Jak se projevuje diskriminace?

Co je to diskriminace

Diskriminace pochází z latinského výrazu discriminare, což v přesném překladu znamená rozlišovat. Nejčastěji se tento pojem používá v negativním významu rozlišování lidí na základě příslušnosti k nějaké obecné skupině bez ohledu na schopnosti konkrétního jedince.

Co je to přímá diskriminace

K přímé diskriminaci dochází tehdy, když se s osobou zachází méně příznivě než s jinou ve srovnatelné situaci kvůli jejímu rasové- mu či etnickému původu, náboženství či přesvědčení, zdravotnímu postižení, věku či sexuální orientaci.

Jak se bránit proti diskriminaci

Můžete se obrátit na příslušný kontrolní či nadřízený orgán.

Pokud se diskriminace dopustí zaměstnavatel vůči zaměstnanci, může se zaměstnanec obrátit se stížností na inspektorát práce. Jestliže se diskriminace dopouští zaměstnanec vůči zaměstnanci, měl by se postižený obrátit na nadřízeného.

Kdo řeší diskriminaci

Jedním z úkolů ombudsmana je pomáhat obětem diskriminace, tedy zakázaného nerovného zacházení. Vyřizuje stížnosti lidí, kteří se z různých důvodů cítí být diskriminovaní. Ombudsman také provádí výzkumy a vydává doporučení, kterými prosazuje rovné zacházení.

Co není diskriminace

Co není diskriminace Diskriminací není například požadavek minimálního věku, odborné praxe či délky zaměstnání, jestliže je to pro výkon povolání nezbytné. Diskriminace není ani rozdílné zacházení za účelem ochrany žen z důvodu těhotenství a mateřství a ochrany osob se zdravotním postižením a osob mladších 18 let.

Co je to pozitivní diskriminace

pozitivních nebo vyrovnávacích opatření (někdy pozitivní diskriminace). Znamenají záměrné zvýhodňování příslušníků určité (znevýhodněné) skupiny obyvatel s cílem zvýšit jejich zapojení v určité oblasti (politické, ekonomické, vzdělanostní). Jde o širokou a různorodou paletu možných opatření.

Co je šikana na pracovišti

Nejčastěji se jedná o psychický nátlak a agresi, která může ústit i ve vážné zdravotní problémy. Šikana v práci probíhá opakovaně nebo dlouhodobě, nejčastěji jde o urážky, pomluvy, ale i fyzické napadání nebo třeba takzvané „házení klacků pod nohy“, tedy znesnadňování nebo přímo sabotáž pracovních úkolů.

Jak se bránit proti zaměstnavateli

První instancí je vždy zaměstnavatel, který by měl stížnost zaměstnance na nežádoucí chování na pracovišti řešit. Pokud se k tomu zaměstnavatel nemá nebo je řešení šikany nepostačující, je možné kontaktovat příslušný inspektorát práce.

Co je to afirmativní akce

Afirmativní neboli pozitivní akce či pozitivní opatření jsou opatření zaměřená na určitou skupinu, jejichž cílem je napomoci vyrovnat znevýhodnění, které je zapříčiněno tradičními postoji a strukturami a mají napravit a zabránit diskriminaci, která vyplývá z příslušnosti k této skupině.

Jak se pozná šikana

Dítě je neobvykle, nečekaně agresivní k sourozencům nebo jiným dětem, možná projevuje i zlobu vůči rodičům. Dítě si stěžuje na neurčité bolesti břicha nebo hlavy, možná ráno zvrací, snaží se zůstat doma. Své zdravotní obtíže může přehánět, případně i simulovat (manipulace s teploměrem apod.)

Co je to psychická šikana

Jde o mírné, převážně psychické formy násilí, kdy se okrajový člen skupiny necítí dobře. Je neoblíben a není uznáván. Ostatní ho více či méně odmítají, nebaví se s ním, pomlouvají ho, spřádají proti němu intriky, dělají na jeho účet „drobné“ legrácky apod.

Jak reagovat na šikanu na pracovišti

První instancí je vždy zaměstnavatel, který by měl stížnost zaměstnance na nežádoucí chování na pracovišti řešit. Pokud se k tomu zaměstnavatel nemá nebo je řešení šikany nepostačující, je možné kontaktovat příslušný inspektorát práce. Konečnou instancí je potom soud.

Kdy je platná výpověď

Zákon říká, že výpovědní doba počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi a končí uplynutím posledního dne příslušného kalendářního měsíce. Konkrétně – pokud podáte svou výpověď 15. března, pak výpovědní lhůta začne běžet až od 1. dubna a trvá 2 měsíce (duben a květen).

Jak se bránit šikaně nadřízeného

Jak se bránit šikaně na pracovišti1) Obstarejte si důkazy. Pro případný spor i řešení s nadřízenými jsou klíčové důkazy.2) Upozorněte na nevhodnost daného jednání3) Informujte o šikaně své nadřízené4) Konzultujte věc s advokátem.5) Braňte se soudní cestou.

Jak začíná šikana

Šikana obvykle začíná tím, že se okrajový člen skupiny necítí dobře, protože je neoblíbený a není uznáván. Ostatní ho můžou pomlouvat, dělat si na jeho účet “drobné” legrácky, nebo se s ním nebaví.

Na co si dát pozor při odchodu z práce

Výpověď musí být zaměstnanci doručena v písemné formě a do vlastních rukou. Nemůže být komunikována například přes Skype ani po telefonu. Po doručení výpovědi skončí pracovní poměr uplynutím výpovědní doby. Výpovědní doba je stanovena v délce minimálně dvou měsíců a běží od prvního dne následujícího měsíce od oznámení.

Za co mě můžou vyhodit z práce

V praxi může jít podle okolností např. o opakované pozdní příchody zaměstnance do práce, kouření na pracovišti, drobné prohřešky proti nastaveným pravidlům apod. 2. Soustavnost porušování. Platí zákon „třikrát a dost“, tedy pokud dojde alespoň ke třem méně závažným prohřeškům.

Jak zastavit šikanu

Pokud jste svědky šikany, zabraňte jí!

Jste svědkem šikany a nevíte, jak řešit šikanu na pracovišti, čtete dále. Je nutné tuto skutečnost okamžitě nahlásit. Pokud se vaši vedoucí o šikaně nedozví, nemohou ji zastavit. Šikana se může rozrůst do dalších částí vaší společnosti a může se dotknout i vás osobně.

Co je lepší dohoda nebo výpověď

Kdy je pro zaměstnance výhodnější dohoda Pro zaměstnance, který spěchá do nové práce nebo z jiného důvodu už nechce zůstat na dosavadním pracovišti ještě další dva měsíce, naopak bývá výhodnější dohoda. Když se na tom obě strany shodnou, může pracovní poměr skončit mnohem dřív – třeba i okamžitě.

Jak odejít ze dne na den z práce

Zaměstnavateli je možné kdykoliv navrhnout uzavření dohody a předložit mu i text, v němž bude uvedeno datum, které zaměstnanec navrhuje jako den rozvázání pracovního poměru. Může být stejné jako datum předložení návrhu dohody či žádosti o rozvázání pracovního poměru tímto způsobem.

Jak odejít z práce hned

Jedinou možností pro skončení pracovního poměru ze dne na den je tedy okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnance.

Jak říct šéfovi že končím

Výpověď dejte vždy písemně, ústně daná totiž neplatí. Vytiskněte ji ve dvou kopiích, obě si nechte podepsat nadřízeným a jednu si schovejte. A když se šéf pořád vzteká, že nepodepíše Utíkejte s výpovědí na poštu a zašlete ji do firmy na dodejku.

Na co mám nárok při podání výpovědi

Pokud bylo ukončeno výpovědí zaměstnancem nebo dohodou, přísluší podpora v nezaměstnanosti po celou podpůrčí dobu ve výši 45% z průměrného čistého měsíčního výdělku v posledním ukončeném zaměstnání.

Co se stane když nebudu chodit do práce

Pokud přestanete chodit do práce, zaměstnavatel vám může okamžitě zrušit pracovní poměr. To je sice vaším cílem, ale problém je, že se to může odrazit v pracovním posudku. Zmínku pak uvidí nejen nový zaměstnavatel, ale může vám to i zkomplikovat jednání na úřadu práce, pokud žádáte o podporu.

Co kdyz nebudu chodit do práce

Pokud přestanete chodit do práce, zaměstnavatel vám může okamžitě zrušit pracovní poměr. To je sice vaším cílem, ale problém je, že se to může odrazit v pracovním posudku. Zmínku pak uvidí nejen nový zaměstnavatel, ale může vám to i zkomplikovat jednání na úřadu práce, pokud žádáte o podporu.