Jak určit druh plastů?

Jaké jsou druhy plastů

Mezi nejběžnější plasty z tohoto hlediska patří:polyolefiny. polyethylen (PE) polypropylen (PP)vinylové plasty. polyvinylchlorid (PVC) polystyren (PS)polymetylmetakrylát (PMMA)polyamidy (PA)polyestery (PES) polyethylentereftalát (PET)polyuretany.fenoplasty.aminoplasty.

Jak se dělí plasty

Plasty se většinou dělí podle svých mechanických vlastností a chování při zahřívání na termoplasty, duroplasty a elastomery. Termoplasty jsou plasty, které při zahřívání měknou a při ochlazení opět tuhnou.

Co znamená pět 1

PET 1. V této skupině nalezneme například staré známé PET láhve. Označení se však nevztahuje pouze na PET láhve, ale jde o značku pro tzv. polyethylentereftaláty.
Archiv

Co je to PE a PP

Plasty s nízkou povrchovou energií (LSE) se často označují zkratkami. Patří k nim například polypropylen (PP), polyetylen (PE nebo HDPE), polystyren, acetal, EVA (etylenvinylacetát) a práškové barvy. Jsou obvykle měkké a mají nízký bod tání, takže se snadno zpracovávají i ve velkých objemech.

Jak se likviduje plast

Plastový odpad můžeme třídit do nádob ve veřejně dostupných třídicích hnízdech, obvykle do žlutých kontejnerů nebo nádob se žlutým víkem – barva sběrných nádob se ale může v jednotlivých obcích lišit. Pro zajímavost: na konci roku 2019 bylo na území ČR rozmístěno 206 000 kontejnerů a menších nádob pro sběr plastů.

Co to je termoplast

Termoplast je plast, který je od určité vyšší teploty plastický – tvárný – až kapalný a po ochlazení se stane pevným, přičemž tyto teplotou dané změny tvárnosti mohou nastávat opakovaně. Opakem termoplastů jsou reaktoplasty (termosety) (např.

Jak se likvidují plasty

Jak třídit plasty

Do žlutých kontejnerů na plast vhazujte jen to, co je vyznačeno na nálepce na kontejneru nalepené. Cokoli jiného do nich vhodíte, nebude zpravidla zpracováno. Do kontejnerů nevhazujte ani plasty spojené s jinými materiály, např. papírem nebo kovem.

Co je PE PP PTFE

Obecně lze říci, že plasty PP (polypropylen), PE (polyetylen) a PTFE (teflon) se prakticky slepit nedají (s odpovídající pevností)**. Silikon je zvláštní kapitolou technologie lepení***. Mnoho plastů však označení nemá a proto musíte určit slepitelnost jinou metodou. Někdy je to jednoduché, jindy složitější.

Co je to HDPE

Zkratka HDPE aneb ten hodně „hustý“ polyetylen!

Zkratkou HDPE se označuje polyetylen s vysokou hustotou, který se řadí do stejné skupiny jako PET – tedy termoplasty.

Kde končí plast

Zbylé plastového smetí končí v takzvaném výmětu, tedy pro recyklaci nepoužitelném zbytku, který míří do spaloven nebo slouží pro výrobu alternativního paliva do cementáren. Odpad ze žlutých kontejnerů se od ledna minulého roku dle zákona nesmí ukládat na skládky.

Jak je to s recyklaci plastů

Plasty roztříděné podle druhů a slisované až ve dvousetkilogramových balících se odvezou z dotřiďovacích linek ke zpracovatelům. Zde se drtí, čistí a přetvářejí na suroviny vhodné pro výrobu finálních produktů. Nejběžnějším produktem recyklace plastů je takzvaný regranulát.

Co to je polymery

Pojem „Polymer“ označuje makromolekulu složenou z více molekul a to jednoho (anebo klidně i více) typů atomů (nebo rovnou skupin atomů). Přitom platí, že nemálo z chemických i fyzikálních vlastností se nemění tehdy, když odebereme nebo přidáme jednu (či více) podobných konstitučních jednotek.

Co je to polyolefin

Polyolefiny jsou největší skupinou syntetických polymerů, které vznikají polymerací uhlovodíků (sloučenin uhlíku s vodíkem), tzv. olefinů (neboli alkenů), obsahující v molekulách jednu dvojnou vazbu, viz příklad na obr. 7. Mezi polyolefiny patří termoplasty i kaučuky.

Jak třídit PP

Recyklační symbol na obalech tvoří zkratka PP a recyklační trojúhelník s plnými šipkami, který má uprostřed číslici 5. Prázdný, nemastný a jinak neznečištěný obal patří do kontejneru na plasty, příp. můžeme využít některou z alternativ pro jeho třídění (sběrné dvory, pytlový sběr, speciální sběrná místa atd.).

Jak třídit PE

Takový obal třídit, resp. recyklovat obvykle nelze a patří do směsného odpadu. POZOR! Výjimku tvoří obaly označené zkratkou C/PAP, což jsou nápojové kartony (i ty ale někdy mohou nést označení C/PE), které patří sešlápnuté do kontejnerů označených oranžovou nálepkou nebo do oranžových pytlů.

Čím lepit EPDM

Pro lepení PVC, fenolických pryskyřic, ABS, oceli, hliníku, zinku, neoprenu/NBR, EPDM a gumy doporučujeme vteřinové lepidlo Loxeal IST 32.

Jaký je rozdíl mezi HDPE a LDPE

LDPE – lidově igelit

Naopak LDPE je méně odolná než HDPE. Molekuly má totiž rozvětvené nepravidelně jako větve stromu a má nízkou hustotu – odtud název nízkohustotní polyethylen (anglicky low-density polyethylene). LDPE fólii poznáte díky tomu, že nešustí jako mikroten. Spíše je měkká a tvárná.

Co je PP materiál

Polypropylen (PP) je termoplastický polymer ze skupiny polyolefinů, které patří mezi nejběžnější plasty, používá se v mnoha odvětvích potravinářského a textilního průmyslu, v chemickém průmyslu a v laboratorních vybaveních. Vyrábí se z něj obaly, textilie, plastové díly, reproduktory a automobilové díly.

Co vše patří do plastů

Do kontejnerů na plasty patří fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET láhve, obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných výrobků, balící fólie od spotřebního zboží, obaly od CD disků a další výrobky z plastů. Pěnový polystyren sem vhazujeme v menších kusech.

Kde končí plasty

Zbylé plastového smetí končí v takzvaném výmětu, tedy pro recyklaci nepoužitelném zbytku, který míří do spaloven nebo slouží pro výrobu alternativního paliva do cementáren. Odpad ze žlutých kontejnerů se od ledna minulého roku dle zákona nesmí ukládat na skládky.

Kam vyhodit Pla

PLA byste správně měli vyhodit do hnědého kontejneru na bioodpad, protože jedině tak se dostane do průmyslové kompostárny. Bohužel v České republice mohou mít kompostárny s PLA produkty problém a pletou si je v plastem. Špatně proto neuděláte, když PLA vyhodíte alespoň do směsného odpadu.

Co je to monomer

Monomer (z řeckého μινος – monos – jeden a μέρος – meros – část) je nízkomolekulární sloučenina schopná polymerace nebo polykondenzace a tím vytvoření polymeru (makromolekulární látky). Jeho základní vlastností je schopnost vytvářet chemické vazby sám se sebou nebo dalšími látkami.

Co patří mezi polymery

Mezi polymerní materiály patří hlavně plasty a přírodní i syntetické kaučuky, volně lze mezi ně řadit i laky, lepidla, apretační prostředky apod. Vlastnosti samotných polymerů jsou v materiálu upravovány a vylepšovány zejména pomocí různých přídavných látek (aditiv).

Co rozpouští plast

Odolává vodě, alkoholům, roztokům solí, zásad a kyselin, acetonu. Je napadán pouze silnými oxidačními prostředky (koncentrovaná kyselina dusičná, kyselina sírová, chromsírová kyselina), může se rozpouštět při zvýšených teplotách v aromatických uhlovodících, jako je toluen nebo xylen.

Kam vyhodit XPS

Obalový, čistý polystyren (třeba z nových spotřebičů) patří vytřídit do žlutého kontejneru na plast – přece jenom, je to plast! Naproti tomu ale použitý stavební polystyren (například izolace) patří (aha!) na sběrný dvůr.