Co je to fabule?

Co je to fabule a syžet

Fabule je prostě děj příběhu, jak se odehrál v čase, syžet je naproti tomu způsob, jak jednotlivé věci následují za sebou v textu. Rozdíl mezi fabulí a syžetem se objevuje velmi záhy.
Archiv

Co to znamená fabulovat

myšlenkovou činností vytvářet něco, co (zatím) neodpovídá realitě, vymýšlet si, spekulovat: Je to poměrně složitá právní otázka a já nechci fabulovat.
Archiv

Co je to Syzet

Syžet (z francouzského le sujet – námět, látka, téma) je způsob, jakým jsou v literárním díle uspořádány tematické složky (tj. děj, postavy, vypravěč, prostředí) a jak jsou ztvárněny informace o fabuli: mohou být např. seřazeny v časové následnosti (Babička Boženy Němcové) nebo podávány s časovými inverzemi, tj.

Co je to kompozice knihy

Kompozice = stavba lit. díla; tedy pořadí, v jakém jsou informace seřazeny, a způsob, jakým jsou spojeny.

Co je to Konfabulace

Konfabulace je specifická porucha paměti, která je spojena se zkreslováním vzpomínek a vymýšlením si nepravdivých prožitých událostí. Porucha je typická pro Korsakovův syndrom u chronických alkoholiků.

Co to je mystifikace

Mystifikace je úmyslné klamání, šíření nepravdivých zpráv, předstírání něčeho, rozšíření nepravdivé zprávy k oklamání veřejnosti. Slovo mystifikace pochází z řečtiny (mystikos) a původní význam pojmu byl tajuplný.

Jak poznat motiv

Motivy jsou něco jako klíčová slova. Motiv může být nějaká důležitá myšlenka, pocit, činnost nebo klidně i předmět, zkrátka něco, co byste pravděpodobně zmínili, kdybyste chtěli dílo nebo jeho část "převyprávět". Některé motivy jdou popsat jedním slovem, jiné třeba celou větou, některé se v díle opakují, jiné ne.

Co je to kolize v literatuře

Kolize – (z lat. collisio – srážka) představuje druhou část syžetové osnovy. Rozvíjí motivy, které budou rozhodujícím způsobem utvářet zápletku, má gradační funkci.

Co způsobuje amnézii

Amnézie je ztráta paměti Nejčastěji jí předchází zranění. Amnézii však může způsobit i otrava některými látkami („alkoholové okénko“) či některé vývojové procesy spojené především se stárnutím. Může být způsobena i psychogenně nebo se objevit při některých neurotických obtížích.

Co to je fakultativní

Fakultativní je nezávazný, dobrovolný, nepovinny či možný. V drtivém případě je pojem využíván v cestovní branži. Fakultativní výlet je nepovinná součást zájezdu. Protože se jedná o dobrovolnou náplň, které se není nutno zúčastnit.

Co je to indispozice

indispozice | Vševěd.cz

Indispozice [-dy-, lat.], přechodný stav psychofyziologické či psychosomatícké nestability, vyvolaný somatogenními vlivy (nemoc, intoxikace, funkční porucha) nebo psychogenními faktory (stres, frustrace, emocionální otřesy).

Co to je motiv

důvod, smysl, příčina („motor“) určitého chování (motiv jednání, motiv zločinu) element nebo cíl motivace. zápletka s potenciálem rozehrát nějaký děj (literární motiv, filmový motiv) charakteristická vlastnost se společným rysem (například hudební motiv)

Jaké jsou motivy

Motivy jsou něco jako klíčová slova. Motiv může být nějaká důležitá myšlenka, pocit, činnost nebo klidně i předmět, zkrátka něco, co byste pravděpodobně zmínili, kdybyste chtěli dílo nebo jeho část "převyprávět". Některé motivy jdou popsat jedním slovem, jiné třeba celou větou, některé se v díle opakují, jiné ne.

Co je to próza

Próza, výraz pochází z latinského výrazu prósa orátio – tj. řeč hovořící přímo, nerýmovaně, próza je tedy každý psaný text nepsaný ve verších. Jde tedy o běžnou, přirozenou formou psaného textu na rozdíl od „vázané řeči“ čili poezie.

Jak rikame Basni která má Dej

Lyrické žánry jsou charakteristické útlumem dějovosti a orientací na pocity, názory, dojmy a prožitky v oblasti citových vztahů.

Co dělat když pořád zapomínám

Například omezit cukry včetně sacharidů a víc meditovat, tvrdí odborníci.Omezte cukr v jídelníčku.Zařaďte do jídelníčku ryby a rybí tuk.Meditujte.Udržujte si zdravou tělesnou hmotnost.Dbejte na dostatek spánku.Pěstujte mindfulness.Pijte méně alkoholu.Trénujte svůj mozek.

Proč si nic nepamatuju

Snížení paměťových schopností, zeslabení paměti (u organické demence, zneužívání drog, nadužívání alkoholu), amnézie – je časově ohraničená ztráta paměti úplná nebo ostrůvkovitá (úrazy hlavy, epilepsie, silný stres, po vysokém emočním napětí), nadměrné zapamatování jen vybraných věcí (paranoidní psychózy, neurózy, stav …

Co to je pejorativní

Pejorativum (z lat. peior, horší, a franc. péjoratif) znamená slovo, sousloví, gramatický tvar nebo jiný jazykový prostředek, který kromě věcné denotace vyjadřuje též negativní hodnotící soud. Pejorativní příznačnost mohou mít slova různých slovních druhů.

Co to je obligatorní

Obligatorní je povinný, závazný, nutný. Takže obligatorní rozpočtové výdaje jsou takové výdaje, které jsou nutné, závazné, například to jsou předem smluvené platby mezinárodním organizacím nebo výdaje, které plynou ze sociálních zákonů.

Co je to kompromitovat

Kompromitovat, škodit, zostudit, znevážit; ublížit něčí pověsti. Adj. kompromitující a subs. kompromitace apod.

Co člověka motivuje

Mezi vnitřní faktory pracovní motivace patří kromě již zmíněné samostatnosti i zisk nových schopností, smysl a společenský význam práce a možnost vidět za sebou výsledky. Mezi vnější faktory patří finanční odměny, povýšení, možnost budoucího zvýšení mzdy, ale i pochvala nebo uznání od kolegů či nadřízených.

Jak dělíme motivy

Dle Madsenové dělíme motivy na tři hlavní skupiny: (1) Primární (hlad, žízeň, sex, odpočinek atd.). (2) Sekundární (sociální kontakt, moc, vlastnictví). (3) Afektivní (potřeba bezpečí, agrese).

Co je to povídka

Povídka je epický literární žánr krátkého či středního rozsahu. Patří mezi fikci a téměř vždy je prozaický, nikoliv veršovaný. Je kratší než román a na rozdíl od něj zachycuje pouze jeden aspekt života či jeden vybraný moment, nikoliv lidský život jako celek.

Co to je epika

Epika, také nazývaná výpravná literatura nebo narativní literatura, je literární druh. Je založena na ději, vyprávění příběhu. Příběh v tomto smyslu znamená záznam událostí v čase, řadu kauzálně spojených prvků. Epika bývá vymezována vůči lyrice a dramatu.

Kdy je zapomínání normální

Drobné problémy se mohou začít vyskytovat také se soustředěním, rozhodováním a orientací. Něco takového není nic nenormálního, protože mozková výkonnost začíná klesat již po 25. roce života a zapomínání spousty v mládí nabytých informací začíná někdy okolo třicítky.