Kdo je nositelem veřejné správy?

Kdo jsou orgány veřejné správy

Mezi tyto orgány patří vláda, ministerstva, ostatní ústřední orgány státní správy. Ústřední orgán – je složka státní moci, která vykonává správu na věcně vymezeném úseku fungování společnosti. Jde o správní úřad, který stojí na vrcholu správní hierarchie a jemuž není nadřízen žádný jiný úřad, ale zpravidla vláda.

Kdo vykonává státní správu

STÁTNÍ ORGÁNY VYKONÁVYJÍCÍ STÁTNÍ SPRÁVU

a) ústřední orgány státní správy – ministerstva např. ministerstvo financí, zahraničních věcí, vnitra, kultury, zemědělství aj. b) jiné ústřední orgány státní správy – např. Český statistický úřad, Český báňský úřad, Státní úřad pro jadernou bezpečnost atd.

Na co se dělí veřejná správa

Státní správu členíme na ústřední, vykonávanou státními orgány s celostátní působností jakými jsou ministerstva a jiné ústřední orgány státní správy a územní vykonávanou státními orgány s omezenou místní působností, mezi které patří například úřady práce, finanční úřady, úřady obcí a krajů vykonávající státní správu v …
Archiv

Kdo provádí kontrolu veřejné správy

Parlamentní kontrola veřejné správy

jedná se o kontrolu vykonávanou zákonodárným orgánem, resp. zastupitelskými orgány obcí a krajů. Obecně platí, že zákonodárná moc ovlivňuje moc výkonnou (veřejnou správu) především vydáváním zákonů.

Kdo je veřejná správa

Veřejná správa představuje soubor konkrétně definovaných činností organizovaných a realizovaných v předem stanoveném právním a institucionálním rámci. Je vykonávána výhradně ve veřejném zájmu, úkony veřejné správy jsou stanoveny zákonem.

Kdo je orgánem veřejné moci

Pojem „orgán veřejné moci“ je v zákoně o základních registrech v podobě legál- ní definice vymezen tak, že je jím „státní orgán, územní samosprávný celek a fyzická nebo právnická osoba, byla-li jí svěřena působnost v oblasti veřejné správy“.

Co spadá do veřejné správy

Pod pojem veřejné správy patří pouze takové orgány a instituce, pro které tvoří výkon veřejné správy hlavní nebo alespoň podstatnou součást jejich činnosti. Veřejná správa se skládá ze dvou základních činností – státní správy a samosprávy.

Jak Členíme veřejnou správu

Veřejnou správu lze podle subjektů veřejné správy rozlišovat také na přímou, prováděnou přímo orgány státu, a nepřímou, vykonávanou v přenesené působnosti na základě a v souladu se zákony jinými orgány (obcemi, kraji) nebo určitými fyzickými osobami (např. lesní stráž).

Kdo patří do veřejného sektoru

Veřejný sektor

▶Do veřejného sektoru patří: ▶justice, ▶policie, ▶armáda, ▶veřejná hromadná doprava, ▶sociální bydlení ▶sociální služby, ▶zdravotnictví, ▶atd.

Kdo provádí vnější kontrolu veřejné správy

Kontrolu veřejné správy můžeme dělit na vnější a vnitřní. Vnější kontrolu vykonává zejména veřejnost, např. prostřednictvím opravných prostředků proti rozhodnutím nebo iniciováním projednání určitého bodu na jednání zastupitelstva.

Kdo vykonává správní dozor

správní dozor vykonávají VYKONAVATELÉ VS o některé orgány mají na starost i další činnosti v oblasti VS (např. konkrétně stavební úřady a ČNB) o ale u některých vykonavatelů je však dozor jediná nebo převažující činnost ▪ např. inspekce (Česká zemědělská inspekce, Česká školní inspekce atd.)

Co to je veřejná správa

Veřejná správa je správní činnost související s poskytováním veřejných služeb, řízením veřejných záležitostí na místní i centrální úrovni a zajišťováním záležitostí ve veřejném zájmu.

Jak se dělí veřejná moc

V demokratickém právním státě existuje vyvážený systém tří mocí: zákonodárné, výkonné a soudní. Demokratický, svobodný systém věnuje velkou pozornost ústavním pojistkám, které omezují moc státu a zabraňují zneužití moci ve sféře lidských práv.

Co patří mezi veřejné statky

Jsou to např. školy, nemocnice, organizace poskytující sociální péči apod. VEŘEJNÉ STATKY A SLUŽBY poskytuje vždy veřejný sektor – jsou to takové statky a služby, které jsou ekonomicky neefektivní, a tedy pro soukromé organizace nezajímavé.

Kdo je zaměstnanec veřejného sektoru

Veřejný sektor je zastoupen veřejnou správou a dalšími organizacemi. Do veřejného sektoru patří proto, že jsou financovány z veřejných zdrojů. Mezi zaměstnance ve veřejném sektoru tak patří zaměstnanci státní služby, zaměstnanci bezpečnostních složek nebo zaměstnanci veřejných knihoven.

Jaké jsou prameny správního práva

Základní vymezení správního práva

Hlavním pramenem správního práva v České republice jsou obecně závazné právní předpisy a při splnění stanovených podmínek též mezinárodní smlouvy (především mezinárodní smlouvy podle článku 10 Ústavy) a obecné právní zásady.

Co je to dozor

Dozor (něm. Aufsicht, angl. supervision; naproti tomu surveillance znamená sledování) je pozorování faktického stavu a jeho porovnání s ideálním. V platném právu bývají místo pojmu dozor užívány pojmy kontrola, dohled, revise, inspekce a prověrka.

Co dělá veřejná správa

Veřejná správa je správní činnost související s poskytováním veřejných služeb, řízením veřejných záležitostí na místní i centrální úrovni a zajišťováním záležitostí ve veřejném zájmu.

Kdo vykonává veřejnou moc

Výkon veřejné moci provádějí orgány té které instituce, která touto mocí disponuje, ale vždy pouze na základě a v mezích zákona (secundum et intra legem).

Co jsou veřejné statky příklady

Čistě veřejné statky jsou statky, jejichž spotřebu nelze omezovat a navíc by omezení spotřeby nebylo prospěšné. Nejznámějším a nejpoužívanějším příkladem takového statku je zajištění obrany státu. Je nemožné vyloučit některého občana, aby mu nebyly poskytnuty výhody spočívající v obraně státu před vnějším nepřítelem.

Kdo je zaměstnanec státní správy

Státním zaměstnancem je podle zákona o státní službě fyzická osoba, která byla přijata do služebního poměru a zařazena na služební místo nebo jmenována na služební místo představeného k výkonu některé z činností uvedených v § 5 zákona o státní službě.

Co je to veřejný sektor

Veřejný sektor je ta část národního hospodářství, která je financována z veřejných prostředků, je v ní rozhodováno na základě veřejné volby a veřejnost má právo i povinnost důsledky veřejné volby kontrolovat prostřednictvím veřejné kontroly.

Který pramen práva je nejstarší

Právní obyčej je nejstarší pramen práva, v současnosti však mají právní obyčeje jen malý význam, když hlavní roli hrají právní předpisy. Právní obyčeje vznikají spontánně na základě dlouhodobé tradice a obecné akceptace veřejností i státem (resp. společenstvím států), netvoří se tedy cílevědomě, ale dlouhodobě.

Kdo odpovídá za stavbu

Stavební dozor je odborným dozorem na stavbě. Kontroluje provádění svépomocí realizované stavby. Stavební dozor může vykonávat autorizovaná osoba, osoba s vysokoškolským vzděláním stavebního či architektonického směru, případně středoškolským vzděláním ukončeným maturitní zkouškou a s alespoň třemi roky praxe.

Čím se zabývá veřejná správa

Veřejná správa je správní činnost související s poskytováním veřejných služeb, řízením veřejných záležitostí na místní i centrální úrovni a zajišťováním záležitostí ve veřejném zájmu.