Jak zjistit obrat konkurence?

Jak se vypočítá obrat

Obrat je množství peněz přijatých za konkrétní účetní období. Ve firmě jde o součet všech příjmů za dané období. Příklad: Máte firmu a v květnu jste prodali své výrobky za 100 000 Kč. Váš obrat za květen je tedy 100 000 Kč.

Kde se dá zjistit obrat firmy

Informace o finančních výsledcích všech firem jsou na internetu veřejně dostupné – využijte je na maximum. V České republice existují 2 rejstříky firem – Veřejný obchodní rejstřík firem a Registr živnostenského podnikání.
Archiv

Kde najdu obrat v rozvaze

Nově je obrat již přímo zobrazen v posledním řádku výkazu zisku a ztráty.
Archiv

Jak zjistit informace o firmě

V obchodním rejstříku naleznete informace o každé firmě či živnostníkovi, který má přiděleno identifikační číslo (IČ). Informace v obchodním rejstříku zahrnují například název společnosti, sídlo firmy, seznam společníků a jednatelů a mnohé další.

Jak vypočítat obrat zásob

Je to číselný ukazatel udávající, kolikrát se zásoby během jednoho roku spotřebují a doplní.Výpočet obrátky: Obrátka = roční spotřeba / průměrná spotřeba [krát / rok]Roční obrátka (dny) = skutečná hodnota zásob na konci roku (inventura) / (skutečná spotřeba v daném roce x počet pracovních dní)

Co spadá do obratu pro DPH

Zákon o DPH (§ 4a) definuje obrat jako souhrn úplat bez daně (včetně případných dotací k ceně), které podnikateli (osobě povinné k dani) náleží za všechna jím uskutečněná plnění s místem plnění v tuzemsku. Představit si pod tím můžete například všechny vyfakturované částky za výrobky, které jste dodali zákazníkům.

Kde najdu výkazy firem

Chtěli bychom si firmu ale pořádně prověřit a podívat se do jejich účetních výkazů. Účetní výkazy firem najdeme na Justice.cz (https://justice.cz/). Hned nahoře je možnost Veřejný rejstřík a tam zadáme do políčka název subjektu. Tím se dostáváme k účetním výkazům (rozvaze a výsledovce) dané firmy.

Jak zjistit kdo je majitel firmy

Situace 1: Vlastník firmy je uveden na výpisu z obchodního rejstříku. Jestliže obchodní společnost (firma), jejíž vlastníky hledáte, je společností s ručením omezeným (s. r. o.) , jsou jména či názvy jejích společníků (vlastníků) uvedeny na výpisu z obchodního rejstříku.

Jak číst v rozvaze

V rozvaze můžeme vždy najít tři důležité části: (1) aktiva, tedy položky představující majetek ve vlastnictví společnosti, (2) pasiva představující finanční závazky a (3) vlastní jmění (equity), patřící vlastníkům firmy. Obrázek 2: Bilanční rovnice vyjadřuje rovnost aktiv (majetku) a pasiv (zdrojů financování).

Kdy je Rozvahovy den

Řádnou nebo mimořádnou účetní závěrku sestavují účetní jednotky k rozvahovému dni, to je den, kdy uzavírají účetní knihy. V případě řádné účetní závěrky se uzavírají účetní knihy k poslednímu dni účetního období.

Kdo je majitelem firmy

Vlastník je osoba (nebo skupina osob) která vložila do organizace základní kapitál, a má tím svrchované právo nad organizací a jejím majetkem.

Co je doba obratu zásob

Ukazatel udává, jak dlouho trvá jeden obrat (tj. doba nutná k tomu, aby peněžní fondy přešly přes výrobní a zbožní fondy znou do peněnžní formy). Pro posouzení ukazatele je rozhodující jeho vývoj v časové řadě.

Jak vypočítat obratový cyklus peněz

Obratový cyklus peněz ( OCP ) = doba vázanosti zásob (DOZ) + doba inkasa.Doba obratu zásob (DOZ) je průměrná doba od nákupu materiálu do prodeje výrobků.Doba obratu pohledávek (DOP) nebo doba inkasa (DI) je doba plynoucí od fakturace.

Co se započítává do obratu pro DPH

Do obratu se počítají plnění, u kterých se “místo plnění” (v rámci DPH důležitý pojem) nachází v ČR i některá plnění osvobozená od DPH dodaných v ČR. Naopak, nepočítají se sem např. některá příležitostní plnění – např. příležitostně prodaný nebo poskytnutý dlouhodobý majetek firmy.

Kdy nemusím platit DPH

Zjednodušeně: pokud se plátcem DPH povinně stát nemusíte — tedy pokud váš obrat za 12 po sobě jdoucích měsíců není vyšší než 2 miliony Kč — pak se typicky plátcem DPH stát nechcete. Administrativa pro plátce DPH je složitější a přináší řadu povinností.

Jaké výkazy do sbírky listin

Rozvaha, výkaz zisků a ztrát a další části účetní závěrky musíte jako podnikatel zveřejnit ve sbírce listin. Dokumenty tam vložíte ve formátu PDF a máte více možností, jak na to.

Jak zjistit majetek společnosti

Podíly ve firmách včetně splaceného základního jmění lze zjistit v obchodním rejstříku. Nahlédnout do něj je možné (pokud se nevydáte na obchodní rejstřík fyzicky) na internetové adrese www. justice. Můžete tu hledat podle jména nebo názvu firmy.

Jak zjistit akcionáře společnosti

Společnost je povinna vydat každému svému akcionáři na jeho písemnou žádost a za úhradu nákladů opis seznamu všech akcionářů, kteří jsou vlastníky akcií na jméno, nebo požadované části seznamu, a to bez zbytečného odkladu od doručení žádosti.

Co se dá vyčíst z rozvahy

Z rozvahy lze například vyčíst, jak vysoké pohledávky a závazky společnost má. Dále lze z rozvahy vyčíst celkovou zadluženost vůči různým finančním institucím. Rozvaha tak podává ucelený obraz o finanční pozici účetní jednotky.

Co to je korekce v rozvaze

Ve sloupci korekce jsou uvedena veškerá snížení hodnoty majetku na tzv. čistou (netto) hodnotu. Hodnotu dlouhodobého majetku snižují nejčastěji odpisy, může se ale jednat například o opravné položky. Podle zákona o účetnictví pozemek nelze odepisovat.

Kdo může být jednatelem

Jednatel je statutárním orgánem společnosti s ručením omezeným. Jednatelem může být společník, ale i jakákoliv jiná fyzická osoba, kterou jmenovala jednatelem valná hromada.

Jak se počítá Obrátka zásob

VÝPOČET UKAZATELE DOBY OBRATU ZÁSOB:

Výpočet ukazatele doby obratu zásob (dny) = (zásoby * počet dnů v období) / (náklady na prodané zboží + ( tržby za prodej výrobků a služeb*(100%-marže*))) Pozn: Pokud neznáte marži, doplňte například 20%, to je nic proti ničemu….

Jak vypočítat dobu obratu zásob

Obrat zásob vyjadřuje, kolikrát za rok se každá položka zásob prodá a znovu naskladní. Tento ukazatel má zásadní vliv na likviditu firmy. Vzorec pro výpočet obratu zásob: Obrat zásob = roční tržby / zásoby.

Co je to obratový cyklus peněz

Obratový cyklus peněz

= doba mezi platbou za nakoupený materiál a přijetím inkasa za prodej výrobků. Charakterizuje dobu, po kterou jsou fondy podniku vázány v oběžných aktivech.

Co nepatří do obratu

Do obratu se však nezahrnuje úplata z prodeje dlouhodobého majetku – a ani (zaplacené) zálohy (je to platba před uskutečněním zdanitelného plnění). Úplatou je částka v peněžních prostředcích nebo hodnota nepeněžitého plnění, které jsou poskytnuty v souvislosti s předmětem daně.