Jak vymést komín?

Jak se provádí vypalování komínů

Vypalování komínů se provádí léta. Je to ovšem poměrně složitá záležitost, kterou musí vykonávat minimálně dva kominíci s letitou praxí. Při vypalování, které je povinné nahlásit na obecní úřad, musí také asistovat hasiči. Po vypálení dehtu v komíně je nutné objekt minimálně 24 hodin hlídat, aby nevznikl požár.

Jak ucpat komín

Pomalu protáhněte komín nahoru a dolů

Při čištění z komínových dvířek vymeťte nejprve horní část komína, pak dolní. Při tlačení tyče nahoru dejte pozor na případné elektrické dráty nad komínem. Pracujte pomalu, aby se usazeniny nevyhrnuly z kamen. Když je komín hodně zanesený, postup opakujte.
Archiv

Jak vypada zaneseny komín

Uvnitř komína zůstává černý pevný povlak – dehet, který se při zahřátí taví a následně vytéká z komínových dvířek, do sopouchu a může prolínat i skrz cihlové zdivo. Dehet v komíně může od jiskry chytnout, hrozí vyhoření komína a celého domu!!
Archiv

Jak často se musí čistit komín

U sezónního vytápění stačí kontrola 1× ročně. Jestliže se spalinová cesta (spotřebič, kouřovod, komín) využívá celoročně, je třeba provádět kontrolu 2× ročně.

Co se stane když chytnou saze v komíně

Urychleně odstraňte veškerý hořlavý materiál z blízkosti komínového tělesa. Zavolejte na linku 150 nebo 112. Požár v komíně nikdy nehaste vodou, mohlo by dojít k jeho popraskání nebo i výbuchu. Do příjezdu hasičů je možné krotit plameny vhazováním písku vymetacími dvířky nebo ze střechy do komína.

Proč Dehtuje komín

Při poklesu teploty spalin pod rosný bod dochází v komínu ke vzniku kondenzátu, který za přítomnosti uhlíku a uhlovodanů obsažených ve spalinách, vytváří směsi a sloučeniny, které se obecně nazývají dehet.

Jak poznat že je ucpaný komín

Komín netáhne. Topíte-li pevnými palivy, při přikládání cítíte kouř. Používáte-li plyn, zamlžují se okna a vzduch je plný typického zápachu. Pak je s komínem něco špatně.

Kdy chodí kominík

Revizi komína budete potřebovat v následujících situacích:

před připojením spotřebiče paliv do nepoužívané spalinové cesty, před výměnou spotřebiče paliv, po komínovém požáru nebo při vzniku trhlin nebo podezření na vznik trhlin ve spalinové cestě.

Kdo platí revizi komínů

Čištění kotle a revize, ať už kotle, komínů či elektřiny spadá pod běžnou údržbu bytu a hradí ji nájemce.

Jaký průměr kartáče na komín

Pro komíny o průměru min. 50 mm – max. 400 mm, vhodné i pro nerezové komíny.

Jak začne hořet komín

Při provozu, který není zcela v pořádku, se na vnitřní straně komínové vložky může velmi rychle utvořit povlak sazí, které tvoří téměř čistý uhlík. Intenzita usazování, výška usazených sazí a nebezpečí vznícení sazí závisí na způsobu a druhu topení v kamnech na tuhá paliva. V příhodném okamžiku se saze vznítí a hoří.

Jak poznat že hoří v komíně

Jak poznat požár komína, jak se zachovat a co nedělat – Ozývá se nezvyklé praskání a hučení. – Hustý kouř z komína. – Nezvyklý zápach v budově.

Jak rozpustit dehet v komíně

Dehet z kotle většinou mechanicky odstranit kartáčem ani škrabkou nejde. Námi ověřený způsob je SADPAL. SADPAL je zelený, nevýbušný a nehořlavý mix anorganických solí, které se od 650°C rozkládají na látky, které mají katalytické vlastnosti. Saze a dehet v komíně se vysuší, odsypávají se a odcházejí spolu s kouřem.

Co dělat když netáhne komín

V případě, že kamna netáhnou pouze z důvodu zaneseného komínu, řešení je nasnadě. Stačí odstranit nánosy a můžeme topit dál. V dnešní době ale často kamna nebo krby netáhnou z mnoha jiných důvodů. Častou příčinou je například výměna starých oken za nová, která mnohem více těsní.

Co dělat když je ucpaný komín

Nejčastěji se tento problém řeší při rekonstrukci komínu vložkováním. Do zděného komína 15x15cm se komínová nerezová vložka DN 150 mm a více nevejde a proto se komín před vložkováním musí vyfrézovat. Nejlepším pomocníkem je komínová fréza, která pracuje na principu odstředivé síly, za pomoci vzduchové turbíny.

Jak pracuje kominík

Kominík provádí veškeré činnosti spojené s montáží, demontáží, opravou, instalací, čištění komínů, kouřovodů, kouřových kanálů, spalinových cest, spotřebičů paliv a dalších zařízení v souladu s platnou legislativou, provádí připojování spotřebičů paliv na spalinovou cestu, měří účinnost spalování, v případě získání …

Co kontroluje kominík

Na základě kontroly kominík zjistí technický stav spalinové cesty, i to, zda odpovídá požadavkům a bezpečnostním předpisům. Současně ověří, jestli jsou všechny spaliny řádně odváděny z komínau a zda v těsné blízkosti spalinové cesty nejsou hořlavé materiály.

Co musí splňovat komín

Požadavky na komín pro plynové spotřebiče jsou jasné: musí být těsný a odolný. Těsný tak, aby ho kondenzát (zkondenzovaná vodní pára), který vzniká při ochlazení spalin v průduchu komínu, nemohl poškodit. Velkou pozornost je třeba věnovat i komínům pro spotřebiče na tuhá paliva.

Jak dlouho trvá vložkování komínu

Samotné vložkování trvá 1/2 – 1 den. Protože pro uvedené spotřebiče na pevná (tuhá) a jiná paliva musí být průměr vložky již větší, ve většině případů se musí provádět také frézování komínů.

Jakou štětku do komína

Komínové štětky drátěné jsou vhodné k čištění kovových kouřovodů, cihelných komínů a komínů s keramickou vložkou. Polyamidové tyče se používají pro čištění všech typů komínů a hlavně je nutné použít je při čištění nerezových vložek, aby se nerezové vložky nepoškrábaly!

Jak vybrat komínový kartáč

Vždy je důležitý průměr komína a jemu odpovídající průměr kartáče. Typ kartáče musí také odpovídat materiálu komínové vložky – odlišné se prodávají pro vložky keramické a nerezové. Souhrn investic do základních nástrojů, které budeme navíc užívat delší dobu, by neměl převýšit 1.000 korun.

Co dělat když mi hoří komín

Urychleně odstraňte veškerý hořlavý materiál z blízkosti komínového tělesa. Zavolejte na linku 150 nebo 112. Požár v komíně nikdy nehaste vodou, mohlo by dojít k jeho popraskání nebo i výbuchu. Do příjezdu hasičů je možné krotit plameny vhazováním písku vymetacími dvířky nebo ze střechy do komína.

Proč se vrací kouř z komína

Pokud kamna kouří do místnosti, většinou bývá problém s příliš malým tahem komína. Pokud je malý tah komína, není schopen „vytáhnout“ nahromaděné spaliny ve spalovací komoře. Dalším problémem může být chybně prováděné přikládání.

Jak poznat zanesený komín

Komín netáhne. Topíte-li pevnými palivy, při přikládání cítíte kouř. Používáte-li plyn, zamlžují se okna a vzduch je plný typického zápachu. Pak je s komínem něco špatně.

Co potřebuje kominík

Pro získání oprávnění k provádění kominické činnosti musí žadatel doložit na živnostenském úřadě výuční list v oboru kominík nebo potvrzení o minimálně šestileté praxi v tomto oboru.