Kdo je správcem Portálu veřejné správy?

Co je určený informační systém

Jedná se o systémy, ve kterých jsou evidovány osobní údaje (může se jednat prakticky o jakékoli osobní údaje) a ze kterých jsou zároveň poskytovány uživatelům údaje a/nebo výpisy.

Z jakých částí se skládá informační systém

Důležitost dat v databázi IS vede k tomu, že se často zahrnují mezi základní složky informačního systému. Podle takto rozšířené definice pak má IS pět komponent: hardware, software, data, lidi a procesy.

Co je to is

Informační systém. Systém sloužící pro sběr, udržování, zpracování a poskytování informací a dat. Může mít jak automatizovanou, tak papírovou podobu.

Co je to ERP systém

Plánování podnikových zdrojů (ERP) je typ softwarového systému, který organizacím pomáhá optimalizovat výkon pomocí automatizace a řízení základních obchodních procesů.

Co je to systém

Systém lze chápat jako množinu prvků a vazeb mezi nimi, které jsou účelově definovány na nějakém objektu. Systém (česky soustava) je souhrn souvisejících prvků, sdružený do nějakého smysluplného celku. Systém je uspořádaná množina prvků a vztahů mezi nimi, které z určitého souboru tvoří relativní celek.

Co to je informace

Informace (z lat. in-formatio, utváření, ztvárnění) je velmi široký, mnohoznačný pojem, který se užívá v různých významech. V nejobecnějším smyslu je informace chápána jako údaj o dění v reálném světě.

Co je to SAP systém

SAP systém nebo SAP program je největší podnikový systém na světě. Používají jej největší výrobní společnosti, banky nebo například i prodejní řetězce. Tento počítačový systém se skládá z několika modulů, mezi hlavní patří: SAP MM: Material Management (Materiálové hospodářství)

Kde můžeme získat informace

Datovými objekty mohou být například textové dokumenty, obrázky, audio, myšlenkové mapy nebo videa. Často nejsou dokumenty uchovávány nebo ukládány přímo do systému získávání informací, ale jsou zde reprezentovány zástupci či metadaty.

Z jakého jazyka pochází slovo systém

Přes pozdně latinské systema odvozeno z řeckého systema — „organizovaný celek, celek tvořený díly“, jež vzniklo spojením předpony syn- a kořene slovesa histanai „vzpřímit“, obsahujícího protoindoevropský kořen *sta „stát, učinit nebo být pevným“.

Co je to data

Definice. Podle TDKIV jsou data: „Reprezentace informací vhodně formalizovaná pro komunikaci, interpretaci a zpracování lidmi a automaty. Data mohou být reprezentována libovolnými řetězci znaků (čísel, příkazů, vět) uloženými na informačním nosiči.

Co je to signál

Signál může být záměrný fyzikální jev, nesoucí informaci o nějaké aktuální události, povel vyžadující provedení určité akce nebo zahájení činnosti, nebo výstraha před hrozícím nebezpečím.

Kdo používá SAP

SAP pomáhá společnostem a organizacím všech velikostí a odvětví řídit své podnikání při generování zisků, neustále se přizpůsobovat a udržitelně růst. Firma vyvíjí softwarová řešení, která používají malé podniky, střední firmy i velké korporace.

Co to znamená informace

Informace (z lat. in-formatio, utváření, ztvárnění) je velmi široký, mnohoznačný pojem, který se užívá v různých významech. V nejobecnějším smyslu je informace chápána jako údaj o dění v reálném světě. Informace snižuje nejistotu (neurčitost znalosti) člověka o dění v jisté části reálného světa.

Jak lze charakterizovat informace

Kvalitní informace

Kvalitní informaci lze obecně charakterizovat takto: je prověřená časem a zkušenostmi, je logická a smysluplná, není získána z pochybných zdrojů, autor je ověřen, shoduje se ve většině bodů s ostatními zdroji, obsahuje odkaz na studii.

Kdy se zacalo mluvit česky

Čeština se vyvinula ze západních nářečí praslovanštiny na konci 10. století. Je částečně ovlivněná latinou a němčinou.

Co znamená slovo systém

Systémem se v exaktní vědě, technice, a v systémovém pojetí rozumí kognitivní (znalostní) model dané části reálného světa (existující či projektované), reprezentovaný nástroji exaktního světa (matematika, formální logika, programovací jazyky, jazyky blokových schémat).

Co je to ochrana dat

Ochrana dat označuje strategie a procesy zabezpečení, které pomáhají zabezpečit citlivá data proti poškození, zneužití a ztrátě. Mezi hrozby pro citlivá data patří incidenty porušení zabezpečení a ztráty dat.

Kdo vymyslel data

Peter Checkland představil termín capta (z latinského capered, „vzít“), aby rozlišil obrovské množství možných dat a jejich podmnožinu, na kterou je orientována pozornost.

Kdo vynalezl signál

Jak na to, vymyslel německý vědec Paul Nipkow už v roce 1884.

Proč používat signál

Signal je aplikace pro bezpečnou šifrovanou komunikaci. V konkurenci desítek podobných komunikátorů vybočuje svým zaměřením na bezpečnost uživatelů. Těm umožňuje bezpečně psát a volat mezi sebou. Aplikaci navíc můžete využít i na svém desktopu a mluví česky!

Co dělá SAP

SAP je jedním z předních světových výrobců softwaru pro správu podnikových procesů, vyvíjející řešení, která usnadňují efektivní zpracování dat a informační toky v rámci organizací.

Co je to systém SAP

SAP systém nebo SAP program je největší podnikový systém na světě. Používají jej největší výrobní společnosti, banky nebo například i prodejní řetězce. Tento počítačový systém se skládá z několika modulů, mezi hlavní patří: SAP MM: Material Management (Materiálové hospodářství)

Co to znamená

Význam v češtině označuje: to, co slovo, věta nebo text míní, co vyjadřuje čili referent („význam slova les“) závažnost nějaké události, tématu nebo osoby („významné ochlazení“).

Co je nejtěžší jazyk na světě

Britský časopis The Economist si položil otázku, který jazyk světa je ten nejsložitější. Vítězem se stala vzácná řeč amazonských indiánů známá pod označením tuyuca. Je tvořena fonetickým systémem jednoduchých souhlásek a několika málo nosových samohlásek.

Jaký jazyk má nejvíce slov

Určitě jste už někdy přemýšleli nad tím, jaký jazyk používá nejvíce nebo naopak nejméně slov či písmen. V rozsahu slovní zásoby v současnosti vede angličtina s přibližně 990 tisíci slovy, nejhůře se slovní zásobou je na tom jazyk Taki Taki (Surinam) s 340 slovy.