Kdo řeší diskriminaci?

Jak řešit diskriminaci na pracovišti

Pokud se domníváte, že u vašeho zaměstnavatele dochází k porušení pracovněprávních předpisů formou diskriminace, můžete podat stížnost nebo podnět k prošetření události na příslušném oblastním inspektorátu práce nebo na Státním úřadu inspekce práce.
Archiv

Kde se vyskytuje diskriminace

Na základě evropských zákonů je diskriminace v zaměstnání z důvodů náboženství a přesvěd- čení, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace trestná. Rovněž je zakázána diskrimi- nace kvůli rasovému nebo etnickému původu, a to jak v zaměstnání, tak ve vzdělávání, bydlení či zdravotnictví.

Co je diskriminace v práci

Nejčastěji skloňovaná diskriminace v zaměstnání je rovnost odměňování. Za stejnou práci náleží stejná odměna. A to bez ohledu na pohlaví, věk a další aspekty zaměstnance. Diskriminací je i sexuální obtěžování či pronásledování, stačí, když se bude jednat o nevhodná gesta, nemusí dojít až k fyzickému kontaktu.
Archiv

Co je to diskriminace

Diskriminace pochází z latinského výrazu discriminare, což v přesném překladu znamená rozlišovat. Nejčastěji se tento pojem používá v negativním významu rozlišování lidí na základě příslušnosti k nějaké obecné skupině bez ohledu na schopnosti konkrétního jedince.
Archiv

Jak napsat stížnost na nadřízeného

Pokud dojde k porušení práv a povinností vyplývající z práva na rovné zacházení nebo k diskriminaci, máte hned několik možností. Doporučený postup je následující: Nadřízený: Obraťte se na svého nadřízeného, případně odborovou organizaci. Můžete tak žádat, aby došlo k ukončení diskriminačního jednání.

Kde nahlásit šikanu na pracovišti

První instancí je vždy zaměstnavatel, který by měl stížnost zaměstnance na nežádoucí chování na pracovišti řešit. Pokud se k tomu zaměstnavatel nemá nebo je řešení šikany nepostačující, je možné kontaktovat příslušný inspektorát práce. Konečnou instancí je potom soud.

Kdo v ČR poskytuje metodickou pomoc obětem diskriminace

Jakými aspekty rozhodování soudů se ochránce ve výzkumu zabýval, jaká jsou jeho zjištění a jaká navrhl doporučení Jedním ze zákonných úkolů ombudsmana je přispívat k prosazování práva na rovné zacházení se všemi osobami. [1] Proto mimo jiné poskytuje metodickou pomoc obětem diskriminace a provádí výzkumy.

Co není diskriminace

Co není diskriminace Diskriminací není například požadavek minimálního věku, odborné praxe či délky zaměstnání, jestliže je to pro výkon povolání nezbytné. Diskriminace není ani rozdílné zacházení za účelem ochrany žen z důvodu těhotenství a mateřství a ochrany osob se zdravotním postižením a osob mladších 18 let.

Co je to pozitivní diskriminace

pozitivních nebo vyrovnávacích opatření (někdy pozitivní diskriminace). Znamenají záměrné zvýhodňování příslušníků určité (znevýhodněné) skupiny obyvatel s cílem zvýšit jejich zapojení v určité oblasti (politické, ekonomické, vzdělanostní). Jde o širokou a různorodou paletu možných opatření.

Jak může být ukončen pracovní poměr

Výpověď zákoník práce určuje jako jednu z pěti možností, které máte. Dalšími způsoby ukončení pracovního poměru ze strany zaměstnance jsou dohoda o ukončení pracovního poměru, zrušení pracovního poměru ve zkušební době, okamžité zrušení pracovního poměru a uplynutí doby, na kterou byla vaše pracovní smlouva sjednána.

Jak se bránit šikaně nadřízeného

Jak se bránit šikaně na pracovišti1) Obstarejte si důkazy. Pro případný spor i řešení s nadřízenými jsou klíčové důkazy.2) Upozorněte na nevhodnost daného jednání3) Informujte o šikaně své nadřízené4) Konzultujte věc s advokátem.5) Braňte se soudní cestou.

Co to je bossing

Bossing je psychická šikana v zaměstnání, které se dopouští na svém podřízeném nadřízený pracovník. Jedná se tedy o chování nadřízeného, které poškozuje podřízeného před jeho kolegy, znesnadňuje či znemožňuje mu jeho práci.

Jak se pozná šikana

Dítě ztrácí zájem o učení a schopnost soustředit se na ně. Dítě bývá doma smutné či apatické nebo se objevují výkyvy nálad, zmínky o možné sebevraždě. Odmítá svěřit se s tím, co je trápí. Dítě žádá o peníze, přičemž udává nevěrohodné důvody (například opakovaně říká, že je ztratilo), případně doma krade peníze.

Jak prokázat bossing

Sbírejte důkazy

vy musíte přesvědčivě prokázat, že jste obětí šikany, sexuálního nátlaku na pracovišti apod. Z toho důvodu doporučujeme zálohovat si někam e-mailovou komunikaci, psát si poznámky, sbírat různé důkazní materiály, oslovit kolegy ochotné nevhodné chování nadřízeného vůči vám dosvědčit apod.

Co je to afirmativní akce

Afirmativní neboli pozitivní akce či pozitivní opatření jsou opatření zaměřená na určitou skupinu, jejichž cílem je napomoci vyrovnat znevýhodnění, které je zapříčiněno tradičními postoji a strukturami a mají napravit a zabránit diskriminaci, která vyplývá z příslušnosti k této skupině.

Za co mě můžou vyhodit z práce

V praxi může jít podle okolností např. o opakované pozdní příchody zaměstnance do práce, kouření na pracovišti, drobné prohřešky proti nastaveným pravidlům apod. 2. Soustavnost porušování. Platí zákon „třikrát a dost“, tedy pokud dojde alespoň ke třem méně závažným prohřeškům.

Jak odejít ze dne na den z práce

Zaměstnavateli je možné kdykoliv navrhnout uzavření dohody a předložit mu i text, v němž bude uvedeno datum, které zaměstnanec navrhuje jako den rozvázání pracovního poměru. Může být stejné jako datum předložení návrhu dohody či žádosti o rozvázání pracovního poměru tímto způsobem.

Jak vypadá šikana

Jde o mírné, převážně psychické formy násilí, kdy se okrajový člen skupiny necítí dobře. Je neoblíben a není uznáván. Ostatní ho více či méně odmítají, nebaví se s ním, pomlouvají ho, spřádají proti němu intriky, dělají na jeho účet „drobné“ legrácky apod.

Co je to šikana

Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit nebo zastrašovat jiného žáka, případně skupinu žáků. Je to cílené a opakované užití fyzických a psychických útoků jedincem nebo skupinou vůči jedinci či skupině žáků, kteří se neumí nebo z nejrůznějších důvodů nemohou bránit.

Jaký je trest za šikanu

Pokud k šikanování došlo v průběhu vyučování, nese plnou odpovědnost škola. Prokáže-li se zanedbání ředitele školy nebo některého pedagoga, může být právně nebo pracovněprávně potrestán. Na školském zařízení lze v oprávněných případech požadovat i náhradu škody vzniklé v důsledku šikany.

Co je to psychická šikana

Jde o mírné, převážně psychické formy násilí, kdy se okrajový člen skupiny necítí dobře. Je neoblíben a není uznáván. Ostatní ho více či méně odmítají, nebaví se s ním, pomlouvají ho, spřádají proti němu intriky, dělají na jeho účet „drobné“ legrácky apod.

Jak říct šéfovi že končím

Výpověď dejte vždy písemně, ústně daná totiž neplatí. Vytiskněte ji ve dvou kopiích, obě si nechte podepsat nadřízeným a jednu si schovejte. A když se šéf pořád vzteká, že nepodepíše Utíkejte s výpovědí na poštu a zašlete ji do firmy na dodejku.

Na co si dát pozor při odchodu z práce

Výpověď musí být zaměstnanci doručena v písemné formě a do vlastních rukou. Nemůže být komunikována například přes Skype ani po telefonu. Po doručení výpovědi skončí pracovní poměr uplynutím výpovědní doby. Výpovědní doba je stanovena v délce minimálně dvou měsíců a běží od prvního dne následujícího měsíce od oznámení.

Co se stane když nebudu chodit do práce

Pokud přestanete chodit do práce, zaměstnavatel vám může okamžitě zrušit pracovní poměr. To je sice vaším cílem, ale problém je, že se to může odrazit v pracovním posudku. Zmínku pak uvidí nejen nový zaměstnavatel, ale může vám to i zkomplikovat jednání na úřadu práce, pokud žádáte o podporu.

Kdo je nejčastěji šikanován

Spektrum odlišností je velké, nejčastěji jsou šikanováni jedinci handicapovaní vzhledově, sociálně či fyzicky, lidé úzkostní, plaší, či ti, kteří se odlišují rasově, národnostně, vyznáním víry nebo chováním. Stejně tak se může obětí stát nový člen skupiny (nový žák, spolupracovník).