři evangelia zahrnutá do Nového zákona se nazývají kanonická, ostatní se označují jako apokryfní.

Které evangelium je nejstarší

Evangelium podle Marka se považuje za nejstarší anebo za jeden z nejstarších záznamů o Ježíšovi, který snad vznikl z osobních vzpomínek, vypravování a kázání očitého svědka apoštola Petra. Evangelia byla psána anonymně, jejich dnešní názvy byly doplněny později.

Kdy bylo napsáno evangelium

Evangelium bylo napsáno řecky pravděpodobně někdy mezi léty 85 až 100, nejspíše v Efesu.

Kdo napsal Lukášovo evangelium

EVANGELIUM PODLE LUKÁŠE

Třetí knihou Nového zákona je Lukášovo evangelium. Toto evangelium je velmi originální, protože jako jediné z evangelií má pokračování v další knize. Lukáš tedy napsal dvojdílo. Evangelium je první knihou a Skutky apoštolů druhou.

Kdo napsal Bibli

Bible není dílem jednoho autora. Některé spisy jsou autorské, převážná většina je anonymní. Zatímco v Novém zákoně známe autora aspoň u některých spisů, jsou starozákonní knihy téměř napořád anonymní.

Co je to apoštol

Apoštol (z řec. ἀπόστολος apostolos poslaný) je v křesťanském chápání ten, koho Ježíš Kristus vyslal, aby hlásal evangelium. V užším slova smyslu se jím rozumí Dvanáct Ježíšových učedníků, které „ustanovil, aby byli s ním, aby je posílal kázat s mocí vyhánět zlé duchy“ (Mk 3,14-15).

Kdo byl Svatý Lukáš

Lukáš je křesťanským patronem lékařů a umělců (především malířů – malířský cech se označoval jako cech sv. Lukáše), dále také historiků, notářů, knihařů, méně často řezníků atd., ochránce před neštěstím a dobytka před morem. Je patronem měst Bologna a Padova.

Kdy vzniká Bible

Bible se psala asi 1600 let (1500 př. n. l. – 100 n. l.) a psalo ji asi 40 různých autorů, přesto se v celé Bibli táhne jediné hlavní téma: Ježíš Kristus a spása člověka.

Co je to Tanach

Židovská Bible je v hebrejštině známá jako Tanach, což je akronym vyjadřující tři skupiny knih, z nichž se Bible skládá: Pentateuch (Tóra), Proroci (Nevi'im) a Spisy (Ktuvim).

Kdo zradil Krista

Jidáš Iškariotský
Jidáš zrazuje Ježíše Krista polibkem. (Giotto di Bondone)
Narození 3 př. n. l. Judea
Úmrtí 30 (ve věku 33–34 let) Jeruzalém
Příčina úmrtí oběšení a traumatické poranění mozku

Kdo je třináctý apoštol

Podle serveru LiveScience.com byla takto třináctka nejspíš ocejchována až s nástupem křesťanství, protože Jidáš jako 13. apoštol zradil Ježíše Nazaratského.

Co je to Lukáš

Mužské křestní jméno Lukáš pochází z latiny. Dnes patří k těm nejoblíbenějším českým jménům. V latině jméno jako Lucanus původně označovalo obyvatele Lukánie, oblasti v jižní Itálii. Jméno Lukáš se tak překládá jako "obyvatel Lukánie" nebo "ten, kdo přichází z Lukánie".

Na co se dělí Bible

Už jsme si říkali, že Bible má 66 knih. Bibli členíme do dvou částí – Starý zákon a Nový zákon; ty se skládají ze 39 starozákonních knih a 27 knih novozákonních pisatelů.

Co obsahuje Bible

Křesťanskou bibli tvoří dva oddělené soubory knih, tj. původně samostatných svitků. Starší a asi čtyřikrát rozsáhlejší Starý zákon je tvořen posvátnými texty judaismu. Mladší, křesťanský, Nový zákon je věnován Ježíši Kristu, jeho učení a počátkům křesťanství.

Co to je Talmud

Talmud (hebrejsky תַּלְמוּד‎), od למד – učit, tedy učení, je soupis rabínských diskusí týkajících se židovského zákona, etiky, které židovská tradice považuje za směrodatné. Právnické a etické diskuze jsou orámovány řadou legend a příběhů, které slouží jako dokreslení tematiky.

V jakého Boha věří judaismus

Judaismus má jediného Boha stvořitele – Jehova/ Jahve. Stejně jako křesťanství má deset přikázání, které jsou jakousi smlouvou mezi Bohem a nimi za to, že židé jsou vyvolený národ. Boha považují za nejmocnějšího, dokonalého, neposkvrněného.

Co znamená 30 kusů stříbra

To znamená, že 30 stříbrných je celkem přibližně 10 tisíc euro. V Německu by si za tuto sumu tak Jidáš mohl pořídit menší auto.

Co to znamená Jidáš

Toto biblické sousloví označuje nejvíce zavrženíhodný skutek: zradu přítele ze zištných důvodů. Toto sousloví značí nejvíce zavrženíhodný skutek – zradu přítele ze zištných důvodů. Jidáš, jméno Ježíšova učedníka, který svého guru podle legendy zradil, se stalo synonymem podlosti.

Jak zemřel sv Pavel

Podle staré tradice byl popraven v Římě – snad v místě Tre Fontane (ad Aquas Salvias) jižně od města, kde dnes stojí trapistický klášter s kostelem sv. Pavla – někdy mezi roky 64–67. Nejprve byl pohřben v katakombách u Via Appia, později pochován pod římskou Bazilikou sv.

Co je to Petr

Vlastní mužské jméno Petr pochází z řečtiny (πέτρος Petros), kde femininum πέτρα petra znamená „kámen“ či „skála“ . V České republice to bylo v roce 2016 třetí nejčetnější jméno.

Co je to míchal

Původně hebrejské jméno (מִיכָאֵל, Micha'el) je doloženo v Bibli jako jméno jednoho z andělů (v křesťanství archanděl Michael) a znamená „kdo je jako Bůh “, „Bohu podobný“.

Jak se říká Bibli

Křesťanská bible se skládá ze dvou částí, které se označují jako Starý a Nový zákon. Ačkoliv nejstarší části Starého zákona snad pocházejí až z 9. −12. století před naším letopočtem, bible jako celek, jak ji známe dnes, je výsledkem dlouhého procesu kanonizace.

Co je to Gemara

Gemara (aramejsky גְּמָרָא‎) je součást Talmudu, která obsahuje rabínské komentáře a rozbory Mišny. Jméno je odvozeno od kořene גמר, které znamená hebrejsky „dokončil“ a aramejsky „studoval“.

Odkud je Talmud

Jeruzalémský talmud neboli Talmud jerušalmi je redakce talmudu vytvořená v Izraeli během čtvrtého století n. l. Je tvořen starší mišnou, záznamem ústních náboženských tradic židů, a rabínskými komentáři zvanými gemara.

Jak se jmenuje Bůh judaismu

Bůh se oslovuje výrazy jako Hospodin, heb. hašem, adonaj, elohejnu, atd. Tento původně židovský monoteismus se stal přímým základem pozdějšího židovství – judaismu – a čerpalo z něj též křesťanství.