Co to je evangelium?

Které evangelium je nejstarší

Evangelium podle Marka se považuje za nejstarší anebo za jeden z nejstarších záznamů o Ježíšovi, který snad vznikl z osobních vzpomínek, vypravování a kázání očitého svědka apoštola Petra. Evangelia byla psána anonymně, jejich dnešní názvy byly doplněny později.

Co je to evangelista

Jako evangelista je označován autor evangelia, konkrétně jednoho z evangelií kanonických. Z tradice jsou známi čtyři evangelisté, podle stejného počtu novozákonních (kanonických) evangelií: Evangelium podle Matouše, Evangelium podle Marka, Evangelium podle Lukáše a Evangelium podle Jana.

Kdy vznikla evangelia

Charakteristika jednotlivých evangelií

Evangelium podle Matouše napsal dle tradice bývalý celník Matouš. Datum sepsání knihy se dnes obecně klade mezi léta 60-80 n. l. Kniha byla určena zejména pro přesvědčení Židů, kteří doposud Ježíše jako mesiáše neuznávali, a pro utvrzení víry židokřesťanů.

Kdy bylo napsáno evangelium

Evangelium bylo napsáno řecky pravděpodobně někdy mezi léty 85 až 100, nejspíše v Efesu.

Kdo napsal Bibli

Bible není dílem jednoho autora. Některé spisy jsou autorské, převážná většina je anonymní. Zatímco v Novém zákoně známe autora aspoň u některých spisů, jsou starozákonní knihy téměř napořád anonymní.

Jak vznikla Bible

To, co je v Bibli zaznamenáno, je podle církve zaznamenáno z vnuknutí Ducha svatého (označováno jako inspirace Písma). Bůh si, jak věří křesťané, vybral lidské autory k jejich sepsání a skrze ně na sepsání textu působil.

Kdo napsal Lukášovo evangelium

EVANGELIUM PODLE LUKÁŠE

Třetí knihou Nového zákona je Lukášovo evangelium. Toto evangelium je velmi originální, protože jako jediné z evangelií má pokračování v další knize. Lukáš tedy napsal dvojdílo. Evangelium je první knihou a Skutky apoštolů druhou.

Kdo je svatý Jan

Svatý Jan evangelista pocházel z Betsaidy u Genezaretského jezera v Palestině. Svatý Jan byl učedníkem Jana Křtitele, byl u Ježíšova křtu a když označil Jan Křtitel Ježíše „Beránkem Božím“, stal se také jeho následovníkem. Svatý Jan Evangelista byl Ježíšem velmi oblíbený.

Co je to podobenství

Podobenství neboli parabola je forma alegorie. Spočívá ve vyjádření obecné myšlenky, životní moudrosti, mravního ponaučení apod. na základě podobného výjevu či příběhu.

Co je to apoštol

Apoštol (z řec. ἀπόστολος apostolos poslaný) je v křesťanském chápání ten, koho Ježíš Kristus vyslal, aby hlásal evangelium. V užším slova smyslu se jím rozumí Dvanáct Ježíšových učedníků, které „ustanovil, aby byli s ním, aby je posílal kázat s mocí vyhánět zlé duchy“ (Mk 3,14-15).

Jak vypadaly Adam a Eva

Výše uvedená úvaha Pavla Bartoše se dá tedy shrnout ve smyslu: Adam s Evou byli neurčité barvy pleti, k lidské rozmanitosti došlo podobně jako v lingvistické stránce až po potopě, po babylónském zmatení jazyků.

Co je to Tanach

Židovská Bible je v hebrejštině známá jako Tanach, což je akronym vyjadřující tři skupiny knih, z nichž se Bible skládá: Pentateuch (Tóra), Proroci (Nevi'im) a Spisy (Ktuvim).

Kdo byl Svatý Lukáš

Lukáš je křesťanským patronem lékařů a umělců (především malířů – malířský cech se označoval jako cech sv. Lukáše), dále také historiků, notářů, knihařů, méně často řezníků atd., ochránce před neštěstím a dobytka před morem. Je patronem měst Bologna a Padova.

Co se dělá na svatého Jana

V Česku se na svatojánskou noc na návrších pálily ohně – pálení Jána, svatojána, korunované májkou či ozdobeným smrčkem – jankem. Slavnost doprovázela hostina, tanec a sportování zápolení, také se metala žhavá polena a přeskakoval oheň.

Co udelal Jan Nepomucký

Jan Nepomucký je celosvětově nejznámnějším českým světcem. Je patronem mostů, rybářů, mlynářů, plavců a vůbec všech řemesel, která mají co do činění s vodou. Legenda říká, že král Václav IV. ho dal mučit a utopit v řece (1393), když nechtěl prozradit královnino zpovědní tajemství.

Co je podobenství v Bibli

Jde o příměr, nejčastěji formou nějakého příběhu, kdy se pomocí něj objasňuje myšlenka, životní moudrost. Podobenství využíval často i Ježíš Kristus.

Kdo je třináctý apoštol

Podle serveru LiveScience.com byla takto třináctka nejspíš ocejchována až s nástupem křesťanství, protože Jidáš jako 13. apoštol zradil Ježíše Nazaratského.

Kdo zradil Krista

Jidáš Iškariotský
Jidáš zrazuje Ježíše Krista polibkem. (Giotto di Bondone)
Narození 3 př. n. l. Judea
Úmrtí 30 (ve věku 33–34 let) Jeruzalém
Příčina úmrtí oběšení a traumatické poranění mozku

Kdo je Lilith

Podle mezopotámských mýtů i některých židovských gnostiků, kabalistů, mystiků, astrologů a spiritistů byla Lilith první žena. Tak jako Adam byla stvořena ze země. Z jejího spojení s Adamem vzešel Asmodeus a nesčetně dalších démonů, kteří sužují lidstvo.

Jak dlouho zili Adam a Eva

Podle Gn 5, 3 (Kral, ČEP), když bylo Adamovi 130 let, zplodil syna Šéta a po něm další syny a dcery, které Bible nezmiňuje jménem.

Co to je Talmud

Talmud (hebrejsky תַּלְמוּד‎), od למד – učit, tedy učení, je soupis rabínských diskusí týkajících se židovského zákona, etiky, které židovská tradice považuje za směrodatné. Právnické a etické diskuze jsou orámovány řadou legend a příběhů, které slouží jako dokreslení tematiky.

Kdy vznikl Talmud

Systematizace Talmudu začala několik generací před vznikem jeho definitivní verze v 6. století n. l. Nejstarší dnes známé fragmenty rukopisů Talmudu mohou pocházet z 9. století.

Co je to Lukáš

Mužské křestní jméno Lukáš pochází z latiny. Dnes patří k těm nejoblíbenějším českým jménům. V latině jméno jako Lucanus původně označovalo obyvatele Lukánie, oblasti v jižní Itálii. Jméno Lukáš se tak překládá jako "obyvatel Lukánie" nebo "ten, kdo přichází z Lukánie".

Co znamená Svatojanska noc

Jako svatojánská noc se dnes označuje evropský lidový svátek, který navazuje na předkřesťanské slavnosti letního slunovratu (jednalo se například o slovanská kúpadla nebo také o anglosaská Lithia). Jde o jakousi oslavu přicházejícího léta, přírodních sil a samozřejmě i lásky a milostného života.

Kdy je Den svatého Jana

Svátek svatého Jána 24. června – Národní muzeum v přírodě