Co nám dala Antika?

Co nám dalo antické Řecko

Antické Řecko vytvořilo mimořádně vyspělou kulturu v nejrůznějších oborech, od výtvarného umění, architektury, divadla, vědy (lékařství, filozofie, matematika, astronomie) až po rétoriku a politiku, kde se stalo kolébkou demokracie.

Kdy končí antika

Za její počátek lze považovat archaické období starověkého Řecka od 8. do 5. století př. n. l. a za její konec zánik Západořímské říše roku 476 n. l. během pozdní antiky.

Co vzniklo v antice

– vytvořil velké množství spisů, z nichž se do dnešních dnů dochovalo jen 47 – jeho rozsáhlý a oborově pestrý odkaz byl již v antice uspořádán do tematických skupin – rozlišujeme díla etická, logická, politická, o přírodě, metafyzice, poetice a řečnictví – asi 50 filozofických spisů – o logice, řečnictví,…

Co patří do antiky

Pojmem antika chápeme nejen dějiny starověkého Řecka a Říma, ale také dějiny zemí, které byly pod jejich vlivem. Je třeba si uvědomit, že nebýt antického světa, neexistovala by ani dnešní civilizace, jak ji známe. Antika měla značný vliv na kulturu, myšlení a další oblasti života i po svém zániku.

Kdo stál v čele Athén

Politické zřízení v Athénách prošlo složitým vývojem. Původně vládla aristokracie (v čele stál král, vládli archonti (úředníci) a areopag (rada starších)). Ti sídlili na Akropoli (viz foto).

Jak se žilo v antickém Řecku

Základem každé řecké rodiny byl dům. Řecké domy se stavěly z pálených nebo sušených cihel nebo z kamene, měly sedlovou střechu s pálenými taškami a v patře malá okénka, ale do ulice bývala jen hladká stěna, která stěžovala práci lupičům. Dům se dělil na mužskou a ženskou část.

Co je po středověku

Autorem pojmů starověk, středověk a novověk je Leonardo Bruni. Středověk je obvykle ohraničen pádem Západořímské říše v roce 476 a pádem Konstantinopole roku 1453, případně objevením Ameriky Kryštofem Kolumbem roku 1492, či zveřejněním 95 tezí Martinem Lutherem roku 1517.

Jak se dělí středověk

Periodizace středověku

Raný středověk (476 – 11. století) Vrcholný středověk (12. – 14.

Kde a proč zakládali Řekové osady

Velká kolonizace byla nejvýznamnějším projevem hospodářského, sociálního i kulturního rozvoje Řecka v archaickém období. Důvodem osídlování dalších oblastí v raném období kolonizace bylo hlavně hledání nové zemědělské půdy, neboť převážně hornaté Řecko neposkytovalo možnost obživy relativnímu přebytku obyvatel.

Kdy začal a skončil starověk

Starověk je po pravěku druhou etapou v dějinách lidstva. Za jeho počátek se považuje rozpad prvotně pospolné společnosti a nástup prvních státních útvarů (ca 4. – 1. tisíciletí před Kristem); za jeho konec pak zánik říše západořímské (476 po Kristu).

Jak Delime antickou literaturu

Řecká literatura dala dějinám literatury především epos, tragedii, komedii, lyriku, satiru, idylu, román.

Jaký je rozdíl mezi Spartou a Athénami

Zatímco síla a moc Sparty stála výlučně na její moci, vojenská síla a moc Atén vznikala na bázi kulturní a obchodní. Atény nebyly nikdy tak dobrými válečníky jako byli Sparťané. Zato byli velice dobří zemědělci, řemeslníci a především obchodníci. Svoboda měla pro ně velký význam. .

Co nám prinesl středověk

Snad nejznámějším a nejtypičtějším příkladem může být příběh Tristana a Isoldy: láska zakázaná, společensky nepřípustná, stavící se proti manželskému svazku a odehrávající se mimo něj, láska tragická končící smrtí a spojením milenců až mimo tento svět.

Jak dlouho trval středověk

Za počátek středověku se nejobvykleji stanovuje pád západořímské říše roku 476, za jeho konec se nejčastěji udává rok 1492, což je rok objevení Ameriky, ale také zároveň rok dobytí poslední arabské pevnosti na Pyrenejském poloostrově.

Kdy končí pozdni Stredovek

Středověk je obvykle ohraničen pádem Západořímské říše v roce 476 a pádem Konstantinopole roku 1453, případně objevením Ameriky Kryštofem Kolumbem roku 1492, či zveřejněním 95 tezí Martinem Lutherem roku 1517. Pojem tedy pokrývá zhruba deset století lidské, zejména ovšem evropské historie.

Kdo se staral o řecké Chramy

Parthenón (Παρθενών, řec. chrám panen) byl hlavním chrámem antických Athén zasvěceným bohyni Athéně Parthenos (Panenské). Byl vystavěn v letech 447–438 př. n. l. na athénské Akropoli, kde můžeme jeho pozůstatky spatřit dodnes.

Proč došlo k zániku Římské říše

Existuje celá řada dalších teorií o příčinách zániku starého Říma – počínaje špatnou správou či rozkoly mezi rolníky a aristokracií přes všeobecný úpadek bojového ducha a plýtvání cennými kovy na luxus až po poněkud mystické vysvětlení německého filozofa a spisovatele Oswalda Spenglera.

Kdo znicil Řím

Za zánik Západořímské říše je tradičně pokládán rok 476, kdy germánský vojevůdce Odoaker sesadil nedospělého císaře Romula Augusta.

Co je typické pro antickou literaturu

I s tímto druhem literatury byla původně spojena hudba a někdy dokonce i tanec, ale postupně docházelo k jejich oddělování a koncem 7. století př. n. l. již byla lyrika recitována zcela bez hudby. Za posledního významného básníka, který skládal pro recitaci s hudbou, je považován Archilochos.

Co to je antická literatura

Antická literatura je literaturou starověkého Řecka a Říma. Tvoří základ evropské vzdělanosti. Samotné termíny antika a antický pocházejí z latinského slova antiquus, což znamená starý. Antická literatura je literaturou rozsáhlého významu.

Jak se žilo ženám ve Spartě

Spartské dívky i po sedmém roce života žily u matky, cvičily se ve sportech a hudbě, účastnily se závodů ale také obřadných tanců a sborových zpěvů s chlapci. Říká se, že přísná výchova se odrazila v jejich oddanosti a pečlivosti, v Řecku byly spartské ženy považovány za pečlivé matky a hospodyně.

Kdo vyhrál v peloponéské válce

Peloponéská válka probíhala v letech 431 př. n. l. až 404 př. n. l. mezi athénským námořním spolkem, vedeným Athénami, a peloponéským spolkem, jehož vedoucím státem byla Sparta. Válka byla přerušena několika příměřími a skončila vítězstvím Sparty.

Kdy začíná a končí středověk

Nejčastěji se jako symbolická data stojící na počátku a konci středověku uvádí roky 476, kdy zanikla Západořímská říše a rok 1492, kdy Kryštof Kolumbus pro Evropu znovu objevil americký kontinent.

Kde žijí řečtí bohové

Olymp (řecky Όλυμπος) je pohoří nacházející se v Řecku. Nejvyšší horou pohoří je Mytikas (2917.727 m). Tyčí se nad Soluňským zálivem mezi údolími řek Pinios a Aliákmon. V řecké mytologii bývá označován za sídlo bohů.

Jak si Řekové představovali bohy

uctívání bohů ve zvířecí podobě, ale je čistě antropomorfní. Řekové a Římané si všechny své bohy představovali v lidské podobě. Jejich bozi byli stejní jako lidé, jen větší, urostlejší a nesmrtelní.