Kdo rozhoduje o evakuaci?

V jakém pořadí se provádí evakuace

Základní zásady provádění evakuace

Při vzniku živelních pohrom se v prvním pořadí evakuují osoby chůze neschopné nebo jinak postižené. Ve druhém pořadí, podle vývoje situace, se provádí evakuace ostatního obyvatelstva.

Jak se provádí evakuace

Evakuaci řízenou, kdy proces evakuace je řízen příslušnými orgány od jejího vyhlášení. Evakuované osoby se přemísťují po předem stanovených trasách organizovaně pěšky, s využitím vlastních dopravních prostředků nebo s využitím zajištěných prostředků hromadné přepravy.
Archiv

Jak se dozvíte o případně evakuaci

O způsobu provedení evakuace se dozvíte z vysílání Českého rozhlasu, České televize nebo z místního veřejného rozhlasu. Všechno je sice závislé na konkrétní situaci, ale vždy je nutné respektovat nařízený způsob evakuace, aby nedošlo ke zbytečné panice a dopravním problémům.
Archiv

Co si zabalit do evakuačního zavazadla

Základní trvanlivé potraviny, nejlépe v konzervách, dobře zabalený chléb a hlavně pitnou vodu. Předměty denní potřeby, jídelní misku a příbor. Osobní doklady, peníze, pojistné smlouvy a cennosti.

Co znamená slovo evakuace

Evakuace znamená rychlý a bezpečný přesun osob, zvířat a nejdůležitějších věcí z objektu nebo místa, které je ohroženo mimořádnou událostí, jako je například požár, výbuch, havárie, povodeň, extrémně špatné povětrnostní podmínky, zemětřesení, hroucení objektu a jiné katastrofy, které ohrožují obyvatelstvo na životech.

Co musí obsahovat evakuační plán

Textová část evakuačního plánu

místo, ze kterého bude případná evakuace organizována. další osoby a prostředky, které budou nápomocné s organizací evakuace. únikové cesty pro evakuaci a konkrétní způsob evakuace. místo, kde se budou shromažďovat evakuované osoby.

Kde jsou pokyny k evakuaci

Informace o tom, co je požární evakuační plán, co má obsahovat, pro jaké objekty a prostory se zpracovává, jak se ověřuje a kde má být uložen, jsou uvedeny v § 33 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci.

Co to je evakuace

Evakuace je souhrn organizačních a technických opatření zabezpečujících přemístění osob, zvířat a věcných prostředků v daném pořadí priority z míst ohrožených mimořádnou událostí do míst, ve kterých je zajištěno pro osoby náhradní ubytování a stravování (nouzové přežití), pro zvířata ustájení a pro věcné prostředky …

Kdo všechno může rozhodnout o evakuaci

Kdo a kdy může nařídit evakuaci Evakuaci je oprávněn nařídit velitel zásahu při záchranných pracích, zaměstnavatel pro svůj objekt, starosta obce v rámci území své obce, starosta obce s rozšířenou působností (ORP) pro svůj správní obvod ORP a hejtman kraje pro část území svého kraje.

Co si vzít s sebou do krytu

Co má obsahovat evakuační zavazadloPotraviny a tekutiny.Léky a hygienické potřeby.Komunikační zařízení a vybavení pro přežitíOblečení a věci na spaníOsobní doklady a drobné cennosti.

Jak se zachovat při evakuaci

Co dělat a na co nezapomenout při vlastní evakuaciVypněte všechny plynové a elektrické spotřebiče, zhasněte světla, vypněte vodu.Uhaste otevřený oheň.Vypněte topení (plynový kotel).Vezměte s sebou zabezpečené domácí mazlíčky.Malým dětem dejte do kapsy cedulku se jménem a kontaktem na rodiče.

Co je to evakuace obyvatel

Evakuace je jedním ze základních prostředků ochrany obyvatelstva. Je souhrnem opatření zabezpečujících přemístění osob, hospodářského zvířectva a věcných prostředků v daném pořadí priorit z prostoru ohroženého mimořádnou událostí na jiné území, kde ohrožení neexistuje.

Kdo zpracovává evakuační plán

Zajistit pokyny pro případnou evakuaci osob, tedy evakuační plán, je povinností odpovědné osoby, kterou je nejčastěji zaměstnavatel. Samotné zpracování požárního evakuačního plánu však může provádět pouze odborně způsobilá osoba (OZO) – požární technik.

Kdy je potřeba evakuační výtah

1.1. Ve stavbách s více než třemi nadzemními podlažími, ve kterých se trvale nebo pravidelně zdržuje více než 10 osob s omezenou schopností pohybu nebo orientace nebo osob neschopných samostatného pohybu, musí být zřízeny evakuační výtahy.

Jak se plní kouř v místnosti při požáru

Jak známo, kouř a dým stoupají vzhůru, při požáru v místnosti se tedy hromadí pod stropem a postupně plní celý prostor. Proto se hlásič nikdy neinstaluje do rohů místností, za záclony a za nábytek.

Jak se chovat při evakuaci

Co dělat a na co nezapomenout při vlastní evakuaciVypněte všechny plynové a elektrické spotřebiče, zhasněte světla, vypněte vodu.Uhaste otevřený oheň.Vypněte topení (plynový kotel).Vezměte s sebou zabezpečené domácí mazlíčky.Malým dětem dejte do kapsy cedulku se jménem a kontaktem na rodiče.

Co si zabalit při valce

Obsahuje:Základní trvanlivé potraviny, nejlépe v konzervách, dobře zabalený chléb a hlavně pitnou vodu.Předměty denní potřeby, jídelní misku a příbor.Osobní doklady, peníze, pojistné smlouvy a cennosti.Přenosné rádio s rezervními bateriemi.Toaletní a hygienické potřeby.Léky, svítilnu.

Kde jsou atomové kryty

Exkurze a vstup do bunkru je na objednání.Muzeum studené války v protiatomovém bunkru hotelu Jalta v Praze.Protiletecký kryt na pardubickém zámku.Tajný atomový kryt 10-Z v Brně s mléčným barem.Protiletecký kryt v historické štole Zoo Praha.Bunkr Bezovka pod pražskou Parukářkou.

Jak se chovat při mimořádné události

Zachovejte klid. Bez ohrožení vlastního života nebo úrazu prověřte bezprostřední situaci. V rámci svých možností poskytněte pomoc ostatním, zejména starým, nemohoucím a nemocným lidem. Je-li více svědků události, potom si rozdělte úlohy v péči o postižené, zabezpečení okolí a navigaci příjezdu záchranářů.

Ve které z uvedených dokumentaci najděte pokyny jak postupovat při evakuaci

Evakuační plán je základní dokument, ve kterém jsou definovány opatření a pokyny, jakým způsobem postupovat v případě mimořádné události, jako je například požár, povodeň, zemětřesení, porucha zařízení, výbuch, únik plynu apod.

Jak funguje evakuační výtah

Nový evakuační výtah se standardně napájí ze sítě, ve strojovně se ale nachází i náhradní bateriový zdroj elektrické energie. Ten v případě evakuace pohání jak výtah, tak přetlakový systém výtahové šachty, a to po dobu minimálně 45 min. (dle předpisu pro evakuační výtahy).

Kde se zpracovává požární řád

Požární ochrana má ve vyhl. č 246/2001 Sb. jasně stanoveno, že dokumentace požární ochrany (včetně požárních řádů) se zpracovává, vede, popřípadě předkládá orgánu státního požárního dozoru ke schválení, kontrole nebo k posouzení v jazyce českém!

Co dělat když začne hořet

Základní věc je, že je třeba se jej ihned pokusit uhasit. Když ale člověk nezvládne uhasit požár vlastními prostředky, je nutné, aby okamžitě zavolal na hasiče, tedy linky 112 nebo 150. Následně je třeba opustit místnost, kde k požáru dochází, a uzavřít dveře tak, aby se zpomalilo jeho šíření.

Jak uhasit požár

Hašení zahájíme namířením proudu hasiva na střed hořícího předmětu a pokračujeme dále tak, aby byl hořící předmět rovnoměrně pokrýván hasební směsí, doporučujeme hasivo aplikovat přerušovaně v několika sekundových dávkách. Hořící stěny hasíme odspodu směrem nahoru.

Jak se zachovat v případě jaderného výbuchu

Vyhledejte úkryt.

Poté přejděte co nejrychleji do vnitřní části nejbližší budovy. Přežijete-li tlakovou a rázovou vlnu, jste v situaci, že existuje naděje. Pokud jste blízko výbuchu, musíte se co nejdříve dostat do úkrytu. V nejlepším případě máte 15 až 20 minut, než se spad začne vracet zpět na zem.