Jak se citují webové stránky?

Jak se cituje webová stránka APA

Webová stránka Příjmení, J. (Rok, Měsíc Den). Název online obsahu/konkrétní stránky. Název webových stránek.

Jak citovat webovou stranku ISO 690

Webové stránky / webové sídlo

Další tvůrce. Místo: nakladatel, datum publikování. Datum aktualizace [cit. datum citování].
Archiv

Jak citovat webové stránky bez autora

Ve Vašem případě pokud webová stránka nemá autora, citovali bychom ji pod jménem stránky, tj. Barthelův test a poté rok.
Archiv

Jak správně citovat

V citaci uvádíte doslovné znění svého zdroje a dáváte ho do uvozovek. Parafráze je naopak volným zopakováním myšlenek a do uvozovek se nedává. Pro obě ale platí, že je třeba původní text reprodukovat přesně. Tedy v citaci opravdu doslova a v parafrázi dodržet význam.
Archiv

Jak správně citovat z Wikipedie

Většina stylů citací vyžaduje plné URL článku. Pokud je ale nutná větší stručnost, můžete uvést pouze URL Wikipedie (tj. http://cs.wikipedia.org pro její českou verzi), protože adresa článku je snadno odvoditelná z jeho názvu. Některé styly citací požadují uvedení data, kdy byla použitá webová stránka stažena.

Jak vypadá citace APA

Forma odkazu v textu:

Zdroj se třemi a více autory: Penninckx et al. (2015) nebo (Penninckx et al., 2015) Odkaz na více zdrojů je oddělen v závorce středníkem a řadíme je abecedně: (Horák, 2003; Kolář 1997, 1998, 1999; Novák, 2007)

Jak citovat webovou stránku bez data

Chybí-li tento údaj u nakladatelských údajů (u knih), využijeme zkratku [b.r.] nebo [s. a.], např.: Paris: OECD, [b.r.]. Využíváme-li Harvardský styl odkazování, napíšeme „nedatováno“, např.: (Nová nedatováno, s. 29); když je práce přijata k vydání, nevíme ale kdy k tomu dojde (např.

Jak citovat text z webové stránky

Webové stránky obecně

PŘÍJMENÍ AUTORA, Jméno (rok vydání, případně poslední aktualizace). Kompletní název webové stránky. [online; cit. RRRR-MM-DD].

Jak parafrázovat webové stránky

Odkaz v textu

Jméno tvůrce a rok vydání citovaného zdroje jsou uvedeny v textu ve formě jméno-datum v kulatých závorkách. Pokud se jméno tvůrce vyskytuje přirozeně v textu, následuje pouze rok v kulatých závorkách. Lokace citace ve zdroji (rozsah stran, ze kterých bylo citováno) se uvádí do kulatých závorek za rok.

Jak uvádět zdroje a citace

Odkaz v textu

Jméno tvůrce a rok vydání citovaného zdroje jsou uvedeny v textu ve formě jméno-datum v kulatých závorkách. Pokud se jméno tvůrce vyskytuje přirozeně v textu, následuje pouze rok v kulatých závorkách. Lokace citace ve zdroji (rozsah stran, ze kterých bylo citováno) se uvádí do kulatých závorek za rok.

Jak se píše citace

V citaci uvádíte doslovné znění svého zdroje a dáváte ho do uvozovek. Parafráze je naopak volným zopakováním myšlenek a do uvozovek se nedává. Pro obě ale platí, že je třeba původní text reprodukovat přesně. Tedy v citaci opravdu doslova a v parafrázi dodržet význam.

Jak parafrázovat Wikipedii

Citování Wikipedie

Chcete-li Wikipedii citovat ve vlastní práci, mějte na paměti, že ani Wikipedii, stejně jako jakýmkoli jiným zdrojům, byste neměli slepě důvěřovat, a je-li to možné, přesnost jejích informací ověřujte z dalších nezávislých zdrojů. Citace by měla uvádět jak jméno článku, tak i Wikipedii jako zdroj.

Jak citovat obrázek na webu

Elektronický obrázek:

In: Jméno autora webu. Název webu [nosič]. Vedlejší názvy. Místo: nakladatel, datum, datum aktualizace/revize [datum citování].

Jak citovat webovou stránku v bakalářské práci

Nejdříve uvádíme název organizace či společnosti, dále rok publikování, poté nadpis článku nebo stránky, webové sídlo v kurzívě, kde se daný text nachází, [online] – cituje se z webové stránky online, copyright nebo aktualizace stránky, a konečně datum, kdy daný autor text citoval, a nesmí chybět odkaz.

Jak citovat sekundární citace

Používá se jen v případě, že originální práce není dostupná. Pokud to je možné, vždy citujeme původní primární zdroj. V případě, že používáme sekundární citace, v odkazu na citaci se uvádí autor, datum vydání původní publikace i té, ze které citaci čerpáme.

Jak citovat webovou stránku ve Wordu

Umístěte kurzor na konec textu, který chcete citovat. Přejděte na Odkazy >Vložit citacia zvolte zdroj, který citujete. Pokud chcete přidat podrobnosti, třeba čísla stránek, pokud citujete knihu, vyberte Možnosticitace a pak Upravit citaci.

Jak správně parafrázovat

Jak parafrázovat. O parafrázování hovoříme tehdy, jestliže ve vlastním textu stručně a jednodušeji formulujeme myšlenku, která v citovaném zdroji byla prezentována podrobně. Parafrázování rozhodně neznamená, že bychom převzali původní myšlenku a jen v ní vyměnili některé ze slov.

Jak označit citace v textu

– Přímá citace je doslovné převzetí části textu jiného autora. Musí být v textu graficky zvýrazněna uvozovkami nebo kurzívou (zkratka cit. se v tomto případě nepoužívá).

Jak se dělá citace v textu

V citaci uvádíte doslovné znění svého zdroje a dáváte ho do uvozovek. Parafráze je naopak volným zopakováním myšlenek a do uvozovek se nedává. Pro obě ale platí, že je třeba původní text reprodukovat přesně. Tedy v citaci opravdu doslova a v parafrázi dodržet význam.

Jak citovat webovou stránku pod čarou

Metoda průběžných poznámek (poznámky pod čarou)

Číselné odkazy (nejčastěji) v horním indexu odkazují na poznámky (nejčastěji) pod čarou. Zkrácená citace v poznámce pod čarou je obvykle celá při prvním citování informačního zdroje. Další je již možné zkrátit na příjmení autora, název titulu a rozsah stran.

Jak citovat webovou stránku Wikipedie

Většina stylů citací vyžaduje plné URL článku. Pokud je ale nutná větší stručnost, můžete uvést pouze URL Wikipedie (tj. http://cs.wikipedia.org pro její českou verzi), protože adresa článku je snadno odvoditelná z jeho názvu. Některé styly citací požadují uvedení data, kdy byla použitá webová stránka stažena.

Jak správně citovat webovou stránku v textu

Webové stránky obecně

PŘÍJMENÍ AUTORA, Jméno (rok vydání, případně poslední aktualizace). Kompletní název webové stránky. [online; cit. RRRR-MM-DD].

Jak citovat článek v textu

Bibliografická citace článku začíná vždy autorem článku, pokud není autor uveden, tak údaj vynecháme. Následuje název článku, který zapisujeme normálním písmem, nikoli kurzívou, protože se jedná o název části. Následuje kurzívou psaný název periodika, volitelně nakladatelské údaje a poté důležité informace o číslování.

Jak citovat v Zoteru článek z webu

V kartě Zotero (která se objevila po instalaci Zotera) vybereme Add/Edit Citation. Při prvním vložení se nás Zotero zeptá, podle kterého citačního stylu chcete citovat. Pokud nevíte který použít, tak obvykle nic nezkazíte např. se styly American Psychological Association, Elsevier – Harvard, Chicago nebo ISO-690.

Jak se cituje parafráze

parafráze. Text, který přebíráme, můžeme citovat buď doslovně, tedy přímo, nebo parafrázovat, tedy opsat vlastními slovy. Odkaz i bibliografický záznam musíme samozřejmě uvádět jak u přímé citace, tak u parafráze, aby bylo jasné, které myšlenky jsou naše a které převzaté.