Co to je kybernetická bezpečnost?

Co to je bezpečnost

Definice bezpečnosti

„Stav, kdy je systém schopen odolávat známým a předvídatelným vnějším a vnitřním hrozbám, které mohou negativně působit proti jednotlivým prvkům (případně celému systému) tak, aby byla zachována struktura systému, jeho stabilita, spolehlivost a chování v souladu s cílovostí.

Co je to bezpečnost informaci podle zákona o kybernetické bezpečnosti

Bezpečnost informací – Zajištění důvěrnosti, integrity a dostupnosti informací. Kybernetická bezpečnost – Souhrn právních, organizačních, technických a vzdělávacích prostředků směřujících k zajištění ochrany kybernetického prostoru. Komunikační systém – Systém, který zajišťuje přenos informací mezi koncovými účastníky.

Kdo je gestorem kybernetické bezpečnosti v ČR

Národní centrum kybernetické bezpečnosti (NCKB) je výkonnou sekcí Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB). Sekce Národního centra kybernetické bezpečnosti zejména zajišťuje: činnost Vládního CERT České republiky (GovCERT.CZ)
Archiv

Kdo je provozovatelem vládního CERT

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost – Vládní CERT.

Kdo zajišťuje bezpečnost státu

Bezpečnostní rada státu je stálým pracovním orgánem vlády pro koordinaci problematiky bezpečnosti České republiky a přípravu návrhů opatření k jejímu zajišťování. Bezpečnostní rada státu je zřízena čl. 9 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky.

Kdo zajišťuje vnější bezpečnost státu

Podle téhož zákona bezpečnost ČR zajišťují ozbrojené síly, ozbrojené bezpečnostní sbory, záchranné sbory a havarijní služby. Na zajišťování bezpečnosti jsou povinny se podílet státní orgány, orgány územních samosprávných celků a právnické osoby a fyzické osoby.

Na jakém základě jsou vybírána konkrétní bezpečnostní opatření pro zabezpečení informací

Ochranné opatření je vydáno na základě ustanovení § 14 a § 15 zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů, na základě analýzy již vyřešeného kybernetického bezpečnostního incidentu. Právní formou ochranného opatření je opatření obecné povahy dle § 171 a násl. zákona č.

Co je to Kyberútok

Kybernetické útoky jsou pokusy o získání neoprávněného přístupu k počítačovým systémům a krádeže, úpravy nebo ničení dat. Zjistěte, jak se můžete před těmito útoky chránit.

Co to je NÚKIB

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) je ústředním správním orgánem pro kybernetickou bezpečnost včetně ochrany utajovaných informací v oblasti informačních a komunikačních systémů a kryptografické ochrany.

Co je to Csirt

CSIRT – Computer Security Incident Response Team

CZ-CSIRT je firemní bezpečnostní tým pro koordinaci a eskalaci řešení kybernetických bezpečnostních incidentů.

Jaké složky zajišťují bezpečnost ČR

Podle téhož zákona bezpečnost ČR zajišťují ozbrojené síly, ozbrojené bezpečnostní sbory, záchranné sbory a havarijní služby. Na zajišťování bezpečnosti jsou povinny se podílet státní orgány, orgány územních samosprávných celků a právnické osoby a fyzické osoby.

Kdo je bezpečnostní sbory

Bezpečnostním sborem se rozumí Policie České republiky, Hasičský záchranný sbor České republiky, Celní správa České republiky, Vězeňská služba České republiky, Generální inspekce bezpečnostních sborů, Bezpečnostní informační služba a Úřad pro zahraniční styky a informace.

Co je jedním z hlavních úkolů auditora KB

Auditor je státem pověřená nezávislá osoba, která je kvalifikovaná k provádění auditu. Auditor provádí kontroly dané oblasti, např. finančních toků a celého účetnictví daného subjektu.

Co je kybernetický

Kybernetika je věda, která se zabývá obecnými principy řízení a přenosu informace ve strojích, živých organismech a společenstvích.

Co je to DDoS

Zkratka DDoS znamená „Distributed Denial of Service“ a vystihuje cíl útočníků i způsob provedení útoku. Cílem je odepřít nebo znepřístupnit nějakou službu legitimním uživatelům (=denial of service). Pod službou si můžeme představit webovou stránku, aplikaci nebo e-shop.

Co dělá NÚKIB

Jsme správním úřadem pro:

ochranu utajovaných informací pro oblast informačních a komunikačních systémů, kryptografickou ochranu, problematiku veřejně regulované služby navigačního systému Galileo (PRS).

Co je to CERT

CERT (Computer Emergency Response Team) je v informatice skupina, která vznikla roku 1988 po aféře s jedním z prvních počítačových červů, který ke svému šíření využíval celosvětovou sítě internet tzv. Morrisův červ.

Kdo zajišťuje vnitřní bezpečnost

Ministerstvo vnitra (MV)

Ministerstvo je v oblasti bezpečnosti podle kompetenčního zákona, ústředním orgánem státní správy pro vnitřní věci, zejména pro: veřejný pořádek a další věci vnitřního pořádku a bezpečnosti ve vymezeném rozsahu, včetně dohledu na bezpečnost a plynulost silničního provozu.

Co to je BIS

Bezpečnostní informační služba České republiky | BIS. Bezpečnostní informační služba je kontrarozvědnou zpravodajskou službou s působností na území České republiky. Naším posláním je chránit občany a naši krásnou zemi před nejrůznějšími hrozbami od terorismu až po špionáž cizích států.

Co to je auditor

Auditor je státem pověřená nezávislá osoba, která je kvalifikovaná k provádění auditu. Auditor provádí kontroly dané oblasti, např. finančních toků a celého účetnictví daného subjektu.

Kdo je garant aktiva

Garant aktiva Fyzická osoba pověřená orgánem a osobou k zajištění rozvoje, použití a bezpečnosti aktiva. Uživatel Fyzická nebo právnická osoba anebo orgán veřejné moci, která využívá primární aktiva.

Co řeší kybernetika

Kybernetika je hraniční vědou, která řeší problémy společné různým vědním oborům a sama je produktem jiných věd. Kybernetika studuje jevy z hlediska jejich chování a funkce s ohledem na opakovatelnost, pravidelnost a určitost.

Co je to hackerský útok

Hackerský útok neboli kybernetický útok je v informatice a kybernetické bezpečnosti úspěšný i neúspěšný pokus o získání, zničení nebo ukradení dat, či také získání neautorizovaného přístupu k zařízení, případně webové stránce.

Jak funguje DoS

DoS neboli Denial of Service – odmítnutí služby, je způsob útoku, který způsobí, že prostředky počítače nebudou pro uživatele dostupné. Komunikace mezi uživateli je přetížená a přestává fungovat. Počítače napadené DoS útoky je obvykle nutné restartovat.

Jak souvisí DDoS útoky s botnetem

Jak probíhá DDoS útok Pachatelé vyžívají k útoku koordinovanou síť distribuovaných kompromitovaných zařízení (tzv. botnet síť tvořenou zombie počítači). S využitím řídících serverů (C&C = Command and Control) posílají přes botnet na dálku nevyžádané požadavky v řádu až terabitů za sekundu.