Co je to IZS?

Co znamená IZS

Řízení IZS:

Stálými orgány pro koordinaci složek IZS jsou operační a informační střediska integrovaného záchranného systému (OPIS IZS). Na OPIS IZS jsou také svedeny linky tísňového volání 112 a 150. Tato střediska tvoří: operační střediska HZS krajů (OS HZS krajů)
Archiv

Co patří do IZS

Rozlišujeme základní a ostatní složky IZS. Mezi základní složky se řadí: Hasičský záchranný sbor, jednotky dobrovolných hasičů, zdravotnická záchranná služba a Policie ČR.
Archiv

Kdy zasahuje IZS

Někdo byl svědkem dopravní nehody, jinému poškodil dům požár, povodeň nebo větrná kalamita. U všech těchto mimořádných událostí vídáme zasahovat záchranné složky, ale mnohdy i další subjekty jako potápěče, kynology, plynaře a další havarijní služby.

Jak dělíme složky IZS

Základními složkami IZS jsou Hasičský záchranný sbor ČR a jednotky požární ochrany, zařazené v plošném pokrytí území kraje, dále Policie ČR a zdravotnická záchranná služba. Tyto složky jsou schopny rychle a nepřetržitě zasahovat, mají celoplošnou působnost na území celého státu.
Archiv

V čem spočívá koordinace IZS

IZS se zabývá koordinací záchranných a likvidačních prací při mimořádných událostech, což je škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy, a také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací.

Co je to Kopis

Krajské operační a informační středisko (KOPIS) HZS Středočeského kraje zabezpečuje, v souladu s republikovou koncepcí a interními předpisy HZS ČR, stálé obsazení nejméně tří pracovišť TCTV 112. V případě potřeby je možné navýšení počtu operátorů, na pracovištích určených pro příjem tísňového volání, na devět osob.

Co jsou záchranné a likvidační práce

Záchranné práce – činnost k odvrácení nebo omezení bezprostředního působení rizik vzniklých mimořádnou událostí, zejména ve vztahu k ohrožení života, zdraví, majetku nebo životního prostředí a vedoucí k přerušení jejich příčin. Likvidační práce – činnosti k odstranění následků způsobených mimořádnou událostí.

Kdo řídí mimořádné události na taktické úrovni

Taktickým řízením při řešení mimořádné události (dále jen „MU“) rozumíme koordinování záchranných a likvidačních prací v místě nasazení složek IZS a v prostoru předpokládaných účinků MU ("místo zásahu") a řízení součinnosti těchto složek. Tuto činnost vykonává velitel zásahu.

Kdo zpracovává typové činnosti

Typovou činnost vydává MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR odbor IZS a výkonu služby. Typová činnost obsahuje postup složek IZS při záchranných a likvidačních pracích s ohledem na druh a charakter mimořádné události.

Kdo zpracovává havarijní plán

Havarijní plán kraje (dále jen "HP kraje") se zpracovává pro řešení mimořádných událostí, které vyžadují vyhlášení třetího nebo zvláštního stupně poplachu. HP kraje zpracovává hasičský záchranný sbor kraje minimálně ve 2 vyhotoveních.

Jaké jsou ostatní složky IZS

Ostatní složkyobecní/městské policie.vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil.ostatní ozbrojené bezpečnostní sbory.ostatní záchranné sbory.orgány ochrany veřejného zdravíhavarijní, pohotovostní, odborné a jiné služby.Záchranný tým Českého červeného kříže.zařízení civilní ochrany.

Co znamená zkratka HZS

– Hasičský záchranný sbor České republiky.

Kdo plní úkoly HZS

(1) Stálými orgány pro koordinaci složek integrovaného záchranného systému jsou operační a informační střediska integrovaného záchranného systému, kterými jsou operační střediska hasičského záchranného sboru kraje a operační a informační středisko generálního ředitelství hasičského záchranného sboru.

Na jakých třech úrovních se odehrává řízení záchranných a likvidačních prací

Řízení záchranných a likvidačních prací se odehrává na třech úrovních:Taktická – na místě zásahu, kde se mimořádná událost projevuje svými účinky nebo.odpovídá velitel zásahu, kterým je, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak (např. při.akcích na zabezpečení veřejného pořádku), hasič-velitel jednotky poţární ochrany.

Co jsou záchranné práce

Záchranné práce – činnost k odvrácení nebo omezení bezprostředního působení rizik vzniklých mimořádnou událostí, zejména ve vztahu k ohrožení života, zdraví, majetku nebo životního prostředí a vedoucí k přerušení jejich příčin.

Kdo vyhlašuje stupně poplachu

(3) Potřebný stupeň poplachu vyhlašuje pro jedno místo zásahu velitel zásahu nebo operační a informační středisko36) při prvotním povolávání složek na místo zásahu. Operační a informační středisko může vyhlásit stupeň poplachu pro určité území postižené mimořádnou událostí, pokud je na něm více jak jedno místo zásahu.

Kdo je velitel zásahu

Velitel zásahu

Velitel jednotky požární ochrany, která jako první dorazila na místo zásahu, se automaticky stává velitelem zásahu a v této funkci řídí činnost všech jednotek na místě zásahu, pokud funkci nepřevzal velitel jednotky s právem přednostního velení.

Co je to typový plán

Typový plán

Přílohová část krizového plánu nezbytná ke zvládnutí krizové situace, kterou ústřední správní úřad podle své působnosti stanoví pro jednotlivé druhy krizových situací doporučené typové postupy, zásady a opatření pro jejich řešení.

Kdy musí být havarijní plán

Havarijní plán musí zpracovat každý kdo zachází se závadnými látkami ve větším rozsahu nebo zachází se závadnými látkami způsobem, který je spojen se zvýšeným nebezpečím pro povrchové nebo podzemní vody.

Kdo schvaluje vnější havarijní plán

Vnější havarijní plány

Krajský úřad ZL kraje rozhodne o nutnosti zpracovat vnější havarijní plán a zároveň stanoví zónu havarijního plánování. Vnější havarijní plán projednává bezpečnostní rada kraje a schvaluje hejtman.

Co je jednotka požární ochrany

Jednotkou požární ochrany (dále jen „jednotka PO“) se rozumí organizovaný systém tvořený odborně vyškolenými osobami (hasiči), požární technikou (automobily) a věcnými prostředky požární ochrany (výbava automobilů, agregáty, apod.).

Co spadá pod GŘ HZS

Podle zákona o HZS ČR ministerstvo zřídilo prostřednictvím GŘ HZS ČR Hasičský záchranný útvar Pražského hradu, který je organizační součástí hasičského záchranného sboru. Rovněž může také ministerstvo zřídit a provozovat vzdělávací, technická nebo jiná účelová zařízení pro plnění úkolů hasičského záchranného sboru.

Kde pracuje hasic

Hasič, který pracuje především v uhelných dolech, je tzv. zmahač ohňů. Pracovní náplní je prevence a likvidace záparů, případně již vzniklých požárů způsobených samovznícením uhlí.

Jak se dělí hasiči

do těchto činností se zahrnuje výjezd jednotky PO, jízda na místo zásahu, provádění záchranných, resp. likvidačních, prací, apod. Hasiči jsou v jednotce PO rozděleni do čet, družstev, družstev o zmenšeném početním stavu, příp. skupin.

Kdo Veli v ČR při záchranných pracích na místě neštěstí

Hasičský záchranný sbor ČR je hlavním koordinátorem a páteří integrovaného záchranného systému. V praxi to mj. znamená, že pokud zasahuje více složek IZS, na místě většinou velí příslušník Hasičského záchranného sboru ČR, který řídí součinnost složek a koordinuje záchranné a likvidační práce.