Kdo nařizuje evakuaci?

Kdo zpracovává evakuační plán

Zajistit pokyny pro případnou evakuaci osob, tedy evakuační plán, je povinností odpovědné osoby, kterou je nejčastěji zaměstnavatel. Samotné zpracování požárního evakuačního plánu však může provádět pouze odborně způsobilá osoba (OZO) – požární technik.

Jak se provádí evakuace

Evakuaci řízenou, kdy proces evakuace je řízen příslušnými orgány od jejího vyhlášení. Evakuované osoby se přemísťují po předem stanovených trasách organizovaně pěšky, s využitím vlastních dopravních prostředků nebo s využitím zajištěných prostředků hromadné přepravy.
Archiv

Kde jsou pokyny k evakuaci

Informace o tom, co je požární evakuační plán, co má obsahovat, pro jaké objekty a prostory se zpracovává, jak se ověřuje a kde má být uložen, jsou uvedeny v § 33 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci.
Archiv

Jak se dozvíte o případně evakuaci

O způsobu provedení evakuace se dozvíte z vysílání Českého rozhlasu, České televize nebo z místního veřejného rozhlasu. Všechno je sice závislé na konkrétní situaci, ale vždy je nutné respektovat nařízený způsob evakuace, aby nedošlo ke zbytečné panice a dopravním problémům.

Kdy je potřeba evakuační výtah

1.1. Ve stavbách s více než třemi nadzemními podlažími, ve kterých se trvale nebo pravidelně zdržuje více než 10 osob s omezenou schopností pohybu nebo orientace nebo osob neschopných samostatného pohybu, musí být zřízeny evakuační výtahy.

Který dokument upravuje postup při evakuaci

Požární evakuační plán je součástí dokumentace požární ochrany. Upravuje postup při evakuaci osob, zvířat a materiálů z objektů zasažených nebo ohrožených požárem.

Kdy musí být evakuační plán

Při provozování činnosti s vysokým požárním nebezpečím musí být vždy zpracován požární evakuační plán. Vzhledem k tomu, že plán je součástí dokumentace PO, smí jej zpracovat pouze technik PO nebo odborně způsobilá osoba v PO. Plán musí obsahovat vyhláškou stanovené formální náležitosti.

Co to je evakuace

Evakuace je souhrn organizačních a technických opatření zabezpečujících přemístění osob, zvířat a věcných prostředků v daném pořadí priority z míst ohrožených mimořádnou událostí do míst, ve kterých je zajištěno pro osoby náhradní ubytování a stravování (nouzové přežití), pro zvířata ustájení a pro věcné prostředky …

Jak se plní kouř v místnosti při požáru

Jak známo, kouř a dým stoupají vzhůru, při požáru v místnosti se tedy hromadí pod stropem a postupně plní celý prostor. Proto se hlásič nikdy neinstaluje do rohů místností, za záclony a za nábytek.

Co to je ochrana obyvatelstva

Ochrana obyvatelstva je souhrn opatření, která napomáhají k zabezpečení ochrany života a zdraví lidí, majetku a životního prostředí. Úkoly ochrany obyvatelstva plní nejen složky IZS, ale svůj podíl na ní mají také orgány kraje, obce, právnické a podnikající fyzické osoby i samotní občané.

Kde musí být evakuační výtah

Evakuační výtah musí být v tomto případě v samostatném požárním úseku s východy do požárních úseků bez požárního rizika a osoby musí mít možnost užít jak únikovou cestu, tak evakuační výtah.

Jak funguje evakuační výtah

Nový evakuační výtah se standardně napájí ze sítě, ve strojovně se ale nachází i náhradní bateriový zdroj elektrické energie. Ten v případě evakuace pohání jak výtah, tak přetlakový systém výtahové šachty, a to po dobu minimálně 45 min. (dle předpisu pro evakuační výtahy).

Jak se chovat při evakuaci

Při použití vlastních vozidel dodržujte pokyny orgánů zabezpečujících evakuaci. Vypnout elektrické spotřebiče s výjimkou chladniček a mrazniček, ve kterých jsou uloženy potraviny. Uzavřít hlavní uzávěry plynu a vody (elektřinu nevypínat). Uhasit otevřený oheň v kamnech, vařičích, tepelných agregátech apod.

Co dělat když začne hořet

Základní věc je, že je třeba se jej ihned pokusit uhasit. Když ale člověk nezvládne uhasit požár vlastními prostředky, je nutné, aby okamžitě zavolal na hasiče, tedy linky 112 nebo 150. Následně je třeba opustit místnost, kde k požáru dochází, a uzavřít dveře tak, aby se zpomalilo jeho šíření.

Co delat kdyz hoří Elektrospotrebic

Nejdříve je třeba vypnout přívod elektrického proudu – jističem nebo hlavním vypínačem, případně vytáhnout vadný přístroj ze zásuvky. Někdy i to stačí, aby požár sám uhasl, zvláště když se projevoval hlavně jiskřením a kouřem. Potom posuďte, jak je požár velký a jestli ho sami zvládnete uhasit.

Jaké jsou mimořádné události

Co je mimořádná událost

zranění fyzické osoby v souvislosti s výkonem práce, havárie automobilu, požár, povodeň, pandemie, ale také sabotáž nebo teroristický čin. Mimořádná událost je definována v § 2 písm. b) zákona č. 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému.

Co patří do IZS

Tvoří jej:obecní/městské policie.vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil.ostatní ozbrojené bezpečnostní sbory.ostatní záchranné sbory.orgány ochrany veřejného zdravíhavarijní, pohotovostní, odborné a jiné služby.Záchranný tým Českého červeného kříže.zařízení civilní ochrany.

Kdy použít evakuační výtah

Evakuační výtahy mohou sloužit pro únik osob a mohou nahradit druhou nechráněnou nebo chráněnou únikovou cestu typu A, pokud jejich kapacita umožňuje evakuaci alespoň 30 % unikajících osob; výtahu může být použito z kteréhokoliv užitného podlaží, kde výška objektu h nepřesahuje 30 m.

Co vzít s sebou při evakuaci

Obsahuje zejména:Základní trvanlivé potraviny, nejlépe v konzervách, dobře zabalený chléb a hlavně pitnou vodu.Předměty denní potřeby, jídelní misku a příbor.Osobní doklady, peníze, pojistné smlouvy a cennosti.Přenosné rádio s rezervními bateriemi.Toaletní a hygienické potřeby.Léky, svítilnu.

Jak se zachovat v případě jaderného výbuchu

Vyhledejte úkryt.

Poté přejděte co nejrychleji do vnitřní části nejbližší budovy. Přežijete-li tlakovou a rázovou vlnu, jste v situaci, že existuje naděje. Pokud jste blízko výbuchu, musíte se co nejdříve dostat do úkrytu. V nejlepším případě máte 15 až 20 minut, než se spad začne vracet zpět na zem.

Jak uhasit zásuvku

Hasicí přístroj nebo sprej – vhodný hasicí přístroj nebo sprej by měl být v každé domácnosti, abyste mohli požár podchytit v jeho počáteční fázi. Pro domy a byty je nejvhodnější práškový hasičák a do garáží pěnový.

Jak se při požáru plni kour

Ve vzduchotechnických potrubích se pro zabránění šíření kouře využívají kouřové klapky, které se při vzniku požáru samočinně uzavřou a brání tak šíření požáru.

Kdo vyhlašuje mimořádné události

Stupně poplachu podle závažnosti situace

IZS drží nepřetržitou pohotovostní službu (24/7/365) a v případě vzniku mimořádné události vyhlásí po příjezdu na místo poplach. Ten vyhlašuje vždy velitel zásahu, a to na základě poplachového plánu, který má několik stupňů podle závažnosti.

Kdo vyhlašuje stupně poplachu

(3) Potřebný stupeň poplachu vyhlašuje pro jedno místo zásahu velitel zásahu nebo operační a informační středisko36) při prvotním povolávání složek na místo zásahu. Operační a informační středisko může vyhlásit stupeň poplachu pro určité území postižené mimořádnou událostí, pokud je na něm více jak jedno místo zásahu.

Kdy zasahuje IZS

Někdo byl svědkem dopravní nehody, jinému poškodil dům požár, povodeň nebo větrná kalamita. U všech těchto mimořádných událostí vídáme zasahovat záchranné složky, ale mnohdy i další subjekty jako potápěče, kynology, plynaře a další havarijní služby.