Co to je modulace signálu?

Co to je modulace

Modulace je nelineární proces, kterým se mění charakter vhodného nosného signálu pomocí modulujícího signálu. Modulace se velmi často používá při přenosu nebo záznamu elektrických nebo optických signálů.

Jak funguje modulátor

Modulátor je elektronický obvod, ve kterém modulační signál v základním pásmu nesoucí informace ovlivňuje jeden nebo více parametrů nosné vlny tak, že vzniká modulovaný signál.

Co to je hloubka modulace

Při amplitudové modulaci se mění amplituda (velikost) nosné vlny v závislosti na změnách okamžité hodnoty amplitudy modulačního signálu. Frekvence nosné vlny přitom zůstává stálá. Jestliže je modulační index ma vyjádřen v [%], nazývá se hloubka modulace.
Archiv

Jak funguje frekvenční modulace

Je třeba si uvědomit, že u frekvenční modulace se převádí okamžitá amplituda modulačního napětí vm(t) na okamžitý kmitočet nosné vlny wi. Proto hlasitější průběh zvukového signálu (a tedy signálu s větší amplitudou) vyvolá větší frekvenční odchylku okamžitého kmitočtu nosné od její původní hodnoty wN, než signál tišší.

Jak funguje PWM

PWM (Pulse Width Modulation) reguluje otáčky pomocí krátkých tvrdých pulzů. Zatímco lineární prostě snižuje napětí, PWM regulace posílá plné napětí, ale pouze nárazově v pulzech.

Co je to nosná vlna

Nosná vlna, nosná nebo nosný signál v telekomunikacích (anglicky carrier (signal) nebo carrier wave, někdy zkracováno cxr), je signál (obvykle sinusový), který je pomocí některého druhu modulace zkombinován se vstupním signálem nesoucím užitečnou informaci, tak zvaným modulačním signálem, za účelem přenosu tohoto …

Jak funguje amplitudová modulace

Amplitudová modulace (AM) patří mezi jednoduché spojité modulace. V závislosti na změně modulačního signálu se mění amplituda nosného signálu. Frekvence ani fáze nosné vlny se u této modulace nemění. Řídící signál po amplitudové a frekvenční modulaci.

Co je to nosná frekvence

(Carrier frequency) Frekvence kmitání, jehož amplituda, fáze nebo frekvence je ovlivněna nějakým signálem.

Co je to FM

FM je běžně využívána v pásmu VHF pro kvalitní přenos zvuku. Zvuk u klasických analogových televizních soustav je také přenášen za použití frekvenční modulace, pro komerční i radioamatérské komunikační účely je využívána její úzkopásmová forma.

Co je funkce MPPT

Co je MPPT MPPT znamená sledování maximálního výkonu (maximum power point tracking). Doslovný překlad je o sledování bodu maximálního výkonu na FV panelech. Jeho úkolem je sledovat nejvyšší napětí a proud v daném okamžiku s cílem získat nejlepší a nejoptimálnější parametry nabíjení baterie.

Jak funguje MPPT

MPPT – tato technologie zajištuje pomocí metody "maximum power point tracker" optimalizaci výstupního napětí (U) a proudu (I) z panelu tak, aby celkový výkon (P) byl co nejvyšší. PWM – jednodušší metoda dělá to, že napětí (U) na panelu, ať už je jakékoli "ořízne" na požadované (pracovní) a pracuje s touto hodnotou.

Co je to frekvenční zdvih

Frekvenční zdvih (frequency deviation) je absolutní maximum rozdílu mezi frekvencí nemodulované nosné vlny a okamžitou frekvencí signálu. Frekvenční zdvih je základním parametrem frekvenční modulace (FM). Některé dokumenty zavádějí vhodnější pojem špičkový zdvih (peak deviation) ve stejném významu.

Co to je směšovač

Směšovač je v elektronice nelineární elektrický obvod, který ze dvou signálů přivedených na vstupu vytváří jiné frekvence. Obvykle se na vstup směšovače přivádějí dva signály, a směšovač produkuje signály, které jsou součtem a rozdílem původních frekvencí. Skutečné směšovače mohou vytvářet i jiné frekvenční složky.

Co je to PLL

Fázový závěs (anglicky Phase-Locked Loop, PLL) je zpětnovazební obvod, který generuje výstupní signál, jehož fáze závisí na fázi vstupního, „referenčního“, signálu. Skládá se z fázového detektoru, dolní propusti a oscilátoru řízeného napětím (případně ještě děličky výstupní nebo vstupní frekvence).

Co znamená AM na Radiu

Rozhlasové vysílání využívá pásma dlouhých, středních, krátkých a velmi krátkých vln. V pásmu velmi krátkých vln se používá frekvenční modulace (FM), v ostatních pásmech amplitudová modulace (AM).

Co je to PWM regulátor

PWM (Pulse Width Modulation) reguluje otáčky pomocí krátkých tvrdých pulzů. Zatímco lineární prostě snižuje napětí, PWM regulace posílá plné napětí, ale pouze nárazově v pulzech.

Jak se zapojují solární panely

Fotovoltaické panely je možné propojit do série nebo paralelně nebo sérioparalelně. Sériové zapojení: Získáme vyšší napětí, proud zůstane stejný jako u jednotlivých panelů. Paralelní zapojení: Celkové výstupní napětí zůstane stejné jako u jednotlivých panelů, získáme vyšší proud.

Co je String ve fotovoltaice

String je označení pro sériové propojení solárních panelů, které zajišťuje dostatečné napětí pro funkci střídače. Výkonový optimizér se pod fotovoltaický panel připojuje pomocí konektorů. Sériově propojené panely tak každý pracují v optimálním pracovním bodě, nikoli podle „nejhůře“ fungujícího panelu.

Co dělá optimizér

Optimizér umožňuje každému panelu vyrábět maximální množství energie, bez ohledu na ostatní panely v systému. Panely jsou řazeny do jednotlivých stringů sériově. Proto při poklesu výkonu klidně jenom jednoho panelu, dojde k poklesu výkonu celého stringu, což výrazně snižuje efektivitu.

Na jakém principu funguje rádio

vysílač namoduluje zvuk na nosnou vlnu a rádio tuto vlnu přijme ostraní nosnou frekvenci /říká se tomu demodulace/ a to co zbude, tedy původní zvuk pustí do sluchátek, nebo pomocí zesilovač do reproduktoru. Vysílač vysílá elektromagnetické vlnění o určité frekvenci. Základem je oscilátor který toto vlnění generuje.

Co je směšovač zvuku

Směšovač vám dovolí změnu zvuků nástrojů a úpravu hlasitosti, pravolevé vyvážení, ozvěnu a znásobení tónu (sbor) pro každou osnovu.

Kdo je a prolhané krásky

A nakonec se dozvídáme, že A. D. je ve skutečnosti Alex Drake, zlé dvojče Spencer. Představitelka obou rolí Troian Bellisario tak jednoznačně odvedla dobrou práci, ale odkud se tohle dvojče vůbec vzalo

Co je PLL FM rádio

Ta zkratka PLL znamená Phase Locked Loop, neboli smyčka fázového závěsu. To ale jako vysvětlení asi nestačí, takže trochu jinak. PLL jednotku známe všichni z běžných radiopřijímačů s displejem. Má zde úkol jako všude jinde – udržovat přesně frekvenci, v tomto případě frekvenci místního oscilátoru.

Co to znamená FM

Informace o zkratce 'FM'

> Chatovací zkratky (Fuck Me!)

Co je to FM rádio

FM rádio (Frequency Modulation) je typem rozhlasového vysílání, který využívá frekvenční modulaci zvuku. FM rádio má široký frekvenční rozsah, což mu umožňuje vysílat vysokou kvalitu zvuku, a je obzvláště vhodné pro hudbu.