Jak podat trestní oznámení za vyhrožování?

Co se stane po podání trestního oznámení

Jestliže trestní oznámení podáno bylo, budete zřejmě kontaktováni orgány činnými v trestním řízení, které mají za povinnost prověřit okolnosti důvodně nasvědčujících tomu, že se stal trestný čin. K samotnému dokazování dochází až v řízení před soudem, o kterém, jestliže nastane, budete vyrozuměn.

Kam nahlasit Vyhrozovani

u kteréhokoli policejního orgánu – oznámení je možné podat na kterémkoliv oddělení policie, ideální je podat ho na službu kriminální policie a vyšetřování v místě, kde došlo ke spáchání trestného činu, na státním zastupitelství, trestní oznámení může být učiněno i ústně u soudu.
Archiv

Jak podat trestní oznámení online

Od roku 2018 lze podat trestní oznámení online přes Portál občana. Formulář k online trestnímu oznámení můžete vyplnit a podat pouze pro nenávistné trestné činy spáchané na internetových a sociálních sítích. Toto trestní oznámení nelze podat jako anonymní.
Archiv

Jak postupovat při podání trestního oznámení

Trestní oznámení můžete podat kdykoli a na každé služebně Policie České republiky nebo státním zastupitelství. Není tedy nutné je podávat na oddělení v místě, kde k trestnému činu došlo. Jak podat trestní oznámení: ústně do protokolu nebo písemně (dopisem, faxem, e-mailem s elektronickým podpisem).
ArchivPodobné

Co se povazuje za Vyhrozovani

Právní věta: Vyhrožování musí být způsobilé vzbudit u poškozeného důvodnou obavu o jeho život nebo zdraví. Důvodnou obavou se zde rozumí obava objektivně způsobilá vyvolat vyšší stupeň úzkosti nebo jiného tísnivého pocitu ze zla, kterým je na poškozeného působeno.

Jak probíhá trestní oznámení

Policejní orgán vyhledává důkazy k objasnění trestného činu. Tato fáze zahrnuje např. výslechy svědků, podání vysvětlení, ohledání věcí, obstarání znaleckých posudků a další úkony. Ty úkony, které byly provedeny před zahájením trestního stíhání, není nutné opakovat.

Jak postupovat při vyhrožování

Bude-li dotyčný útočník stále pokračovat ve vyhrožování, vydírání, stále na něj nereaguj, měj pevnou vůli, jen dále zajišťuj důkazy. Dle situace a intenzity vydírání doporučujeme svěřit se rodičům a i s dalšími dívkami věc s důkazy oznámit na Policii ČR.

Co se považuje za vyhrožování

Z dikce tohoto ustanovení je zřejmé, že „vyhrožování“, jehož obsahem je usmrcení, těžká újma na zdraví nebo jiná těžká újma, je takový projev, který je způsobilý vzbudit důvodnou obavu, že pachatel své výhrůžky vyplní.

Kde nahlasit vydirani

– je možné podat na kterékoli oddělení policie (podat trestní oznámení lze i na službu kriminální policie a vyšetřování v místě, kde došlo ke spáchání trestného činu) nebo na státní zastupitelství.

Jak probíhá podání vysvětlení

Nejčastěji se podání vysvětlení týká běžných dopravních přestupků, jako je překročení povolené rychlosti či nesprávné parkování. Předvolání byste měli dostat písemně a do vlastních rukou. Jestliže má vysvětlení podat dítě či nesvéprávná osoba, pak je třeba doručit předvolání i jejímu právnímu zástupci (opatrovníkovi).

Jaký je trest za vyhrožování

Pohnutky ke svému agresivnímu jednání pak bude muset útočník vysvětlovat před soudem, kde mu mimo jiné, v případě prokázání viny, hrozí trest odnětí svobody v délce trvání až jednoho roku.

Jak reagovat na vyhrožování

Zda je vyhrožování způsobilé v jiném vzbudit důvodnou obavu, je třeba posuzovat se zřetelem ke všem konkrétním okolnostem případu, zejména k povaze výhrůžky, k fyzickým a charakterovým vlastnostem pachatele ve srovnání s fyzickými a povahovými vlastnostmi poškozeného, k jejich vzájemnému vztahu.

Co následuje po podání vysvětlení

Podání vysvětlení podle ust.

V souvislosti s podáním vysvětlení je možné, že po ukončení , či v průběhu podání vysvětlení , učiní policejní orgán úkon a rovnou podezřelou osobu obviní. Poznámka ČFTI: Již při podání vysvětlení doporučujeme využít služeb dobrého advokáta na trestní právo.

Co kdyz mě nekdo Vydira

Pokud se vás někdo pokouší vydírat (vyhrožuje zveřejněním soukromých informací o vaší osobě, pokud mu nezašlete peníze nebo něco jiného, co je vám nepříjemné), nahlaste to. Měli byste se také obrátit na místní orgán výkonné moci.

Co mám dělat když mi někdo vyhrožuje

Bude-li dotyčný útočník stále pokračovat ve vyhrožování, vydírání, stále na něj nereaguj, měj pevnou vůli, jen dále zajišťuj důkazy. Dle situace a intenzity vydírání doporučujeme svěřit se rodičům a i s dalšími dívkami věc s důkazy oznámit na Policii ČR.

Co se stane kdyz se Nedostavim k podani vysvětlení

Co se stane, pokud odmítnu vysvětlení podat Pokud se nedostavíte ke správnímu orgánu bez omluvy či řádného důvodu, můžete být předvedeni. Nedostavení se k podání vysvětlení ke správnímu orgánu může být trestáno pokutou ve výši 5 000 Kč. Výzva musí obsahovat poučení k podání vysvětlení o těchto následcích.

Jak se chovat při podání vysvětlení

Při podávání vysvětlení jste povinni vypovídat pravdu a nic nezamlčovat (nejste-li podezřelým). Případnou sankcí je postih za přestupek křivého vysvětlení, za nějž vám hrozí rovněž pokuta až ve výši 50 000 korun.

Jak dlouho trvá vyšetřování trestného činu

Trestní řízení trvá v rozmezí několika měsíců až v řádech let. Vše záleží na tom, jak závažná a rozsáhlá je trestní kauza, kolik svědků bude nutno vyslechnout v přípravném řízení a v řízení před jednotlivými soudy, kolik důkazních materiálů bude nutno zajistit a kolik expertních a odborných posudků vyhotovit.

Jak dokázat vyhrožování

Mezi nejdůležitější znaky stalkingu patří opakované a dlouhodobé obtěžování obětí, nevyžádanou a nechtěnou pozorností a to například pomocí dopisů, e-mailů, telefonátů, SMS zpráv, zasíláním různých zásilek s dárky. Obsah zpráv může být příjemný, ale také zastrašující.

Co kdyz se Nedostavim na podani vysvětlení

Pokud byste ale výzvu i omluvu z podání vysvětlení ignorovali, může vás policie nechat předvést, případně podle správního či trestního řádu udělit pořádkovou pokutu až do výše 50 000 korun. Tip: Policie či městský úřad může v předvolání k vysvětlení buď určit konkrétní termín (tj.