Co jsou pobytové sociální služby?

Co je pobytová služba

Pobytovými službami se rozumí služby spojené s ubytováním v zařízení sociálních služeb, které níže krátce přibližujeme. Pro všechny služby je společné to, že klientem této služby se stává ten, kdo již nezvládne pobyt ve svém domácím prostředí, ani za pomoci osob blízkých a terénních sociálních služeb.

Jaké jsou typy sociálních služeb

Mezi služby sociální péče patří – osobní asistence, pečovatelská služba, tísňová péče, průvodcovské a předčitatelské služby, podpora samostatného bydlení, odlehčovací služby, centra denních služeb, denní stacionáře, týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory, domovy se zvláštním …
Archiv

Jak se dělí sociální služby

Podle místa poskytování se sociální služby dělí na:

Ambulantní => služby, za kterými osoba dochází nebo je doprovázena či dopravována do zařízení sociálních služeb a součástí služby není ubytování. Terénní => služby, které jsou osobě poskytovány v jejím přirozeném sociálním prostředí, nejčastěji v domácnosti.
Archiv

Co je ambulantní sociální služba

Ambulantní sociální služba je sociální služba poskytovaná ambulantně, tj. způsobem, kdy je služba uživateli poskytována v zařízení sociálních služeb, ale uživatel toto zařízení pouze navštěvuje a nemá v něm zajištěné ubytování (tj.

Jak jsou financovány sociální služby

S přijetím a s účinností zákona o sociálních službách, tedy od 1. 1. 2007 je uplatňován systém vícezdrojového financování. Sociální služby jsou financovány přímo od jejich uživatelů (s využitím příspěvku na péči); dalšími zdroji financování jsou dotace ze státního rozpočtu, dotace od kraje a obce.

Kdo poskytuje sociální služby

Poskytovatelem sociální služby je právnická nebo fyzická osoba, která má k této činnosti oprávnění dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, s účinností od 1.1.2007.

Kdo je uživatelem sociálních služeb

Uživatelé sociálních služeb

Uživateli rozumíme lidi v nepříznivé nebo tíživé sociální situaci, kteří služby využívají, kterým jsou určeny.

Jaké jsou metody sociální práce

Metody sociální práce

Matoušek (2003) rozlišuje čtyři základní metody sociální práce: • případová práce, • práce se skupinou, • práce s dětmi a s rodinou, • komunitní práce.

Kdo financuje sociální služby

S přijetím a s účinností zákona o sociálních službách, tedy od 1. 1. 2007 je uplatňován systém vícezdrojového financování. Sociální služby jsou financovány přímo od jejich uživatelů (s využitím příspěvku na péči); dalšími zdroji financování jsou dotace ze státního rozpočtu, dotace od kraje a obce.

Co je to sociální zařízení

V současnosti se stala nezbytnou součástí každé stavby užívané člověkem. Hygienická zařízení jsou tedy součástí i tak zvaných "sociálních staveb", kterými jsou např. nemocnice, zdravotnická střediska, polikliniky nebo ústavy sociální péče, dětské domovy, domovy důchodců, apod.

Co je cílem sociálních služeb

Hlavním smyslem sociálních služeb je zajištění pomoci při péči o vlastní osobu, zajištění stravování, ubytování, pomoci při zabezpečení chodu domácnosti, ošetřování, pomoc s výchovou, poradenství, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, psycho- a socioterapie a pomoc při prosazování práv a zájmů.

Co řeší sociální pracovnice

Sociální pracovník je člověk, který informuje veřejnost o sociálních službách, poskytuje poradenství, uzavírá smlouvy, sjednává s klientem druh a rozsah poskytovaných služeb a vede veškerou dokumentaci o jednotlivých klientech v organizace.

Jaké jsou kompetence sociálního pracovníka

Způsobilost určit vlivy vyvolávající sociální problémy jednotlivých lidí a dalších subjektů (skupin, rodin, komunit) i formy těchto problémů. Způsobilost komunikovat s uživatelem (jazykem pro něj srozumitelným, s přiměřenou mírou angažovanosti), spolupracovat s ním na definici jeho potřeb a na plánu intervence/péče.

Co vše muze delat sociální pracovník

Především jde o pomoc při osobní hygieně, oblékání či stravování. Sociální pracovník oproti tomu vykonává sociálních šetření, sociálně právní poradenství, sociální prevenci, poskytování krizové pomoci atd. Jedná se často o analytickou, metodickou a koncepční činnost v zařízeních poskytujících služby sociální péče.

Co by měl umět sociální pracovník

Podívejme se tedy jak všestranný sociální pracovník je, nebo by měl být: zralá osobnost, odpovědná, s celou řadou vlastností dobrého člověka – slušností, poctivostí, vstřícností, empatií, zdatností, inteligencí, schopností umět naslouchat, trpělivostí, znalostí sebe sama aj.

Co je to sociální pracovník

Sociální pracovník plánuje, realizuje, monitoruje a vyhodnocuje poskytované sociální služby. Pracuje přímo s cílovou skupinou, vede a vyhodnocuje plány uživatelů této služby. Poskytuje sociálněprávní poradenství. Při realizaci sociálních opatření může spolupracovat se zdravotnickými pracovníky.

Co může dělat sociální pracovník

Sociální pracovník plánuje, realizuje, monitoruje a vyhodnocuje poskytované sociální služby. Pracuje přímo s cílovou skupinou, vede a vyhodnocuje plány uživatelů této služby. Poskytuje sociálněprávní poradenství. Při realizaci sociálních opatření může spolupracovat se zdravotnickými pracovníky.