Kdo muze být znalcem?

Kdo se může stát znalcem

Znalcem může být ten, kdo je odborně způsobilý, to znamená, že má odpovídající vysokoškolské vzdělání a alespoň 5 let aktivní praxe nebo jiné osvědčení o své odborné způsobilosti. Musí také složit vstupní zkoušku.

Kdo může dělat znalecký posudek

Znalecké posudky mohou vypracovávat pouze osoby zapsané do seznamu znalců a tlumočníků[2]. Znalce může ustanovit správní orgán. Případně si můžete u znalce objednat posudek jako účastník řízení a poté navrhnout posudek provést jako důkaz.
Archiv

Kdo jmenuje znalce

Znalce (tlumočníky) jmenuje pro jednotlivé obory (jazyky) ministr spravedlnosti nebo předseda krajského soudu v rozsahu, v němž je ministrem spravedlnosti k tomu pověřen.

Jak se stát soudnim znalcem nemovitostí

Zájemce o certifikát musí nejprve prokázat nejméně tříletou praxi na pozici odhadce nemovitostí či v příbuzném oboru (realitní činnost). V minulosti byla vyžadována dokonce pětiletá praxe. Velmi často se dobří odhadci “rekrutují” z řad zkušených realitních makléřů. Tříletá praxe je pouze jednou z podmínek.

Jak vybrat znalce

Výběr znalce se odvíjí od konkrétních znaleckých otázek, na které má znalec odpovědět. Znalci jsou dle svého zaměření zapsáni v oborech, odvětvích a specializacích (obory se dělí na odvětví, odvětví se dělí na specializace), které vymezují rozsah jejich znaleckého oprávnění a předmět znalecké činnosti.

Co je to znalečné

Znalečné, jako takové, se skládá z odměny dle stanovených sazeb a z úhrady nákladů, které znalec účelně vynaložil v souvislosti se znaleckým posudkem.

Jak dlouho trvá vypracovat znalecký posudek

Cena znaleckého posudku závisí na dohodě mezi znalcem a zákazníkem. Vypracování jednoduchých posudků trvá obvykle necelý měsíc a stojí do tisíce korun, složitější posudky jsou dražší a jejich zpracování delší.

Jak dlouho trva znalecký posudek

Doba zpracování znaleckého posudku je závislá především na náročnosti a rozsahu zkoumání, ale často se neúměrně natahuje z důvodu absence potřebných materiálů. Odhadem lze říci, že časová náročnost pro vypracování jednoho znaleckého posudku (jeden podpis) se pohybuje cca 20 až 25 hodin (někdy i déle).

Co dělá znalec

Obsahem znalecké činnosti je provádění tzv. znaleckých úkonů, tedy zejména zpracování a podání znaleckého posudku, jeho doplnění nebo vysvětlení, a činnost, která bezprostředně směřuje k podání znaleckého posudku, jeho doplnění nebo vysvětlení.

Kdo platí soudního znalce

Odměnu a náhradu nákladů je znalec povinen vyúčtovat zároveň s podáním posudku. Náklady znaleckého posudku hradí spotřebitel sám, ovšem v případě kladného posudku má právo požadovat úhradu těchto nákladů po prodejci podle § 598 Občanského zákoníku.

Kdo může dělat odhad nemovitosti

Soudním znalcem může být jedině osoba jmenovaná soudem nebo Ministerstvem financí. Znalec připraví znalecký posudek o nemovitosti, který poté předložíte u soudu při různých sporech (rozvodové řízení, exekuce, insolvenční řízení, rozvod, majetkové spory) či finančnímu úřadu.

Kdo je to znalec

Znalcem (resp. soudním znalcem) je fyzická osoba zapsaná do seznamu znalců vedeného Ministerstvem spravedlnosti a oprávněná k výkonu znalecké činnosti. Kromě znalců – fyzických osob jsou k výkonu znalecké činnosti oprávněné též znalecké kanceláře a znalecké ústavy.

Jak dlouho trva znalecky posudek

Doba zpracování znaleckého posudku je závislá především na náročnosti a rozsahu zkoumání, ale často se neúměrně natahuje z důvodu absence potřebných materiálů. Odhadem lze říci, že časová náročnost pro vypracování jednoho znaleckého posudku (jeden podpis) se pohybuje cca 20 až 25 hodin (někdy i déle).

Jak se stát soudním znalcem psychologie

„Soudní znalec z oboru psychologie, v České republice, by měl být odborník s nejvyšší kvalifikací v oboru a dostatečnou zkušeností. Je jmenován na základě zákona o znalcích a tlumočnících krajským soudem nebo ministrem spravedlnosti.

Co je to znalecký posudek

Znalecký posudek je jeden z možných důkazů zejména v soudním, někdy i ve správním řízení, jehož účelem je získat informace, které jsou pro dané řízení podstatné, a které závisí na odborných znalostech.

Kdo hradí náklady znaleckého posudku

Náklady znaleckého posudku hradí spotřebitel sám, ovšem v případě kladného posudku má právo požadovat úhradu těchto nákladů po prodejci podle § 598 Občanského zákoníku.

Jak si stěžovat na znalce

Kam se mohu obrátit, pokud si chci stěžovat na znalce Nesouhlasíte-li s postupem znalce, znalecké kanceláře či znaleckého ústavu, můžete podat podnět u Ministerstva spravedlnosti, které dohlíží na výkon znalecké činnosti.

Jak probíhá znalecký posudek

V zadání znaleckého posudku se vymezuje úkol, případně se formulují otázky, které má znalec zodpovědět. Znalec v něm pak nejdříve popíše zkoumanou skutečnost (tzv. nález) a poté formuluje svůj závěr, či odpovědi na zadané otázky (samotný posudek).

Jak má vypadat znalecká doložka

Znalecká doložka je umístěna na poslední stranu posudku, není předpisem přesně formulována, nicméně jsou dané náležitosti, které znalecká doložka musí obsahovat: Označení seznamu, ve kterém je znalec zapsán. Označení oboru, v němž je oprávněn podávat posudky. Číslo položky, pod kterou je úkon zapsán ve znaleckém deníku.

Co je potřeba k odhadu nemovitosti

Důležité doklady pro odhadvýpis z Katastru nemovitostí – list vlastnictví (ne starší než 3 měsíce)kopie snímku katastrální mapy daného území (ne starší než 1rok)doklady omezující vlastnická práva.doklady o nabytí vlastnictvíprováděcí předpisy pro nakládání s nemovitostístavby oceňované výnosovým způsobem.

Proč se dělá odhad nemovitosti

Odhad nemovitosti budete potřebovat při koupi, prodeji, pro výpočet daně z převodu nemovitosti a darovací daně. Bez odhadu ceny nemovitosti se neobejdete ani při získávání hypotéky, při pojištění nemovitosti, při vyřizování dědictví, rozdělení spoluvlastnictví a i v dalších případech.

Jak zpochybnit znalecký posudek

32 Cdo 1124/2014). Výše uvedené lze shrnout následovně. Má-li soud pochybnosti o správnosti závěrů znaleckého posudku, nemůže je nahradit vlastní úvahou. Takový postup by popíral smysl znaleckého dokazování, tedy dokazování skutečností, k jejichž posouzení je nutné odborných znalostí, jimiž soud nedisponuje.

Čím se zabývá forenzní psychologie

Forenzní psychologie je jednou z aplikovaných disciplín psychologie. Uplatňuje se např. v soudní praxi, formou vypracovávání znaleckých posudků pro zjišťování psychických charakteristik obviněných, jejich zvláštností, perspektiv, příčetnosti v době konání trestné činnosti, posuzování důvěryhodnosti svědků.

Co se dělá u psychologa

Zajišťuje práce v psychodiagnostice, poskytuje poradenské a psychoterapeutické služby. Poskytuje také odbornou pomoc specialistům poradenské služby v daném regionu, konzultace a metodickou pomoc sociálním pracovníkům, spolupracuje při výběru a rozmisťování zaměstnanců a také při řešení jejich sociálních otázek.

Jak dlouho trvá znalecký posudek

Doba zpracování znaleckého posudku je závislá především na náročnosti a rozsahu zkoumání, ale často se neúměrně natahuje z důvodu absence potřebných materiálů. Odhadem lze říci, že časová náročnost pro vypracování jednoho znaleckého posudku (jeden podpis) se pohybuje cca 20 až 25 hodin (někdy i déle).