Co to je Denotace?

Co to je konotace

Je to význam, který lidé hovořící společným jazykem připisují určitému slovu. Pojem konotace se vztahuje k subjektivnímu a emocionálnímu významu, který konkrétní mluvčí a posluchači připisují určitému slovu. Jako přiklad je možné si uvést slov „smrt“.
ArchivPodobné

Co je Designát

✍Carnap (1947) designátem rozumí předměty, vlastnosti či stavy věcí, jež má mluvčí užitím daného výrazu v úmyslu označit; „červená“ je designátem výrazu červená, zatímco jeho denotátem by byla červená barva konkrétních předmětů.
Archiv

Co to je pejorativní

Pejorativum (z lat. peior, horší, a franc. péjoratif) znamená slovo, sousloví, gramatický tvar nebo jiný jazykový prostředek, který kromě věcné denotace vyjadřuje též negativní hodnotící soud. Pejorativní příznačnost mohou mít slova různých slovních druhů.

Co to je souvislost

Koherence, vztah pohybù, vzájemná závislost pøi níž zmìna jednoho vyvolává zmìny druhého a naopak; univerzální vztah mezi vìcmi, jevy a procesy, vyplývající z materiá [..]

Co je to Disfemismus

DYSFEMISMUS (pejorativum)

Zesilující, zhrubělé, příp. vulgární pojmenování (slovo, výraz) nahrazující pojmenování neutrální: huba místo pusa. Opak ↗eufemismu. Typická je škálovitost intenzity zhrubění: papula, huba, držka; ničema, padouch, hajzl, parchant, dobytek, svině.

Co to je žoviální

žoviální… rozumím jako živelně a hlučně společenský, upovídaný, strojeně veselý a rádoby vtipný, někdy až otravně dotěrný a hlučný.

Co to je kauzální nexus

Příčinná souvislost neboli kauzální nexus (nexus causalis) je objektivní, kauzální vztah mezi příčinou a následkem, který je v právu nutným předpokladem vzniku odpovědnosti, např. za újmu nebo za trestný čin.

Co je to eufemisticky

Eufemismus (řidčeji také eufemie, z řec. „eu“ – dobře a „fémi“ – mluvím) neboli meliorativum je vyjádření, které zmírňuje, zlehčuje, zjemňuje či přikrašluje skutečnost či zdůrazňuje její pozitivní stránku, případně nahrazuje vulgarizmus.

Co je to eufemismus příklady

Definici eufemismu by měli umět říci vlastními slovy a doložit ji příklady. Příklady eufemismů: jít tam, kam musí i císařpán pěšky, být v jiném stavu, nemít to v hlavě v pořádku, mrtvička, být v náladě, občan tmavé pleti atd.

Co to je exaktní

Exaktní (lat. exactus od exigó, vyžaduji, zkoumám, měřím) znamená přesný. Jako odborný termín znamená absolutně přesný.

Co to je kauzalita

Kauzalita je příčinná souvislost. Je to souvislé řetězení několika dějů charakterizované vztahem příčina – účinek. Právě kauzální řetězení, je významným článkem našich poznávacích aktivit. Každodenní praxe vyžaduje vysvětlení, jejichž základním stavebním kamenem je princip kauzality.

Co je to Nexus

Nexus může být v obecném slova smyslu rámec, kulisa, paradigma, pozadí, souvislost, konnex.

Co je to Dysfemismus

DYSFEMISMUS (pejorativum)

Zesilující, zhrubělé, příp. vulgární pojmenování (slovo, výraz) nahrazující pojmenování neutrální: huba místo pusa. Opak ↗eufemismu. Typická je škálovitost intenzity zhrubění: papula, huba, držka; ničema, padouch, hajzl, parchant, dobytek, svině.

Co je kauzální vztah

Kauzální vztah je většinou považován za jednu ze samozřejmých jistot. Zdá se přirozené, že každý děj, každá věc má svou příčinu, které tomuto ději (věci) předcházela, určovala jej a bez níž by se tento děj nikdy neudál.

Co je příčina a důsledek

– Příčina je to, co způsobuje změnu. Může se jednat o nějaké silové působení, ale také to může být myšlenka. – Následek je změněný stav, situace, jev, skutečnost, která je něčím způsobena.

Co to je fakultativní

Fakultativní je nezávazný, dobrovolný, nepovinny či možný. V drtivém případě je pojem využíván v cestovní branži. Fakultativní výlet je nepovinná součást zájezdu. Protože se jedná o dobrovolnou náplň, které se není nutno zúčastnit.

Co je to důsledek

důsledek podstatné jméno · rod mužský neživotný

— tvrzení vyplývající z určitých předpokladů resp. teorie ⋄ Zpochybnění obvyklého pojmu času patří k hlavním důsledkům Einsteinovy teorie relativity.

Co to je obligatorní

Obligatorní je povinný, závazný, nutný. Takže obligatorní rozpočtové výdaje jsou takové výdaje, které jsou nutné, závazné, například to jsou předem smluvené platby mezinárodním organizacím nebo výdaje, které plynou ze sociálních zákonů.

Co to je konsekvence

(lat.), nutný důsledek, který z předchozího vyplývá.

Co je to kauzální

Kauzalita (z lat. causa, příčina) znamená příčinnost, kauzální vztah mezi příčinou a jejím následkem. V silnějším smyslu přesvědčení, že nic se neděje bez dostatečné příčiny (determinismus).

Co to je příčina

Příčina či příčiny může znamenat: to, co způsobilo následek, lat. causa – viz kauzalita.