Kdo platí obhájce ex offo?

Kdo je obhájce ex offo

Ex offo je v právním prostředí býv. Rakouska-Uherska zavedená zkratka jinak i v dalších právních řádech běžného latinského výrazu ex officio, který znamená z úřední moci, povinnosti, z úředního příkazu. V právnické terminologii se obvykle jedná o soudem přiděleného obhájce (tzv. obhájce nebo advokát ex offo).

Jak funguje ex offo

Termín „ex offo“ pochází z latiny a znamená „z povinnosti“, což značí, že advokát není ustanoven na základě výběru a dohody s klientem. Advokát ex offo má stejnou kvalifikaci a možnosti jako jakýkoliv jiný advokát a může tedy poskytnout v rámci trestního řízení komplexní právní poradenství a obhajobu.
Archiv

Kdo je advokát ex offo

Advokát ex offo je tedy obhájce určený soudem z úřední povinnosti. Obhájce je určen soudem ze seznamu advokátů ex offo u příslušného soudu. Jedná se především o případy, kdy má obvinený ztíženou možnost obhajoby z důvodu pobytu ve vazbě nebo omezení právní způsobilosti, jde tedy o důvody přesně zmíněné zákonem.
Archiv

Kdo má nárok na ex offo

Ta přichází na řadu, když si obviněný nemůže obhajobu náležitě zajistit sám – je ve vazbě, je mladistvý, zbavený či omezený vprávní způsobilosti nebo jde o trestný čin shorní hranicí sazby nad pět let. Když si obviněný nezajistí obhájce, je mu přidělený soudem – takzvaně ex offo.
Archiv

Kdy končí zastupování ex offo

Pokud dojde k ustanovení advokáta ex offo soudem, stále máte právo zvolit si svého trestního advokáta na plnou moc. Pokud udělíte jinému advokátovi plnou moc, ustanovení ex offo obhájce končí.

Jak požádat o advokáta ex offo

Získat advokáta ex offo můžete na základě žádosti o ustanovení advokáta ex offo. Žádost se podává písemnou formou k soudu, který vyzve obviněnou osobu usnesením, aby si zajistila pro trestní řízení obhájce na plnou moc nebo požádala o ustanovení advokáta ex offo v trestním řízení, kdy zákon stanovuje nutnou obhajobu.

Jak probíhá trestní řízení

Stadia trestního řízenípředběžné projednání obžaloby.hlavní líčenířízení o opravných prostředcích.vykonávací řízení

Co je to obhájce

Obhájce – obhájcem v trestním řízení může být jen advokát. Je povinen poskytovat obviněnému potřebnou právní pomoc. Poškozený – ten, komu bylo trestným činem ublíženo na zdraví, způsobena majetková, morální nebo jiná újma. Poškozený má nárok proti obviněnému na náhradu škody, která mu byla trestným činem způsobena.

Kdo má nárok na právníka zdarma

Nárok na bezplatého advokáta má každá fyzická nebo právnická osoba, která prokazatelně osvědčí, že si advokáta / právníka nemůže dovolit platit z vlastních zdrojů a to s ohledem na tíživou životní situaci.

Kdy končí nutná obhajoba

Toto prohlášení však může vzít kdykoliv zpět. Okamžik, kdy končí nutná obhajoba je dán podle trestního řádu tehdy, když pominou důvody, pro které vznikla a trvala.

Kdo vás může zastupovat u soudu

V občanském soudním řízení můžete v zásadě jít k soudu bez právníka. Vždy si však můžete zvolit zástupce, kterým může být advokát, ale i obecný zmocněnec. Výjimku tvoří dovolací řízení, kdy se chcete obrátit na Nejvyšší soud. V takovém případě musíte být zastoupeni advokátem či notářem povinně.

Jak dlouho trvá vyšetřování policie

Přijímací řízení trvá obvykle 3 měsíce. V průběhu řízení uchazeč absolvuje psychologické vyšetření, prověrku tělesné zdatnosti, zdravotní prohlídku a další personální řízení.

Kdy končí vyšetřování

Vyšetřování je fáze přípravného trestního řízení, která začíná zahájením trestního stíhání a ukončena je podáním obžaloby nebo návrhu na schválení dohody o vině a trestu, případně postoupením věci jinému orgánu či zastavením trestního stíhání.

Kdo platí nutnou obhajobu

Přednost má vždy ten obhájce, který byl zvolen obviněným, před obhájcem zvoleným jinou osobou nebo obhájcem ustanoveným. Trestní řád zajišťuje obviněnému i bezplatnou obhajobu nebo obhajobu za sníženou odměnu. V takovém případě hradí náklady obhajoby zcela nebo zčásti stát.

Kdy končí obhajoba

Toto prohlášení však může vzít kdykoliv zpět. Okamžik, kdy končí nutná obhajoba je dán podle trestního řádu tehdy, když pominou důvody, pro které vznikla a trvala.

Kde sehnat Bezplatneho pravnika

Jsem v nepříznivé ekonomické situaci a nemám peníze na drobnou právní poradu u advokáta. Jaké mám možnosti Můžete se obrátit na Českou advokátní komoru a požádat o advokáta, který Vám ve Vaší věci poradí. Máte nárok až na 120 minut právního poradenství ročně.

Co je zkrácené přípravné řízení

Co je zkrácené přípravné řízení Zkrácené přípravné řízení představuje zvláštní formu přípravného řízení, při kterém je obviněný co nejdříve postaven před soud (nedochází k zahájení trestního stíhání obviněného).

Kdy je povinné zastoupení advokátem

Povinné zastoupení ve správním řízení soudním existuje pouze v případě, že podáváte kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu. V takovém případě musíte mít advokáta.

Co dělat když nemám na právníka

Pokud potřebujete právní poradu, abyste věděli, co můžete dělat dál, a nemáte na advokáta peníze, můžete požádat Českou advokátní komoru, aby Vám určila advokáta pro krátkou poradu. Pokud prokážete, že nemáte peníze, přidělí Vám advokáta zadarmo. Takto přidělený advokát se Vám bude věnovat alespoň 30 minut.

Co se děje po podání trestního oznámení

Jestliže trestní oznámení podáno bylo, budete zřejmě kontaktováni orgány činnými v trestním řízení, které mají za povinnost prověřit okolnosti důvodně nasvědčujících tomu, že se stal trestný čin. K samotnému dokazování dochází až v řízení před soudem, o kterém, jestliže nastane, budete vyrozuměn.

Kdy policie odloží případ

141/1961 Sb., o soudním řízení trestním (trestní řád, dále jen „TŘ“) plyne, že nejde-li ve věci o podezření z trestného činu, státní zástupce nebo policejní orgán věc odloží usnesením, jestliže není na místě vyřídit věc jinak.

Jak dlouho trvá vyšetřování trestného činu

Trestní řízení trvá v rozmezí několika měsíců až v řádech let. Vše záleží na tom, jak závažná a rozsáhlá je trestní kauza, kolik svědků bude nutno vyslechnout v přípravném řízení a v řízení před jednotlivými soudy, kolik důkazních materiálů bude nutno zajistit a kolik expertních a odborných posudků vyhotovit.

Jaké náhrady trestního řízení je povinen hradit obžalovaný který je pravomocné odsouzen

Obžalovaný, který byl pravomocným rozsudkem nebo trestním příka- zem uznán vinným trestným činem, je podle § 152 povinen státu nahradit: a) náklady spojené s výkonem vazby, b) odměnu a hotové výdaje uhrazené ustanovenému obhájci státem, pokud obviněný nemá nárok na obhajobu bezplatnou, c) náklady spojené s využitím …

Kdo může být obhájce

Obhájce – obhájcem v trestním řízení může být jen advokát. Je povinen poskytovat obviněnému potřebnou právní pomoc. Poškozený – ten, komu bylo trestným činem ublíženo na zdraví, způsobena majetková, morální nebo jiná újma. Poškozený má nárok proti obviněnému na náhradu škody, která mu byla trestným činem způsobena.

Jak dlouho může trvat trestní řízení

Trestní řízení trvá v rozmezí několika měsíců až v řádech let. Vše záleží na tom, jak závažná a rozsáhlá je trestní kauza, kolik svědků bude nutno vyslechnout v přípravném řízení a v řízení před jednotlivými soudy, kolik důkazních materiálů bude nutno zajistit a kolik expertních a odborných posudků vyhotovit.