Co patří mezi komunální odpad?

Co vše patří do komunálního odpadu

Směsný komunální odpad

Patří sem: popel, smetí, odpady z kuchyně, znečištěný papír, znečištěné plasty, atp. Nepatří sem: látky tekuté, nebezpečné odpady a jiné předměty, které by mohly ohrozit zdraví a bezpečnost osob. uhynulá zvířata, papír, sklo, plast, nápojové kartony, kovy, bioodpad.

Co patří do jakého kontejnerů

Co PATŘÍ do kontejneru PLASTYPET lahve od nápojů (čisté, sešlápnuté!)Igelity, sáčky, tašky.Čisté folie.Kelímky.Krabičky od pokrmových tukůObaly od mycích prostředkůPrázdné obaly od kosmetiky.Misky, kbelíky.

Co je to tuhý komunální odpad

Tuhý komunální odpad (TKO) je ze všech druhů odpadů tím nejrůznorodějším. Skládá se především z domácího odpadu, ale též z odpadu vzniklého při úpravách zeleně a zahrad a z odpadu z veřejných prostranství.

Co lze dát do velkoobjemového kontejnerů

Do VOK patří například: starý nábytek, koberce a linolea, lyže, snowboardy, kola, velká zrcadla, umyvadla, vany, WC mísy, autoskla, kovové předměty.

Co patří do hnědé popelnice

Do kontejnerů na biologický odpad, které obvykle poznáme podle hnědé barvy, patří například: popel ze dřeva, stará zemina, peří, jedlý olej a další. Odhaduje se, že bioodpad tvoří až 40 % běžně produkovaného domácího odpadu. A to už rozhodně stojí za to třídit.

Jak třídit odpad v domácností

Modrý kontejner slouží k vyhazování papíru, žlutý je na plasty, do hnědého kontejneru dávejte biologický odpad. Nápojové kartony můžete v některých obcích házet do žlutého kontejneru, jinde na ně mají speciální nádoby. Elektroodpad patří do specializovaných kontejnerů nebo na ekodvůr. To samé platí pro baterie.

Co nepatří do plastového kontejnerů

Co nepatří do kontejnerů

Linoleum a jiné výrobky z PVC, novodurové potrubí, obaly od nebezpečných látek, molitan, mastné plastové obaly. Do kontejneru na plasty lze vhodit výrobky s tímto označením (číslo je umístěno ve známém trojúhelníčku a pod ním slovní označení).

Co nepatří do papíru

Co nepatří do kontejnerů

Mokrý, mastný a jinak znečištěný papír, voskový a uhlový papír (kopírák), obaly od vajíček a roličky od toaletního papíru, použité plenky, hygienické potřeby. Do kontejneru na papír lze vhodit výrobky s tímto označením (číslo je umístěno ve známém trojúhelníčku a pod ním slovní označení).

Jak se dělí odpad

Dělení Odpady lze dělit z různých hledisek. Podle skupenství hmoty se dělí na pevné a kapalné, podle původu na odpady z těžby, průmyslové odpady, zemědělské odpady a komunální odpady. Specifickým druhem odpadu jsou odpady z výroby, především strojírenské.

Jak se likviduje odpad

Možnosti jsou čtyři: recyklace, spalovny, chemicko-fyzikální nebo biologická likvidace a deponie.

Co nepatri do Velkoobjemoveho odpadu

Do velkoobjemového kontejneru nepatří odkládání živnostenského odpadu, nebezpečný odpad (to jsou např. autobaterie, zářivky, barvy, rozpouštědla, motorové oleje a obaly od nich), bioodpad, stavební odpad, dále pak pneumatiky, elektrospotřebiče, televizory a počítačové monitory, počítače, lednice, mrazáky a sporáky.

Co se považuje za nebezpečný odpad

Mezi nebezpečné odpady patří např. odpady polychlorovaných bifenylů (PCB), odpady perzistentních organických polutantů (POPs), infekční odpady ze zdravotní a veterinární péče, odpady obsahující rtuť či odpady nebezpečných chemikálií převážně z výrobních procesů.

Co nepatří do Bia

Co nepatří do popelnice na bioodpadmaso, masové omáčky, vývary, kosti, kůže.mléčné výrobky.vajíčka, včetně skořápek.zbytky z kuchyní rostlinného původu, které obsahují suroviny živočišného původu (pokrmy z masa, z vajec a mléka)zbytky z kuchyní jako prošlé pečivo, těstoviny, knedlíky.skořápky z ořechů, pecky z ovoce.

Kam patří staré pečivo

Do bioodpadu patří: zbytky ovoce a zeleniny včetně pecek a jádřinců, zbytky obilovin a pečiva, kávová sedlina, použitý čaj i čajové sáčky, skořápky od vajec a ořechů, uschlé květiny, rostliny a jejich odumřelé části, chlupy z domácích mazlíčků, dřevěné piliny, které sloužily jako podestýlka pro domácí hlodavce, a …

Kam patří krabice od džusů

Na kartony od nápojů dnes již běžně fungují speciální oranžové kontejnery, do kterých patří všechny krabice od mléka, džusů, vína nebo jogurtů.

Co vše se dá třídit

Třídit se dá skoro vše. Plasty, sklo, papír, nápojové kartony, kovy, elektroodpad, baterie nebo bioodpad, ale také objemný odpad, jako je starý nábytek nebo textil. Kdybychom odpady netřídili, časem by nás odpad zavalil, a to doslova! Každý v průměru vyprodukujeme ve svých domácnostech až 290 kg odpadu ročně.

Co patří do kontejnerů s plasty

Do kontejnerů na plasty patří fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET láhve, obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných výrobků, balící fólie od spotřebního zboží, obaly od CD disků a další výrobky z plastů. Pěnový polystyren sem vhazujeme v menších kusech.

Kam patří plata od léků

Jsou kombinovaným obalem. Nejčastěji z plastu a hliníku, které od sebe v běžném recyklačním procesu nelze oddělit. Nepatří proto do kontejneru na plast ani na kovy, ale do směsného odpadu. Pozor, ta, která ještě obsahují léky, patří samozřejmě do lékárny!

Kam patří krabice od pizzy

Krabice od pizzy a grilovací marinády

Krabice od pizzy patří do běžné popelnice na směsný odpad. „Je to z toho důvodu, že papír nasákne omastkem a pro další recyklaci není vhodný. Stejně by spotřebitelé měli postupovat i v případě znečistěných polystyrenových obalů na jídla rozvážená z restaurací.

Co to je recyklace odpadů

Recyklace je proces nakládání s odpadem, který vede k jeho dalšímu využití. Jedná se o opětovné cyklické využití odpadů a jejich vlastností jako druhotné suroviny ve výrobním procesu. V procesu recyklace tedy jde o opakované (cyklické) uvedení materiálu zpět do výrobního cyklu, odtud pak název tohoto procesu.

Co všechno je nebezpečný odpad

Mezi nebezpečné odpady patří barvy, lepidla, rozpouštědla, oleje, pesticidy, léky a domácí chemikálie. Nebezpečnými vlastnostmi jsou: toxicita, karcinogenita, mutagenita, infekčnost, ekotoxicita, výbušnost, hořlavost, uvolňování toxických plynů a další podobné vlastnosti.

Co patří do kartonů

Co nepatří do kontejnerů

Mokrý, mastný a jinak znečištěný papír, voskový a uhlový papír (kopírák), obaly od vajíček a roličky od toaletního papíru, použité plenky, hygienické potřeby. Do kontejneru na papír lze vhodit výrobky s tímto označením (číslo je umístěno ve známém trojúhelníčku a pod ním slovní označení).

Co je to velkoobjemový odpad

Jedná se o odpad, který vzhledem k jeho velikosti a objemnosti nelze odkládat do běžně dostupných nádob na odpad – ať už jde o kontejner na směsný, či tříděný odpad. Do této kategorie odpadů spadá např. starý nábytek, koberce, linolea, umyvadla, kuchyňské linky, objemný elektroodpad a drobný odpad ze staveb.

Kde se likviduje nebezpečný odpad

Nelze ho ukládat do otevřených skládek ani spalovat běžným způsobem. Likviduje se ve speciálních spalovnách nebezpečných odpadů nebo se recykluje ve specializovaných firmách. Často se jedná o žíravé, vysoce reaktivní látky, hořlaviny či jedy.

Jak nakládat s nebezpečnými odpady

Soustřeďování nebezpečných komunálních odpadů musí být obcí prováděno pouze na místech s obsluhou (např. sběrné dvory) nebo v zařízení určeném pro nakládání s odpady (např. mobilní sběr odpadu), ve kterých obsluha nebezpečné odpady přebírá. Sběr nebezpečných odpadů od občanů v obcích probíhá většinou bez problémů.