Co je to státní správa a samospráva?

Co patří do státní správy

V České republice působí řada orgánů státní správy, například:Celní správa.Finanční úřady.Česká správa sociálního zabezpečeníÚřady práce.Živnostenské úřady.Katastrální úřady.Stavební úřady.Matriční úřady.

Co to je samospráva

Samospráva je způsob řízení určitého celku, kdy daný subjekt o alespoň některých svých záležitostech rozhoduje sám autonomním způsobem, tedy „spravuje se sám“. Opakem samosprávy je výkon správy(rozhodování o určitých záležitostech) jiným, vnějším subjektem.

Co je to zájmová samospráva

Zájmová samospráva je reprezentována profesními komorami s povinným členstvím, komorami s nepovinným členstvím a vysokoškolskou samosprávou. Významnou složkou právního základu zájmové samosprávy je možnost regulovat svými předpisy chování členů samosprávného společenství.

Na co se dělí statni správa

Státní správu členíme na ústřední, vykonávanou státními orgány s celostátní působností jakými jsou ministerstva a jiné ústřední orgány státní správy a územní vykonávanou státními orgány s omezenou místní působností, mezi které patří například úřady práce, finanční úřady, úřady obcí a krajů vykonávající státní správu v …
Archiv

Jak funguje státní správa

Stát vykonává státní správu přímo prostřednictvím svých úřadů/orgánů. Pokud je vykonavatelem státní správy jiný subjekt než stát, činí tak na základě přenesené působnosti. Stát v tomto případě vykonává veřejnou správu nepřímo, zejména prostřednictvím její delegace na obce a kraje.

Kdo je orgán státní správy lesů

Ústředním orgánem státní správy lesů je Ministerstvo zemědělství. Orgány státní správy lesů mimo lesy v národních parcích a jejich ochranných pásmech jsou obce s rozšířenou působností, kraje a Ministerstvo zemědělství.

Co tvoří samosprávu

Je uvedena v Ústavě České republiky v Hlavě VII. Česká republika se člení na obce, které jsou základními územními samosprávnými celky a kraje, které jsou vyššími územními samosprávnými celky. Územní samosprávné celky jsou územními společenstvími občanů, která mají právo na samosprávu.

Kdo tvoří samosprávu

Za zájmovou samosprávou je považována školní samospráva, jejímž prostřednictvím se na řízení školy podílejí žáci a jejich rodiče. Na veřejných vysokých školách samosprávu vykonávají členové akademické obce prostřednictvím jimi voleného akademického senátu a prostřednictvím dalších akademických orgánů.

Jaké jsou státní orgány

Mezi tyto orgány patří vláda, ministerstva, ostatní ústřední orgány státní správy. Ústřední orgán – je složka státní moci, která vykonává správu na věcně vymezeném úseku fungování společnosti. Jde o správní úřad, který stojí na vrcholu správní hierarchie a jemuž není nadřízen žádný jiný úřad, ale zpravidla vláda.

Jak se dělí samospráva

Samospráva se obvykle rozděluje na územní, zájmovou či profesní.

Co to je les

Les je území hustě porostlé stromy. Odborně řečeno jde o soubor biocenóz, jehož determinantou jsou dřeviny stromového vzrůstu. Jedná se o velmi složitý ekosystém, tvořený složkou rostlinnou (fytocenóza), živočišnou (zoocenóza) a abiotickým prostředím (biotopem).

Co je to les definice

Les není zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny definován. Pro potřeby zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesním zákonem) je definován jako „lesní porosty s jejich prostředím a pozemky určené k plnění funkcí lesa“.

Co spadá do samosprávy

Do samostatné působnosti obce patří záležitosti, které jsou v zájmu obce a občanů, které nejsou svěřeny krajům. Také záležitosti, kdy nejde o přenesenou působnost na orgány obce či o působnost, kterou zvláštní zákon svěřuje správním úřadům jako výkon státní správy.

Kdo má na starosti státní správu

Veškerá státní moc je podle Ústavy České republiky vykonávaná prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní. Jde tedy o tripartitu moci. Moc výkonná je rozdělena mezi prezidenta republiky a vládu, přičemž správu státu má v kompetenci zejména vláda, která je odpovědná za svou činnost Poslanecké sněmovně.

Kdo řídí státní správu

Činnost ministerstev a ostatních ústředních orgánů státní správy řídí, kontroluje a sjednocuje vláda, která jako svůj poradní orgán zřizuje Legislativní radu, v jejímž čele stojí člen vlády.

Co nám poskytuje les

Jejich funkce v krajině je nezastupitelná – zpomalují odtok povrchových vod, zabraňují erozi, snižují vysychání půdy či rychlost větru, ovlivňují klima ve svém okolí a v neposlední řadě pohlcují CO2 a produkují kyslík.

Jak funguje les

Funkce lesa: Fotosyntéza a koloběh živin

Stromy, tedy les, jsou významným zdrojem kyslíku ve vzduchu. Jeden strom může díky fotosyntéze vyrobit kyslík pro 5 až 6 lidí na celý den. Stromy dále ovlivňují vzdušnou vlhkost, uvolňují vonné silice a v neposlední řadě zachycují prach, díky čemuž vzduch pročišťují.

Co patří do lesa

Dle jisté lesnické definice je za les považováno území (lesní porost), v němž rostou dřeviny (stromy), které dorůstají minimální výšky 5 metrů a zápoje korun alespoň 25 %. Z právního hlediska k lesům patří i mýtiny jakožto místa určená pro růst lesa.

Jaké jsou druhy lesů

Typy přirozených lesních porostů světa (lesní biomy)Tropický deštný les.Mlžný les.Tropický střídavě vlhký les.Tvrdolistý les.Opadavý les mírného pásu.Severský jehličnatý les (tajga)

Co tvoří les

Les je typem prostředí (ekosystémem), kde převládají dřeviny (keře a stromy). Ty zde tvoří souvislý porost. Lesy přirozeně rostou na místech, kde jsou pro to vhodné podmínky – např. dostatečná vlhkost, chybějící výraznější narušování krajiny.

Co poskytuje les

Les je obnovitelný přírodní zdroj, který má nezastupitelné funkce: produkční – poskytování dřevní hmoty a ostatních lesních produktů. vodohospodářské a půdoochranné – slouží k ochraně zdrojů pitné vody v jejich ochranných pásmech, k přiměřené ochraně kulturní krajiny před povodněmi a erozí v horských lesích.

Co nám dává les

Funkce lesa: Fotosyntéza a koloběh živin

Stromy, tedy les, jsou významným zdrojem kyslíku ve vzduchu. Jeden strom může díky fotosyntéze vyrobit kyslík pro 5 až 6 lidí na celý den.

Jaký je význam lesa

Jejich funkce v krajině je nezastupitelná – zpomalují odtok povrchových vod, zabraňují erozi, snižují vysychání půdy či rychlost větru, ovlivňují klima ve svém okolí a v neposlední řadě pohlcují CO2 a produkují kyslík.

Jaké funkce plní les

Les a jeho prostředí významně ovlivňuje klima, filtruje ovzduší, filtruje vody, detoxikuje prostředí, v obydlených oblastech působí protihlukově. Má blahodárný vliv na psychickou relaxaci. Existence lesního porostu přirozeně zabezpečuje možnost rekreačního využití.

Proč chodit do lesa

Na první pohled to nezní jako velká věda, ale pobyt na vzduchu prospívá zdraví. Jak píše webový magazín Quartz, existují vědecké důkazy, podle nichž pobyt v přírodě posiluje nejen psychiku, ale pomáhá lidem i po fyzické stránce. Japonští akademici doložili, že sám pobyt v lese posiluje imunitu lidského organismu.