Kde jsou pokyny k evakuaci?

V jakém pořadí se provádí evakuace

Základní zásady provádění evakuace

Při vzniku živelních pohrom se v prvním pořadí evakuují osoby chůze neschopné nebo jinak postižené. Ve druhém pořadí, podle vývoje situace, se provádí evakuace ostatního obyvatelstva.

Kdo nařizuje evakuaci

Evakuaci je oprávněn nařídit velitel zásahu při záchranných pracích, zaměstnavatel pro svůj objekt, starosta obce v rámci území své obce, starosta obce s rozšířenou působností pro svůj správní obvod obce s rozšířenou působností a hejtman kraje pro část nebo celé území svého kraje.

Co dělat v případě evakuace

Co dělat a na co nezapomenout při vlastní evakuaciVypněte všechny plynové a elektrické spotřebiče, zhasněte světla, vypněte vodu.Uhaste otevřený oheň.Vypněte topení (plynový kotel).Vezměte s sebou zabezpečené domácí mazlíčky.Malým dětem dejte do kapsy cedulku se jménem a kontaktem na rodiče.

Jak se dozvíte o případně evakuaci

O způsobu provedení evakuace se dozvíte z vysílání Českého rozhlasu, České televize nebo z místního veřejného rozhlasu. Všechno je sice závislé na konkrétní situaci, ale vždy je nutné respektovat nařízený způsob evakuace, aby nedošlo ke zbytečné panice a dopravním problémům.

Co znamená slovo evakuace

Evakuace znamená rychlý a bezpečný přesun osob, zvířat a nejdůležitějších věcí z objektu nebo místa, které je ohroženo mimořádnou událostí, jako je například požár, výbuch, havárie, povodeň, extrémně špatné povětrnostní podmínky, zemětřesení, hroucení objektu a jiné katastrofy, které ohrožují obyvatelstvo na životech.

Co musí obsahovat evakuační plán

Textová část evakuačního plánu

místo, ze kterého bude případná evakuace organizována. další osoby a prostředky, které budou nápomocné s organizací evakuace. únikové cesty pro evakuaci a konkrétní způsob evakuace. místo, kde se budou shromažďovat evakuované osoby.

Kdy je potřeba evakuační výtah

1.1. Ve stavbách s více než třemi nadzemními podlažími, ve kterých se trvale nebo pravidelně zdržuje více než 10 osob s omezenou schopností pohybu nebo orientace nebo osob neschopných samostatného pohybu, musí být zřízeny evakuační výtahy.

Kdo zajišťuje činnost v místě příjmu a zabezpečuje péči o evakuované v místě ubytování

činnost místa nouzového ubytování zabezpečuje obsluha složená z vedoucího a z obslužného personálu, pomocníků, případně dalších osob zajišťujících chod místa nouzového ubytování (vedoucím místa nouzového ubytování je zpravidla příslušník HZS ČR, člen jednotky nebo zástupce obce zřizující místo nouzového ubytování, …

Jak se chovat při jaderné havárii

Co nejdříve se ukryjte v uzavřené místnosti (nejlépe ve sklepních prostorách), pokud možno na straně odvrácené od jaderného zařízení. Uzavřete a utěsněte okna a dveře. Vypněte ventilaci a utěsněte další otvory. Sledujte zprávy v hromadných informačních prostředcích.

Jak se chovat při mimořádné události

Zachovejte klid. Bez ohrožení vlastního života nebo úrazu prověřte bezprostřední situaci. V rámci svých možností poskytněte pomoc ostatním, zejména starým, nemohoucím a nemocným lidem. Je-li více svědků události, potom si rozdělte úlohy v péči o postižené, zabezpečení okolí a navigaci příjezdu záchranářů.

Co to je evakuace

Evakuace je souhrn organizačních a technických opatření zabezpečujících přemístění osob, zvířat a věcných prostředků v daném pořadí priority z míst ohrožených mimořádnou událostí do míst, ve kterých je zajištěno pro osoby náhradní ubytování a stravování (nouzové přežití), pro zvířata ustájení a pro věcné prostředky …

Co je to evakuace obyvatel

Evakuace je jedním ze základních prostředků ochrany obyvatelstva. Je souhrnem opatření zabezpečujících přemístění osob, hospodářského zvířectva a věcných prostředků v daném pořadí priorit z prostoru ohroženého mimořádnou událostí na jiné území, kde ohrožení neexistuje.

Kdo zpracovává evakuační plán

Zajistit pokyny pro případnou evakuaci osob, tedy evakuační plán, je povinností odpovědné osoby, kterou je nejčastěji zaměstnavatel. Samotné zpracování požárního evakuačního plánu však může provádět pouze odborně způsobilá osoba (OZO) – požární technik.

Jak funguje evakuační výtah

Nový evakuační výtah se standardně napájí ze sítě, ve strojovně se ale nachází i náhradní bateriový zdroj elektrické energie. Ten v případě evakuace pohání jak výtah, tak přetlakový systém výtahové šachty, a to po dobu minimálně 45 min. (dle předpisu pro evakuační výtahy).

Co je v pozarnim řádu

popis vykonávané činnosti a hrozícího požárního nebezpečí požárně-technické charakteristiky nezbytné ke stanovení preventivních opatření maximální hodnoty množství daných látek na daném pracovišti ve vztahu k požárnímu nebezpečí stanovení podmínek požární bezpečnosti k zamezení požárů, výbuchů a jiných událostí

Kde se schovat před radioaktivitou

Ať jste již doma nebo venku, nikdy nehledejte oblak! A nedívejte se směrem k oblasti, usmaží vám to totiž sítnici. Pokud shledáte, že máte stále všechny orgány a končetiny po výbuchu, tak vyhledejte nejbližší rozumné místo, kam se schovat před radiací (nejméně 10 m pod zem ideálně).

Co dělat po jaderném výbuchu

Havárie v jaderném energetickém zařízení s únikem radioaktivních látekCo nejdříve se ukryjte v uzavřené místnosti (nejlépe ve sklepních prostorách), pokud možno na straně odvrácené od jaderného zařízení.Uzavřete a utěsněte okna a dveře.Vypněte ventilaci a utěsněte další otvory.

Jaké jsou mimořádné události

Co je mimořádná událost

zranění fyzické osoby v souvislosti s výkonem práce, havárie automobilu, požár, povodeň, pandemie, ale také sabotáž nebo teroristický čin. Mimořádná událost je definována v § 2 písm. b) zákona č. 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému.

Jak se chovat při evakuaci

Při použití vlastních vozidel dodržujte pokyny orgánů zabezpečujících evakuaci. Vypnout elektrické spotřebiče s výjimkou chladniček a mrazniček, ve kterých jsou uloženy potraviny. Uzavřít hlavní uzávěry plynu a vody (elektřinu nevypínat). Uhasit otevřený oheň v kamnech, vařičích, tepelných agregátech apod.

Jak se plní kouř v místnosti při požáru

Jak známo, kouř a dým stoupají vzhůru, při požáru v místnosti se tedy hromadí pod stropem a postupně plní celý prostor. Proto se hlásič nikdy neinstaluje do rohů místností, za záclony a za nábytek.

Co uděláte pokud propukne požár který nejste schopni uhasit

Pokuste se (pokud je to reálné) dostupnými prostředky (hydrant, hasicí přístroje) požár uhasit. Pokud požár uhasit nelze, pomocí tlačítkového hlásiče požáru nebo telefonu volejte tísňovou linku 150 nebo 112. Při předávání tísňové informace se snažte být trpěliví, dbejte pokynů operátora.

Co se stane po výbuchu atomové bomby

Expozice 10 kilo tunové atomové bomby do vzdálenosti asi 1,2 km zabije až 90 procent všech lidí bez lékařského ošetření. Zhruba o dalších 0,4 km dál se vaše šance na přežití zvyšují, ale utrpíte popáleniny třetího stupně, které pravděpodobně neucítíte, protože radioaktivní záření zabíjí i vaše receptory bolesti.

Co Odstini radiaci

Nejčastěji se používá olovo, beton, magnetit, ocel, wolfram a baryt. Tyto materiály se využívají ve stavebnictví (přidávají se do exteriérových barev, omítek nebo cihel).

Jak daleko Doleti Jaderna hlavice

Rakety se dělí na strategické, operačně taktické a taktické. Strategické rakety jsou určeny k ničení strategicky důležitých objektů protivníka. Podle doletu se dělí na strategické rakety středního doletu s dosahem 1000 až 5500 km a strategické rakety velkého, resp. mezikontinentálního doletu s dosahem nad 5500 km.

Kdo vyhlašuje stupně poplachu

(3) Potřebný stupeň poplachu vyhlašuje pro jedno místo zásahu velitel zásahu nebo operační a informační středisko36) při prvotním povolávání složek na místo zásahu. Operační a informační středisko může vyhlásit stupeň poplachu pro určité území postižené mimořádnou událostí, pokud je na něm více jak jedno místo zásahu.