Co vymezuje trestní právo hmotné?

Co vymezuje trestní právo

Trestní právo v České republice je odvětvím veřejného práva, které určuje, jaká společensky škodlivá jednání jsou trestnými činy, jaké jsou sankce za jejich spáchání a jakým způsobem stát prostřednictvím svých příslušných orgánů spáchání trestných činů zjišťuje a jejich pachatele trestá.

Co řeší trestní právo procesní

Předmět trestní právo procesní upravuje postup orgánů činných v trestním řízení, práva obviněných a dalších účastníků trestního řízení.

Které právo vymezuje zájmy fyzických a právnických osob

Trestní právo je odvětvím práva, které chrání práva a oprávněné zájmy fyzických a právnických osob, zájmy společnosti a ústavní zřízení České republiky před trestnými činy taxativně vypočtenými v trestněprávních normách.
ArchivPodobné

Co je hmotný předmět útoku

hmotným předmětem útoku, na který pachatel bezprostředně útočí, a tím zasahuje objekt trestného činu. Kupř. objektem vraždy je lidský život, předmětem útoku vraždy je konkrétní člověk. Objektivní stránka trestného činu charakterizuje způsob, kterým byl trestný čin spáchán a jeho následky.

Jak probíhá trestní stíhání

Z hlediska časového průběhu lze české trestní řízení členit na dvě základní stadia: Přípravné řízení, které zahrnuje prověřování okolností důvodně nasvědčujících tomu, že se stal trestný čin, a vyšetřování, které představuje již vedení trestního stíhání proti konkrétní osobě (obviněnému).

Jaký je rozdíl mezi přestupkem a trestným činem

Jaký je rozdíl mezi přestupkem a trestným činem

Základním rozdílem mezi trestným činem a přestupkem je míra škodlivosti. Přestupek je méně závažný než trestný čin. U majetkových trestných činů je základním vodítkem toho, zda se jedná o přestupek nebo trestný čin hranice výše způsobené škody.

Co patří do hmotného práva

Hmotným právem se myslí soubor právních norem (obsažených např. v zákoně nebo vyhlášce), které ve spojení s právní skutečností (např. smlouvou) zakládají subjektu subjektivní právo (např. právo na minimální mzdu, právo pronajímatele na nájemné v určité výši).

Kdy zaniká trestní odpovědnost

K zániku trestní odpovědnosti musí dojít k zamezení, nápravě nebo včasnému oznámení škodlivého následku (např. ublížení na zdraví, zničení nebo poškození věci), který zahrnuje i těžší následek a všechny další i nezaviněné škody nebo újmy, které vznikly v důsledku jednání pachatele.

Co může být předmětem útoku

„Předmětem útoku jsou buď lidé (např. v § 140), nebo věci (např. veřejná listina v § 348, zvěř nebo ryby v § 304 nebo věc získaná trestným činem v § 214 a § 215), na které pachatel trestného činu bezprostředně útočí a tím zasahuje objekt trestného činu.

Co je úmysl nepřímý

úmysl nepřímý (dolus indirectus) či eventuální (dolus eventualis) – pachatel věděl, že trestný čin spáchat může, a pro případ, že jej spáchá, s tím byl srozuměn (souhlasil).

Jak dlouho trvá vyšetřování policie

Přijímací řízení trvá obvykle 3 měsíce. V průběhu řízení uchazeč absolvuje psychologické vyšetření, prověrku tělesné zdatnosti, zdravotní prohlídku a další personální řízení.

Kdy končí vyšetřování

Vyšetřování je fáze přípravného trestního řízení, která začíná zahájením trestního stíhání a ukončena je podáním obžaloby nebo návrhu na schválení dohody o vině a trestu, případně postoupením věci jinému orgánu či zastavením trestního stíhání.

Za co můžu jít do vězení

Nikdo nemůže jít do vězení za to, že se zadlužil a nyní nemá prostředky na pravidelné splácení. Nesplácení spotřebitelských dluhů není trestným činem. Trestnými činy souvisejícími se zadlužením jsou nejčastěji: zanedbání povinné výživy, tedy neplacení výživného (více §196 zák.

Kdy se jedná o přestupek a kdy o trestný čin

Pro posouzení, zda se v konkrétním případě jednání posoudí jako přestupek nebo jako trestný čin, je rozhodující výše způsobené škody na cizím majetku. Pokud je škoda vyšší než 10 000 Kč, bude se jednat o trestný čin. V ostatních případech jde zpravidla o přestupek.

Co není zakázáno je dovoleno

Zásada „co není zakázáno, je dovoleno“ je opakem dřívější praxe, podle níž bylo možné podle ZP č. 65/1965 Sb., sjednávat v pracovněprávních vztazích jen to, co bylo dovoleno. Tato nová zásada není v ZP výslovně vyjádřena, ale je společným jmenovatelem pro většinu zákonných ustanovení.

Co znamená hmotněprávní

Hmotným právem se myslí soubor právních norem (obsažených např. v zákoně nebo vyhlášce), které ve spojení s právní skutečností (např. smlouvou) zakládají subjektu subjektivní právo (např. právo na minimální mzdu, právo pronajímatele na nájemné v určité výši).

Kdy je vyloucena trestnost

Osoba tedy způsobila čin jinak trestný, a v důsledku takových okolností je pak jednání osoby ospravedlněno. V trestním zákoníku je uvedeno celkem pět okolností, které zbavují trestní odpovědnosti – krajní nouze, nutná obrana, svolení poškozeného, přípustné riziko a oprávněné použití zbraně.

Kdy nastává trestní odpovědnost

Trestní odpovědnost se zakládá na spáchání skutku se znaky odpovídajícími skutkové podstatě nějakého trestného činu, ať už úmyslného nebo z nedbalosti, a to příčetnou osobou starší 15 let.

Kdy je trestný čin dokonán

Dokonání trestného činu

Dokonaným trestným činem je takový čin, kterým byly naplněny všechny znaky některé ze skutkových podstat a který i jinak vykazuje všechny další znaky trestného činu. Od okamžiku dokonání trestného činu je třeba odlišit moment jeho ukončení.

Jak prokázat úmysl

V praxi tedy při zkoumání, zda se jedná o úmyslný nebo nedbalostní trestný čin postačí většinou nahlédnout do dikce trestního zákoníku. Pokud v ní není přímo uvedena nedbalost, je k jejímu naplnění potřeba úmysl. Prokázat úmysl přitom bývá v trestních řízeních jednou z nejobtížnějších záležitostí.

Kdy je spáchán trestný čin

Trestný čin je označení pro jednání, kterým pachatel zásadním způsobem poškozuje nebo ohrožuje státní mocí chráněné zájmy a které proto stát trestá. Méně závažný delikt se nazývá přestupek.

Co se děje po podání trestního oznámení

Jestliže trestní oznámení podáno bylo, budete zřejmě kontaktováni orgány činnými v trestním řízení, které mají za povinnost prověřit okolnosti důvodně nasvědčujících tomu, že se stal trestný čin. K samotnému dokazování dochází až v řízení před soudem, o kterém, jestliže nastane, budete vyrozuměn.

Kdy policie odloží případ

141/1961 Sb., o soudním řízení trestním (trestní řád, dále jen „TŘ“) plyne, že nejde-li ve věci o podezření z trestného činu, státní zástupce nebo policejní orgán věc odloží usnesením, jestliže není na místě vyřídit věc jinak.

Jak dlouho trvá vyšetřování trestného činu

Trestní řízení trvá v rozmezí několika měsíců až v řádech let. Vše záleží na tom, jak závažná a rozsáhlá je trestní kauza, kolik svědků bude nutno vyslechnout v přípravném řízení a v řízení před jednotlivými soudy, kolik důkazních materiálů bude nutno zajistit a kolik expertních a odborných posudků vyhotovit.

Co se stane kdyz nebudu platit dluhy

Odpověď: Neplacení dluhů není trestným činem. Pokud dlužník nesplácí své dluhy, faktury nebo směnky, automaticky to neznamená, že se dopustil trestného činu. Pokud se tedy jedná o běžné občanskoprávní spory, vězení Vám nehrozí.