Kdo je to Získatel?

Kdo je pojistník a kdo pojištěný

Osoba, kterou dle smlouvy chrání životní, majetkové, zdravotní nebo jiné pojištění, je pojištěným. Jestliže je pojištěný současně tím, kdo uzavřel pojistnou smlouvu a platí pojistné, je zároveň pojistníkem.

Jaké jsou typy pojištění

Setkat se zpravidla s těmito typy pojištění: pojištění osob, životní pojištění, cestovní pojištění, úrazové pojištění, nemocenské a sociální pojištění, zdravotní pojištění, pojištění majetku (zejména budov a nemovitého majetku), živelní pojištění, technická pojištění, pojištění přerušení provozu, pojištění proti …

Co to je pojistná smlouva

Pojistná smlouva je smlouvou o finančních službách, kterou se pojistitel zavazuje vůči pojistníkovi poskytnout jemu nebo třetí osobě pojistné plnění, nastane-li nahodilá událost krytá pojištěním (pojistná událost), a pojistník se zavazuje zaplatit pojistiteli pojistné.

Co to je pojistné plnění

Pojistné plnění je částka, kterou pojišťovna vyplácí v případě pojistné události. Příjemcem pojistného plnění je tzv. oprávněná osoba, kterou je obvykle přímo pojištěný, který však nemusí být totožný s plátcem pojistného čili pojistníkem.

Kdo pojišťuje pojišťovny

Pojišťovna je finanční instituce, která pojišťuje, tj. na základě smlouvy o pojištění (pojistné smlouvy) s pojišťujícím subjektem (pojistníkem) a placení pojistného finančně kryje pojištěná rizika pojištěného subjektu (pojištěnce), tj.

Kdo muze být Pojistnikem

Pojištěným může být fyzická i právnická osoba, na jejíž majetek, zdraví, život, odpovědnost za škodu či jiné hodnoty bylo sjednáno pojištění, které potvrzuje oběma stranami podepsaná pojistná smlouva. Pojištěné osobě je v případě pojistné události vyplaceno pojistné plnění na základě podmínek v pojistné smlouvě.

Jaké pojištění by měl člověk mít

Existují tři hlavní pojistná rizika, která by měla životní pojistka pokrývat. Smrt, invalidita a pracovní neschopnost kvůli nemoci nebo úrazu. Když žije člověk sám bez závazků (děti) nebo úvěru (hypotéka), měl by mít pojištěné především případy, kdy si nezvládne sám vydělávat.

Kdo poskytuje pojištění

Pojistné plnění poskytuje pojišťovna v tuzemských zákonných penězích. Pojistnou událost z pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání můžete nahlásit on-line nebo písemně na adresu: Generali Česká pojišťovna a.s., P. O.

Co to je regres

Co je regres Obecný pojem regres označuje návrat či ústup. Často se lze s regresem, jakožto odborným pojmem, setkat právě v oblasti pojišťovnictví, kdy je jím označováno právo na náhradu za poskytnuté pojistné plnění.

Kdo je poškozený

Poškozeným je myšlena osoba, které je způsobena škoda. Jde o majetkovou újmu vyjádřené v penězích, ale také o újmu na zdraví, morální škoda či jiná škoda. Za poškozeného je považovaná i taková osoba, které majetková škoda vznikla a které již byla škoda uhrazena.

Co je to pojištěnec

Pojistník a pojištěný bývá často totožná osoba, není to ale pravidlem ani podmínkou pojistné smlouvy. Pojištěný je často veřejností zaměňován s termínem pojištěnec, který představuje osobu, k níž se vztahuje veřejné pojištění, tzn. zdravotní a sociální (nemocenské a důchodové) pojištění.

Kdo je Zajistitel

Kdo je zajistitel Zajistitel je ten, kdo za úplatu přebírá část rizika, kterou by prvojistitel musel nést sám. Úplata je v tomto případě označována jako zajistné a platí ji prvopojistitel zajistiteli.

Co se stane když nebudu platit životní pojištění

V případě, že neuhradíte částku za životní pojištění, přijde vám od pojišťovny upomínka. Pokud ani po zaslání upomínky pojistné nezaplatíte, pojišťovna smlouvu ukončí. Možná si právě teď říkáte, že se jedná o nejjednodušší způsob ukončení pojištění. Je zde ale jedno velké ALE.

Proč se pojistit

Těžký úraz, závažné onemocnění, invalidita, nebo dokonce úmrtí staví každou rodinu do těžké situace. Peníze z pojistky zdraví ani život nevrátí, ale ochrání vaši rodinu před finančními problémy v případě ztráty příjmu.

Co je to záznam z jednání

Záznam z jednání nepředstavuje závazné smluvní ujed- nání, ale je jen podkladem pro vyhotovení pojistné smlouvy. Strany jsou vázány obsahem pojistné smlouvy a plní v rozsahu tam stanoveném.

Kdo je oprávněnou osobou

Osoba, které v důsledku pojistné události vznikne právo na pojistné plnění. Oprávněnou osobou může být osoba fyzická i právnická. Nejčastěji se tento termín užívá u životního pojištění, kdy v případě smrti vzniká této osobě právo na pojistné plnění. Není-li osoba určena ve smlouvě, určí ji zákon.

Co to je spoluúčast

Spoluúčast je částka, kterou se podílíte na náhradě škody. Za vyšší spoluúčast získáte slevu na pojistném – čím vyšší spoluúčast, tím nižší pojistné. Variantu spoluúčasti si dohodnete při sjednávání smlouvy.

Za koho plati stát

Nárok na platbu pojistného státem mají nezaopatřené děti, důchodci, příjemci rodičovského příspěvku, ženy na mateřské nebo osoby na rodičovské dovolené, osoby pobírající peněžitou pomoc v mateřství, uchazeči o zaměstnání a mnozí další.

Co je to pojišťovna

Pojišťovna je finanční instituce, která pojišťuje, tj. na základě smlouvy o pojištění (pojistné smlouvy) s pojišťujícím subjektem (pojistníkem) a placení pojistného finančně kryje pojištěná rizika pojištěného subjektu (pojištěnce), tj.

Kdy zaniká životní pojištění

Pojištění zaniká zánikem pojistného zájmu, zánikem pojistného nebezpečí, dnem smrti pojištěné osoby, dnem zániku pojištěné právnické osoby bez právního nástupce nebo dnem odmítnutí pojistného plnění.

Kdy končí životní pojištění

Životní pojištění může zaniknout z celé řady důvodů, například úmrtím pojištěného nebo osoby, která platí pojistné, nebo naopak v tom lepším případě dožitím se doby, na kterou bylo pojištění sjednané. V obou případech jde o pojistnou událost, která je základem pro to, aby pojišťovna vyplatila plnění.

Na co se nechat pojistit

Pojistit si můžete jak rodinný dům, byt, chatu, nebytové prostory nebo spoluvlastnický podíl na společných částech domu, tak dočasné objekty na staveništi či stavební materiál. Pojištění kryje zejména rizika, jako je pád stromu, požár, povodeň, vichřice, zemětřesení nebo vandalismus.

Jaké pojištění je dobré mít

Ať je vaše situace jakákoliv, existují tři typy pojištění, na kterých se většina odborníků shodne, že byste je měli mít sjednané: životní pojištění, úrazové pojištění a pojištění vozidla.

Co musí obsahovat zaznam z jednani

Odpovědi (Jedná správná odpověď) Písemný souhlas zákazníka, s poskytnutým doporučením na sjednání nebo podstatnou změnu pojištění. Informace o tom, co zákazník v době jednání chtěl a potřeboval a doporučení distributora pojištění, vč. zdůvodnění.

Co to je pojistné

Pojistné představuje cenu za poskytnutí pojistné ochrany. V zákoně je definováno jako úplata za soukromé pojištění. Výpočet výšky pojistného je důležitou úlohou komerční pojišťovny a na žádost pojistníka je pojistitel povinen sdělit zásady pro stanovení výše pojistného.