Co to je patos?

Co je patetický člověk

Jako patetickou označujeme promluvu, která je příliš nadnesená, přehnaná (až přemrštěná), citově vzrušená, emotivní, expresivní, аčkoliv tomu celkový kontext a význam promluvy neodpovídá. Často se v patetické promluvě objevují klišé, nevhodné použití metafor apod.

Co to je exaktní

Exaktní (lat. exactus od exigó, vyžaduji, zkoumám, měřím) znamená přesný. Jako odborný termín znamená absolutně přesný.

Co to je expresivní výraz

Expresivita či expresivnost je označení pro citové zabarvení výpovědi; citově zabarvená slova se pak označují jako expresiva. Je to pragmatická složka významu slova (obecně příslušné jazykové jednotky), která vyjadřuje hodnotící vztah, postoj nebo rozpoložení mluvčího.

Co znamená citově Zabarvene

Narozdíl od citově neutrálních slov, které vyjadřují pouze svou podstatu a popisují věci tak jak jsou, slova citově zabarvená kromě samotné podstaty nesou i určitou emoci, citové zabarvení. Jde z nich poznat, jaký vztah nebo postoj mluvčí k dané věci nebo člověku má.

Co to je impresivní

impresivní [-si- i -sí-], impresívní příd. (z lat.) kniž. působící, vzbuzující dojem, přístupný dojmům; dojmový: i.

Co je to slovo neutrální

Slova citově neutrální

Jsou bez citového zabarvení = neutrální slova (dům, bratr, kniha, muž, dítě, stůl…).

Co je to Expresivum

Lexikální výrazový prostředek vyjadřující citový, hodnotící a volní vztah mluvčího ke sdělované skutečnosti. Expresivita se chápe jako pragmatická složka významu příslušného výrazového prostředku daná postojem mluvčího; u konkrétních výrazových prostředků se může mluvit o existenci expresivního příznaku.

Co je to imprese

Imprese v online marketingu je výraz označující počet zobrazení reklamního banneru. Slovo impress se dá z angličtiny přeložit jako zapůsobit, udělat dojem, nebo vtisknout. Zobrazení však neznamená, že uživatel internetu zaručeně reklamní banner svým zrakem zaregistroval, nebo přijal jeho sdělení.

Co to je citově zabarvené slovo

Expresivita či expresivnost je označení pro citové zabarvení výpovědi; citově zabarvená slova se pak označují jako expresiva. Je to pragmatická složka významu slova (obecně příslušné jazykové jednotky), která vyjadřuje hodnotící vztah, postoj nebo rozpoložení mluvčího.

Jak poznat citově zabarvené slovo

Narozdíl od citově neutrálních slov, které vyjadřují pouze svou podstatu a popisují věci tak jak jsou, slova citově zabarvená kromě samotné podstaty nesou i určitou emoci, citové zabarvení. Jde z nich poznat, jaký vztah nebo postoj mluvčí k dané věci nebo člověku má.

Jak poznám expresivní slovo

Expresivní jazykové prostředky nesou kladný nebo záporný citový příznak, promítá se do nich postoj, hodnocení a vůle mluvčího či pisatele, např. šutrák, vrahoun, čmajznout, mrška. Zřídka bývají součástí spisovné slovní zásoby, jejich stylová platnost je velmi různá.

Co je to expresivní chování

Expresivní chování – taková vnější aktivita, která autenticky odráží vnitřní psychické stavy a je nositelem výrazu; je to přímá manifestace vnitřní aktivace emocionální či jiné.

Co je to imprese v lékařství

Imprese v medicínském pojetí znamená „vpáčení“ a hovoříme o něm při zlomenině některých plochých kostí (například kosti lebky), kdy se úlomky vpáčí směrem dovnitř.

Co je slovo neutrální

Slova citově neutrální

Jsou bez citového zabarvení = neutrální slova (dům, bratr, kniha, muž, dítě, stůl…).

Co je to archaické slovo

Archaismy označují (oproti historismům) věci a skutečnosti, které ještě existují, pouze pro ně máme vžitý už jiný výraz (slovo). Za archaismy bývají považována nejen jednotlivá slova (například leč), ale také tvary některých slov (například peku či infinitivy obsahující koncovku -ti).

Co to je Homonymum

Homonyma (slova souzvučná) jsou slova, které má stejnou podobu (zvukovou nebo grafickou) ale rozdílný význam i původ. Příklady homonym: hranice (hranice dřeva, hranice mezi státy) rys (rys ostrovid, osobnostní rys)

Jak se projevuje psychika

Psychika se projevuje chováním a prožíváním. Chování je jakákoliv tělesná aktivita, kterou lze pozorovat, zaznamenat nebo měřit (např. prostřednictvím EEG). Prožívání je vnitřní a ryze subjektivní dění zahrnující poznávání, cítění a snažení člověka.

Co je to Prozivani

Psychika (z řec. psyché – duše) je souhrn duševních dějů během celého lidského života. Skládá se ze dvou základních dimenzí: prožívání a chování. Jedná se o nejzákladnější a nejobecnější psychologický pojem.

Co je to impresionismus

Impresionismus je umělecký směr, který vznikl koncem 19. st.

Byl reakcí na ateliérovou malbu, jeho cílem je malba v přírodě, kde se pokouší zachytit okamžitou atmosféru dané chvíle. Impresionosté vyjadřovali prchavý okamžik zachycením světla, barevnými skvrnami. Prosazení impresionismu nastal rozvoj moderního umění.

Co to je neologismus

Neologismus či neologizmus (z řec. neos logos, nové slovo), česky novotvar, je nově utvořené nebo přejaté slovo, přesněji lexikální jednotka. Vzniká nejčastěji pro označení nových skutečností, např. vynálezů nebo myšlenek, a postupem času se může stát součástí běžné slovní zásoby.

Jak poznat Archaismy

Archaismy obecně označují slova zastaralá. Prakticky se jedná o slova, která se již aktivně příliš nepoužívají, užijeme jich pouze ve specifických jazykových projevech, například pokud chceme navodit atmosféru určitého historického období apod.

Co to je Antonymum

Antonyma (slova protikladná, opozita) jsou slova opačného, protikladného významu. Znamená to tedy, že pokud máme dvě slova, jedno je přesným opakem druhého (velký –⁠ malý, správně –⁠ špatně). Některé slovo může mít více antonym, zejména pokud má více významů.

Jak poznat slovo mnohoznačné

Slova mnohoznačná mají více významů (a věci či skutečnosti, které slova pojmenovávají, jsou si něčím podobné). Další mnohoznačná slova jsou například houba, kohoutek, koruna, hřebínek, zvonek, myš, měsíc, …

Jak se pozná psychické zhroucení

Mezi hlavní příznaky patří chronický pocit psychické únavy a tělesné nemohoucnosti, přehnaná sebekritika a snížená sebeúcta, podrážděnost, negativismus, bolesti hlavy, trávicí obtíže, úbytek či přírůstek váhy, poruchy spánku či zkrácený dech.

Jak poznat psychické vyčerpání

Příznaky, které psychické vyčerpání provází

Chronický únavový syndrom má často podobné příznaky jako již zmiňovaná deprese a vyvolává jej enormní nápor stresu. Nejčastějšími příznaky jsou pak bolest hlavy, kloubů a svalů, poruchy spánku, neustávající únava, špatná paměť a deprese.