Co je to nehmotná věc?

Co patří mezi nemovité věci

(1) Nemovité věci jsou pozemky a podzemní stavby se samostatným účelovým určením, jakož i věcná práva k nim, a práva, která za nemovité věci prohlásí zákon. Stanoví-li zákon, že určitá věc není součástí pozemku, a nelze-li takovou věc přenést z místa na místo bez porušení její podstaty, je i tato věc nemovitá.

Jaký je rozdíl mezi movitostí a nemovitostí

Movité věci (se moventes) byly označovány všechny věci pohyblivé, tedy ty, se kterými se dalo hýbat. Nemovité věci (se non moventes) pak byly označovány věci nepohyblivé, ty se kterými se hýbat nedalo.
Archiv

Co je to součást věci

Součást věci je vše, co k ní podle její povahy náleží a co nemůže být od věci odděleno, aniž se tím věc znehodnotí.

Co je to hromadná věc

Soubor jednotlivých věcí náležejících téže osobě, považovaný za jeden předmět a jako takový nesoucí společné označení, pokládá se za celek a tvoří hromadnou věc.

Kdo platí daň z nemovitostí

Poplatníkem daně z nemovitých věcí je dle zákona osoba, která byla k 1.1. daného roku vlastníkem nemovitosti. Pokud dojde k prodeji nemovitosti na přelomu roku, může dojít k nejasnostem, které osvětlím v následujících příkladech.

Co se považuje za nemovitost

Nemovité věci se dříve nazývaly imobilie, dneska se můžeme setkat i s označením reality. Když se podíváme do zákona, nemovitostí se rozumí jak pozemek nebo stavba spojená se zemí pevným základem, tak i věcná práva k hmotné nemovité věci a další práva, která za nemovitou věc prohlásí zákon.

Co spadá do pojištění nemovitosti

Pojištění nemovitosti pak kryje škody způsobené přímo na nemovitosti jako takové – na její stavbě a stavebních součástech. Tím se tedy myslí – stěny, stropy, podlaha a další ,,pevné" části, které jsou neodlučitelně spojeny a nelze je z dané nemovitosti odnést.

Co je to věc nemovitá

Nemovitá věc je věc v právním smyslu, jejíž podstata vychází z latinského immobilium („to, co se nedá přemístit“). Dříve se proto nemovité věci označovaly jako imobilie. Někdy bývají také nazývány realitami – toto označení odpovídá anglickému real estate (pojem užívaný v USA), resp. real property (Spojené království).

Co není součástí pozemku

Součástí pozemku jsou tedy samozřejmě stavby a zařízení, zřízené na pozemku, včetně toho, co je zapuštěno v pozemku nebo upevněno ve zdech (např. kotel, baterie, vypínače apod.). Výjimku tvoří stavby dočasné, jež součástí pozemku nejsou.

Co je součástí bytu

Za součást bytu tak lze považovat vše, co je do něj pevně zabudováno, zejména vnitřní rozvody, lokální kotle ÚT a TUV, WAWky, vstupní dveře apod., ale též např. WC mimo byt (např. na chodbě), neboť bez těchto součástí by se byt bezesporu znehodnotil (nebylo by jej možné užívat).

Jak zjistit jestli jsem zaplatil daň z nemovitosti

Doporučuji se obrátit na příslušný finanční úřad s žádostí o sdělení, zda byla daň za tento pozemek uhrazena. Jako spoluvlastník a tím potencionální poplatník daně z nemovitostí máte na tuto informaci právo.

Co se stane když se nezaplatí daň z nemovitosti

Co se stane, když podání k dani z nemovitosti nepodáte či nezaplatíte včas Penále za opožděné daňové přiznání vám začíná běžet od šestého pracovního dne od uplynutí lhůty a činí 0,05 % stanovené daně za každý den prodlení.

Co lze postavit na stavebním pozemku

Stavební zákon v § 18 odst. 5 stanoví, že až na výjimky se v nezastavěném území stavět nesmí. Povolené jsou pouze stavby, které svým charakterem a účelem souvisejí s ochranou a péčí o přírodu a krajinu, jakými jsou například stavby pro lesnictví, vodní hospodářství či těžbu nerostů.

Kdo platí pojištění nemovitosti

Pojistnou smlouvu může za všechny uzavřít pouze jedna pověřená osoba (jeden ze spoluvlastníků), která pojistí celou nemovitost. Částku za pojištění pak platí tato osoba.

Co patří do domácnosti

Na rozdíl od pojištění nemovitosti pojištění domácnosti pokrývá veškeré vybavení bytu nebo domu. Spadá sem jak to, co můžete z bytu odnést, tak i příslušenství a stavební součásti bytu (podlahy, dlažba, obklady, tapety nebo obrazy).

Co to je movitá věc

Movitý majetek, věc movitá nebo movitost je něco, co můžete fyzicky přestěhovat či přenést na jiné místo. Může se jednat o osobní věci – např. počítač, mobil, televize, umělecké předměty, šperky, auto, ale podle zákona třeba i zvířata, cenné papíry nebo majetková práva.

Jak hluboko můžu kopat na svém pozemku

Velikost výkopu musí odpovídat velikosti zvířete a hluboký musí být minimálně 50 cm u zvířete do 100 kg. Nad 100kg už musí být výkop hluboký 100cm. Zvíře musí být do výkopu ukládáno v obalu, ten musí být v půdě rozložitelný a nesmí poškozovat životní prostředí.

Jak vymezit pozemek

Vytyčení hranic probíhá ve více krocích:

Transformace katastrální mapy na zaměřenou skutečnost. Doručení pozvánky k vytyčení všem dotčeným (sousedním) vlastníkům. Vytyčení hranic za účasti vlastníků. Zaslání dokumentace o vytyčení hranice všem dotčeným vlastníkům a předání dokumentace na katastrální pracoviště.

Kdo platí opravu balkonu

Balkony jsou v souladu se zákonem o vlastnictví bytu společnou částí domu. Podle tohoto zákona se každý vlastník podílí na nákladech na správu domu, tedy i na opravách částkou odpovídající výši jeho spoluvlastnického podílu, nedohodnou-li se vlastníci jednotek jinak.

Kdo hradí výměnu stoupaček

Typicky se jedná o prasklé stoupačky. V takových případech je to nájemce, kdo musí zajistit bezodkladné odstranění závady, i kdyby nespadala pod drobné opravy. Pak má ale nárok požadovat po pronajímateli proplacení nákladů na takové odstranění.

Jak zjistím jestli mám Zaplacene zdravotni a socialni

Dříve OSSZ zasílala vyúčtování zaplacených záloh, tzv. inventuru pohledávek, od roku 2022 je vyúčtování pro OSVČ k dispozici online na ePortálu ČSSZ. Předepsané zálohy, jejich úhradu i vznik nedoplatku na sociálním pojištění je tedy možné zjistit touto cestou, případně se obrátit přímo na příslušné pracoviště OSSZ.

Kdo nemusí platit daň z nemovitosti

Daň z nemovitých věcí platí majitelé nemovitosti zapsaní v katastru nemovitostí. V praxi to znamená, že daň z nemovitých věcí neplatí ani nájemci ani lidé žijící v družstevních bytech. Často jsou majiteli nemovitosti manželé, v takovém případě plní daňové povinnosti jeden z nich v plné výši.

Kdo je povinen platit daň z nemovitosti

Kdo a za co platí roční daň z nemovitosti

Ten stanoví, že plátcem daně je každá fyzická nebo právnická osoba, která vlastní, případně užívá nemovitý majetek (pozemek nebo stavbu). V naprosté většině případů je poplatníkem daně právě vlastník nemovitosti.

Jaké stavby nevyžadují stavební povolení

Stavby, které nevyžadují povolení ani ohlášení

Chystáte-li se provést rekonstrukci menšího rozsahu, nebo na zahradě realizovat menší stavbu, na úřad vůbec nemusíte. Týká se to především staveb u rodinných domů se zastavěnou plochou do 25 m2 s jedním nadzemním podlažím a výškou maximálně 5 metrů.

Jak velkou chatu lze postavit na zahradě

Velikost zahradní chatky

Pokud velikost zahradní dřevostavby, přesněji její zastavěná plocha, nepřesáhne 25 m2 a výška 5 metrů, obejdete se i bez stavebního povolení.