Co to je vzorkování?

Co je to vzorkování signálu

Vzorkování signálu si můžeme představit tak, že se na analogový signál díváme přes velmi tenkou štěrbinu. Nevidíme tedy nic jiného než pouze danou hodnotu analogového signálu v čase odpovídajícímu místu, do kterého jsme přiložili štěrbinu.
ArchivPodobné

Co to je vzorkovací frekvence

Vzorkovací frekvence udává počet zaznamenaných hodnot analogového signálu za sekundu. Čím vyšší hodnota, tím se jedná o spojitější a kvalitnější záznam. Hudební CD jsou nahrávána se vzorkovací frekvencí 44,1 kHz (tj. 44100 hodnot signálu za sekundu).
Archiv

Co to je aliasing

Aliasing je optický jev, ke kterému dochází při převodu z analogu na digitální výstup, tedy při převodu spojité (analogové) informace na nespojitou (digitální).

Co je to sample rate

) definuje počet vzorků za jednotku času (obvykle za 1 sekundu) načítaných ze spojitého analogového signálu při jeho přeměně na diskrétní signál. Pro signály v časové doméně je jednotkou pro vzorkovací frekvenci 1 hertz (převrácená sekunda, 1/s, s−1), anglicky Sa/s nebo S/s (vzorků za sekundu).

Jaká je standardní vzorkovací frekvence zvukové nosiče

Pro záznam zvuku se používá standardní vzorkovací frekvence 44,1 kHZ při 16bitové hloubce. Jedna minuta takto uloženého zvukového stereo signálu bez komprese zabere přibližně 10MB dat.

Co je zvukový signál

Takovýto signál se skládá z vln (kmitů) o nestejném tlaku, který je vytvářen ve vzduchu hlasivkami, hudebními nástroji nebo přírodními silami. V takovémto případě je nutné tento analogový signál převést na signál digitální. Převod se uskutečňuje pomocí vzorkování.

Co dělá AntiAliasing

Význam: Anti-aliasing (zkracováno jako AA) – Technologie zpracování obrazu, sloužící k vyhlazování hran 3D grafiky, například u graficky náročnějších her. AntiAliasing je technologie, kterou budou zcela jistě znát všichni pokročilý hráči počítačových her.

Jak předejít aliasingu

Aliasingu je nutné předcházet, protože pokud k němu dojde, jeho následky se odstraňují jen velmi těžce. Proto se před převodník spojitého signálu na diskrétní ve většině případů zařazuje tzv. antialiasingový filtr, který má za úkol odfiltrovat frekvence vyšší, než odpovídají Nyquistovu–Shannonovu teorému.

Jaký je rozdíl mezi tónem a hlukem

Tón a hluk

Zvuky můžeme rozdělit na tóny a hluky. Tóny bývají označovány jako zvuky hudební, hluky jako zvuky nehudební. Tóny vznikají při pravidelném, v čase přibližně periodicky probíhajícím pohybu – kmitání. Při jejich poslechu vzniká v uchu vjem zvuku určité výšky, proto se tónů využívá v hudbě.

Jak se měří zvuk

Hluk se měří v decibelech

Audiometr je přístroj, který měří, jak dobře člověk slyší, a jeho moderní verze se používá dodnes. Audiometr používá displej s rozsahem decibelů a rozlišením, které se blíží dynamickému rozsahu ucha. Stupnice decibelů je logaritmická.

Co je to Fxaa

FXAA je algoritmus vyhlazování hran, který pracuje s konečným obrazem, kdy se snaží vyhledávat a následně vyhlazovat hrany aniž by vzal v potaz hloubku obrazu a geometrii.

Co to je antialiasing

Význam: Anti-aliasing (zkracováno jako AA) – Technologie zpracování obrazu, sloužící k vyhlazování hran 3D grafiky, například u graficky náročnějších her.

Jakou frekvencí slyší člověk

Sluchové pole (nebo oblast slyšitelnosti) je rozsah všech zvuků, které dokáže lidské ucho vnímat. Vnímání zvuku je u člověka omezeno slyšitelnými frekvencemi (přibližně 16–20 000 Hz). U každé frekvence je odlišný rozdíl intenzit, jež slyšíme. Lidský sluchový orgán je nejcitlivější v oblasti frekvencí 1–5 kHz.

Jak dělíme zvuk

Zvuky můžeme rozdělit na tóny a hluky. Tóny bývají označovány jako zvuky hudební, hluky jako zvuky nehudební. Tóny vznikají při pravidelném, v čase přibližně periodicky probíhajícím pohybu – kmitání. Při jejich poslechu vzniká v uchu vjem zvuku určité výšky, proto se tónů využívá v hudbě.

Jakou frekvenci má zvuk

Zvuk je mechanické (akustické) vlnění šířící se pružným prostředím. Je vymezeno konvenčním frekvenčním rozsahem lidského ucha, tedy 16 Hz–20 kHz. Akustické vlnění s nižší frekvencí se nazývá infrazvuk, s vyšší pak ultrazvuk.

Co je Taa

TAA – temporální anti-aliasing – počítá konkrétní počet dříve vyrenderovaných obrazů a zároveň bere dynamicky v potaz pozici pixelů. Vizuálně nabízí tento nový algoritmus ostřejší obraz a snižuje "šum" na hranách objektů a problikávání lesklých povrchů.

Co je to MSAA

MSAA (multi sampling AA) využívá stejný princip jako oversampling (vygeneruje více subpixelů a ty pak zprůměruje). Nedělá to však pro celou scénu, ale jen pro okraje polygonů. Tím dosahuje stejné kvality obrazu při nesrovnatelně nižší zátěži grafické karty. Použití MSAA ve hrách tak již nemá tak drtivý dopad na výkon.

Kdo má nejlepší sluch

Mezi zvířata s nejlepším sluchem patří následující tvorové, a dozvíte se i, proč se u nich vůbec tak dobrý sluch vyvinul.Netopýři. Netopýři jsou sice prakticky slepí, ale zároveň jsou nesmírně proslulí dobrým sluchem.Můry.Psi.Kočky.KoněHolubi.

Který savec má nejlepší sluch

Rozsah slyšení u člověka (od 16 do 20 000 Hz) je podobný jako u většiny ptáků. Šimpanz a někteří další primáti registrují zvuky až do frekvence 30 000 Hz, kůň až 40 000 Hz, psovité šelmy až 50 000 Hz. Rejskové a ježci do 60 000 Hz, potkan a kočka do 70 000 Hz.

Jaké jsou druhy zvuku

Zvuky můžeme rozdělit na tóny a hluky. Tóny bývají označovány jako zvuky hudební, hluky jako zvuky nehudební. Tóny vznikají při pravidelném, v čase přibližně periodicky probíhajícím pohybu – kmitání. Při jejich poslechu vzniká v uchu vjem zvuku určité výšky, proto se tónů využívá v hudbě.

V čem se měří zvuk

Hladina intenzity zvuku

v elektrotechnice) se používá jednotka decibel (dB).

Co je to 4x MSAA

Hlavním nastavením, které hledáte, je Vynutit 4x MSAA (multi-sample anti-aliasing). Aktivace této volby by měla přispět lépe vypadajícímu vizuálnímu zážitku v některých hrách a aplikacích náročných na výkon, využívajících OpenGL ES 2.0.

Které zvíře neslyší

Zvířata slyší daleko lépe než my, lidé. 1) Výborný sluch mají například potkani, kočky nebo ježci. 2) Jeleni, srnci a další popásající se býložravci zase svoje slechy (uši) dokážou výborně natáčet do stran, takže neslyší zvuky jen z jednoho směru.

Kdo slyší slyšitelný zvuk

Rozsah slyšení u člověka od 16 Hz do 20 kHz odpovídá slyšení většiny ptáků, šimpanz a někteří další primáti registrují zvuky až do frekvence 30 kHz, kůň je schopen registrovat tóny o frekvenci od 30 Hz do 40 kHz, psovité šelmy od 40 Hz do 50 kHz, rejskové, ježci až do 60 kHz a potkan a kočka až do 70 kHz.

Kdo slyší nejlépe

Kočky slyší zvuky o neskutečných frekvencích, od 45 Hz až do 64 000 Hz. Umí ušima otáčet také efektivněji než psi, díky čemuž uslyší každičký zvuk, který je obklopuje. Proto jsou jednoznačně považovány za jedny z nejlepších lovců živočišné říše.