Co je to haló?

Co znamená slovo Haló

První publikované použití slova „hello“ (též „hallo“, „hullo“, „halloo“ či „holo“), česky „haló“, se podle Oxfordského slovníku datuje do roku 1827. Tehdy ovšem ještě nepředstavovalo pozdrav, ale mělo spíš sloužit k upoutání pozornosti („Haló, vy! “) nebo vyjadřovat překvapení („Haló, copak tady máme
Archiv

Kdo více podléhá haló efektu

Haló efekt můžeme pozorovat i online, konkrétně u falešných profilových fotografií. Pokud je profilová fotografie atraktivní, má vliv na člověka i přes to, že si uvědomuje její nepravost. To je podle studie Petera M. Baka případ převážně mužů hodnotících profily žen.

Co je efekt prvního dojmu

Efekt pořadí či efekt primarity neboli efekt prvního dojmu je tendence vnímat dřívější informace (o určitém jevu, situaci či osobě) silněji než informace pozdější a tendence vnímat později získané informace ve světle dříve získaných informací.

Co je efekt mírnosti

Efekt mírnosti a shovívavosti – sympatické osoby subjekt hodnotí v pozitivních vlastnostech výše a negativních níže, tj. pozitivní vlastnosti přeceňuje a negativní podceňuje. Kategorizace – zařazování vnímaných objektů, ať jsou to věci, osoby nebo události, do určitých tříd podle shodnosti znaků.

Jak funguje haló efekt

Haló efekt nebo také efekt prvního dojmu je kognitivní zkreslení, při kterém dochází k chybě ve vnímání a posuzování osob či věcí. Vzniká v době, kdy objekt nebo osobu vidíme poprvé či po delší době. Získané první dojmy na základě vnějších vlivů a povrchových kritérií pak ovlivňují dojmy pozdější.

Čím se zabývá sociální psychologie

Zkoumá, jak se člověk v sociálních situacích utváří a jak v nich působí na své sociální prostředí. Umožňuje porozumět tomu, jak myšlenky, city a chování jedinců jsou ovlivňované aktuální, představovanou nebo naznačovanou přítomností jiných.

Jak dlouho trvá první dojem

První dojem je ucelení dostupných informací o neznámém člověku do souvislého celku. Jedná se o krátký proces, který zpravidla trvá cca 15 sekund. Vzniká za situace, kdy má člověk velmi malé množství informací o vnímané osobě, a přesto je nucen nějak se k ní chovat.

Co to je atribuce

Atribuce je sociálně-psychologický pojem označující nevnímání události jako úplně náhodné dění, přičemž lidé podléhají tendenci připisovat věcem významy, tj. mít potřebu věcem rozumět a vysvětlovat si je.

Co je to efekt shovívavosti

Efekt přání, neboli efekt shovívavosti (neuvědomované nadhodnocování lidí, k nimž máme pozitivní vztah) a efekt přísnosti (neuvědomované podhodnocování lidí, k nimž máme negativní vztah).

Jaké může být chování

Druhy chování Chování může být vrozené nebo naučené (získané), nevědomé či vědomé. Podle vztahu k vůli lze rozlišovat jednání (volní a úmyslné chování) a mimovolní (bezděčné) chování. Dle vztahu k řeči se chování dělí na verbální (mluvený projev) a neverbální (bez mluvené komponenty).

Co to je sebepojetí

Sebepojetí lze definovat jako postoj jedince k sobě samému. Jako každý postoj má i sebepojetí tři složky: sebepoznání, sebehodnocení (složky kognitivní) sebepřijetí, sebeúctu (složky emocionální) a úsilí po seberealizaci (složka konativní).

Jak na něj udělat dojem

94 % prvního dojmu je o vzhledu

Udržujte oční kontakt (tohle je nejdůležitější faktor u pohovorů). Usmívejte se (ale ne úlisně nebo jako debil). Zrcadlete (používejte postoj, gesta a tón hlasu, jako váš protějšek – ale pozor, abyste to nepřehnali). Snažte se víc poslouchat, než mluvit.

Co je to první dojem

Jde o celkový víceméně neurčitý pocitový obraz skutečnosti zřízený podle zkušenosti a vnímání určitých předmětů nebo jevů. První dojem vzniká při prvním setkání situací, jevem, člověkem, často ale obsahuje nesprávné postřehy a vytváří předsudky.

Co to je kauzální atribuce

K auzální atribuce je řada psychologických teorií, které vysvětlují, čím se lidé řídí, když mají označit jednu věc za příčinu druhé věci či jevu. Sousloví kauzální atribuce znamená doslova připisování příčiny, například když nám při četbě detektivky dojde, že vrah je zahradník, tak jsme provedli kauzální atribuci.

Co to je shovívavý

Slovo shovívavý je Slovníkem spisové češtiny definováno jako „mírný v posuzování“ (shovívavý učitel) nebo „svědčící o mírnosti, laskavosti“ (shovívavý úsměv). Z hlediska pravopisu je důležité, že v tomto výrazu píšeme na začátku „sh-“, nikoli „sch-“, tedy shovívavý, shovívavost, ne schovívavý, schovívavost.

Co je interpersonální percepce

Interpersonální percepce. Interpersonální percepce se vztahuje již přímo na vnímání člověka člověkem. Úsudek o určité sociální situaci či o druhých lidech (například úsudek o uchazečce o zaměstnání, která se přihlásí na konkurz v našem podniku) si tvoříme pouze z části na základě podnětů z dané sociální situace.

Co ovlivňuje psychiku člověka

Naše psychika je regulována neurotransmitery, které se tvoří v mozku. Tyto neurotransmitery ovlivňují emoce, kognitivní funkce, spánek, chuť i paměť. Mezi nejdůležitější neurotransmitery ovlivňující naší psychiku patří serotonin, dopamin a acetylcholin.

Co je chování člověka

Chování je soubor vnějších (pozorovatelných) projevů člověka, živočichů a jiných organismů. Slovo může označovat nejrůznější změny, postoje, pohyby, gesta a další projevy, ale také jejich celek.

Co to je sebereflexe

Sebereflexe je schopnost přemýšlet o sobě a o svém jednání.

Kdo není schopen vnímat své chování a své činy, analyzovat je a učit se z nich, nebude v životě nikdy spokojený a šťastný.

Co to je sebehodnocení

Sebehodnocení – afektivní aspekt sebepojetí, lze definovat jako mentální reprezentaci emočního vztahu k sobě, neboli představu sebe z hlediska vlastní kompetence, ať už v jakékoli oblasti – sociální, morální nebo výkonové.

Co to je tendence

sklon, směřování/ záměr [např. vývoje – zhoršení/ zlepšení, zvýšení/ snížení, stav/ předpověď – stoupající/ klesající/ setrvalá kolem ..]

Co to je kauzalita

Kauzalita je příčinná souvislost. Je to souvislé řetězení několika dějů charakterizované vztahem příčina – účinek. Právě kauzální řetězení, je významným článkem našich poznávacích aktivit. Každodenní praxe vyžaduje vysvětlení, jejichž základním stavebním kamenem je princip kauzality.

Co je to vitální

▶ med . vitální kapacita plic = maximální množství vzduchu , které je možno vydechnout po maximálním nadechnutí ; vitální funkce = nezbytné k životu ( např . dýchání , krevní oběh ) ; vitálně přísl.

Co to je benevolentní

benevolent {přídavné jméno}

benevolentní {příd. jm.} shovívavý {příd. jm.

Co to je sociální Kognice

SOCIÁLNÍ KOGNICE A PERCEPCE znamená, že poznávání a vnímání každého člověka je více či méně závislé na sociálních faktorech, na očekávání, resp. sociální zkušenosti vůbec a na afektivitě percipujícího.