Co to je vágní?

Co je to vágus

bezdomovec, obejda, pobuda, vagabund, povaleč, špindíra apod. Příklad: “Tomu vágusovi bych raději ruku nepodával.”

Jak nahradit slovo fádní

Fádnínudnýnezajímavýjednotvárnýnevýraznýmdlýmonotónní

Co je to negativní konotace

Konotace odrážejí kontext jazykového projevu i vztah uživatelů jazyka k okolní realitě a mohou být jak pozitivní, tak i negativní. Například slovo „vůl“ může znamenat zvíře, ale v jiném významu může mít i negativní konotace (hlupák nebo prosťáček).

Co to je fakultativní

Fakultativní je nezávazný, dobrovolný, nepovinny či možný. V drtivém případě je pojem využíván v cestovní branži. Fakultativní výlet je nepovinná součást zájezdu. Protože se jedná o dobrovolnou náplň, které se není nutno zúčastnit.

Jak stimulovat nervus vagus

Jednou z možností operační léčby je stimulace nervus vagus (bloudivého nervu). Pacientovi je voperován přístroj podobný kardiostimulátoru: je vložen podkožně pod levou klíční kost a dvě elektrody jsou též podkožně vedeny na levou stranu krku, kde stimulují nerv.

Co je to nervy

Národní ekonomická rada vlády (dále jen „NERV“) je odborným poradním orgánem vlády pro oblast ekonomických opatření, strategických hospodářských plánů, veřejných investic a systémových reforem.

Co je to notorický

Notorický znamená všeobecně známý, v souvislosti s alkoholismem pak nenapravitelný.

Co je to invence

Invence (z lat. inventio, nález, objev, vynalézavost) znamená v hudbě nápaditost či důvtip, a obvykle označuje kratší skladbu založenou na nějakém neobvyklém nápadu.

Co to je pejorativní

Pejorativum (z lat. peior, horší, a franc. péjoratif) znamená slovo, sousloví, gramatický tvar nebo jiný jazykový prostředek, který kromě věcné denotace vyjadřuje též negativní hodnotící soud. Pejorativní příznačnost mohou mít slova různých slovních druhů.

Co je to Denotace

Denotace (z lat. denotare, označovat) znaku, slova nebo věty označuje jeho základní význam, jak odpovídá například slovníkové definici slova. Naopak vedlejší, hlubší nebo symbolické významy označujeme jako konotace.

Co to je deziluze

Ztráta iluzí, vystøízlivìní, rozèarování, pocit zmaru vedoucí k pasivitì až odevzdanosti.

Co ovlivnuje nervus vagus

Nervus vagus hraje klíčovou roli ve funkci autonomního nervového systému zvaného parasympatikus. Ten zodpovídá za schopnost odpočinku a trávení, ovlivňuje naše dýchání, srdeční tep atd. Jsou to všechno funkce, jež mají významný vliv na naší náladu a tedy psychický stav.

Kde je nervus vagus

Bloudivý nerv (nervus vagus) patří mezi 12 hlavových nervů a označuje se římskou číslicí X. Vychází z prodloužené míchy, probíhá kolem karotid (krkavice), dostává se do mezihrudí kolem jícnu a trachey, přes bránici do břicha, a jeho větve se rozvětvují do všech vnitřních orgánů.

Jak vypadá mícha

Mícha (lat. medulla spinalis) je dlouhá, tenká nervová trubice nervové tkáně a podpůrných buněk uvnitř páteře, která navazuje na prodlouženou míchu v mozkovém kmeni, vede skrz velký týlní otvor a končí „nad“ druhým bederním obratlem v místě zvaném conus medullaris, kde se definitivně rozpadá z tzv.

Co je sympatiku

Sympatikus je akční systém, připravuje organismus k aktivitě. Děje se to mimovolně v situaci ohrožení – aktivace reakce útok /útěk – nebo při zvýšené zátěži organismu. Druhé (postgangliové) neurony inervují hladkou svalovinu cév, stěny orgánů i žlázové buňky. Hlavním mediátorem sympatiku je noradrenalin.

Kdo je notorický alkoholik

Notorický znamená všeobecně známý, v souvislosti s alkoholismem pak nenapravitelný. Neexistuje však žádný symptom, na jehož základě bychom mohli říci, že tento konzument je již notorikem a jiný ještě ne. Na otázku, zda jsem nenapravitelný či nikoliv, si musí každý odpovědět sám.

Co je to důvtip

Důvtip, bystrost mysli, vtipnost, viz Důmysl.

Co to je intervence

Intervence znamená „zákrok“ či „zásah“. Například kardiovaskulární intervence znamená zásah (nejčastěji chirurgický) do kardiovaskulárního systému apod. Odvozené přídavné jméno je intervenční (viz např. intervenční radiologie).

Co to je konotace

Je to význam, který lidé hovořící společným jazykem připisují určitému slovu. Pojem konotace se vztahuje k subjektivnímu a emocionálnímu významu, který konkrétní mluvčí a posluchači připisují určitému slovu. Jako přiklad je možné si uvést slov „smrt“.

Co to je žoviální

žoviální… rozumím jako živelně a hlučně společenský, upovídaný, strojeně veselý a rádoby vtipný, někdy až otravně dotěrný a hlučný.

Co je to dimenze

Dimenze nebo rozměr nějakého objektu je v matematice a fyzice neformálně řečeno nejmenší počet souřadnic, které musíme znát, abychom jednoznačně určili bod tohoto objektu.

Co to je fundamentální

Fundamentalismus (z latinského fundamentum – základ) je urputné lpění na základních principech. Je protikladem modernismu.

Co Inervuje nervus vagus

Bloudivý nerv (latinsky: Nervus vagus) je 10. párový hlavový nerv (Nervi craniales), který inervuje krční, břišní a hrudní dutiny. Jedná se o nerv smíšený – obsahuje vlákna visceromotorická, somatomotorická, somatosenzitivní, viscerosenzitivní a vlákna chuťová.

Jak léčit bloudivý nerv

Jednou z možností operační léčby je stimulace nervus vagus (bloudivého nervu). Pacientovi je voperován přístroj podobný kardiostimulátoru: je vložen podkožně pod levou klíční kost a dvě elektrody jsou též podkožně vedeny na levou stranu krku, kde stimulují nerv.

Jak aktivovat bloudivý nerv

Zpívání, brumlání, mantrování a kloktání Bloudivý nerv je spojený s hlasivkami a svaly na zadní straně krku. Zpívání, brumlání, mantrování a kloktání může tyto svaly aktivovat a stimulovat tak váš bloudivý nerv.