Kdo vyhlašuje evakuaci?

Kdo vyhlasuje evakuaci

Kdo a kdy může nařídit evakuaci Evakuaci je oprávněn nařídit velitel zásahu při záchranných pracích, zaměstnavatel pro svůj objekt, starosta obce v rámci území své obce, starosta obce s rozšířenou působností (ORP) pro svůj správní obvod ORP a hejtman kraje pro část území svého kraje.

Kdo organizuje evakuaci

Evakuaci obyvatelstva: organizuje starosta obce v dohodě s velitelem zásahu nebo se starostou obce s rozšířenou působností, organizuje a koordinuje hasičský záchranný sbor kraje.
Archiv

Kdo informuje obyvatelé o hrozícím nebezpečí

V případě potřeby při závažné mimořádné události může Hasičský záchranný sbor ČR informovat obyvatelstvo prostřednictvím hromadného rozeslání zpráv SMS. Dalším signálem (nikoliv varovným), který koncové prvky varování mohou vysílat je „Požární poplach“, který slouží ke svolání jednotek požární ochrany.

Jak se provádí evakuace

Evakuaci řízenou, kdy proces evakuace je řízen příslušnými orgány od jejího vyhlášení. Evakuované osoby se přemísťují po předem stanovených trasách organizovaně pěšky, s využitím vlastních dopravních prostředků nebo s využitím zajištěných prostředků hromadné přepravy.
Archiv

Co vzít s sebou při evakuaci

Obsahuje zejména:Základní trvanlivé potraviny, nejlépe v konzervách, dobře zabalený chléb a hlavně pitnou vodu.Předměty denní potřeby, jídelní misku a příbor.Osobní doklady, peníze, pojistné smlouvy a cennosti.Přenosné rádio s rezervními bateriemi.Toaletní a hygienické potřeby.Léky, svítilnu.

Kde jsou pokyny k evakuaci

Informace o tom, co je požární evakuační plán, co má obsahovat, pro jaké objekty a prostory se zpracovává, jak se ověřuje a kde má být uložen, jsou uvedeny v § 33 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci.

Kdo zpracovává evakuační plán

Zajistit pokyny pro případnou evakuaci osob, tedy evakuační plán, je povinností odpovědné osoby, kterou je nejčastěji zaměstnavatel. Samotné zpracování požárního evakuačního plánu však může provádět pouze odborně způsobilá osoba (OZO) – požární technik.

Kdo zajišťuje varování v obci při hrozícím nebezpečí

Včasné a správné varování obyvatelstva zajišťuje v České republice síť poplachových sirén (rotační a elektronické sirény a místní rozhlasy), které jsou dálkově ovládány z tzv. vyrozumívacích center, tj. převážně z operačních středisek hasičských záchranných sborů krajů.

Kdo informuje obyvatelé o nebezpeci havarie

– Hasičský záchranný sbor České republiky (HZS ČR), – jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí, – zdravotnická záchranná služba, – Policie České republiky.

Kdy musí být evakuační plán

Při provozování činnosti s vysokým požárním nebezpečím musí být vždy zpracován požární evakuační plán. Vzhledem k tomu, že plán je součástí dokumentace PO, smí jej zpracovat pouze technik PO nebo odborně způsobilá osoba v PO. Plán musí obsahovat vyhláškou stanovené formální náležitosti.

Co je to evakuace a co si zabalíte do evakuačního zavazadla

Evakuace je obecně soubor takových opatření, která vedou k rychlému a bezpečnému přesunu osob, zvířat a důležitých věcí z ohroženého objektu do bezpečné oblasti. K evakuaci dochází často při povodních, požárech či jiných katastrofách a haváriích.

Co si zabalit s sebou do krytu

Co má obsahovat evakuační zavazadloPotraviny a tekutiny.Léky a hygienické potřeby.Komunikační zařízení a vybavení pro přežitíOblečení a věci na spaníOsobní doklady a drobné cennosti.

Jak se plní kouř v místnosti při požáru

Jak známo, kouř a dým stoupají vzhůru, při požáru v místnosti se tedy hromadí pod stropem a postupně plní celý prostor. Proto se hlásič nikdy neinstaluje do rohů místností, za záclony a za nábytek.

Kdy je potřeba evakuační výtah

1.1. Ve stavbách s více než třemi nadzemními podlažími, ve kterých se trvale nebo pravidelně zdržuje více než 10 osob s omezenou schopností pohybu nebo orientace nebo osob neschopných samostatného pohybu, musí být zřízeny evakuační výtahy.

Co znamenají 3 sirény

Na území České republiky se pro varování obyvatelstva při hrozící nebo nastalé mimořádné události používá pouze jediný varovný signál „Všeobecná výstraha“. Tento signál je vyhlašován kolísavým tónem sirény po dobu 140 sekund (2 minuty 20 sekund) a může zaznít až 3 × za sebou v cca tříminutových intervalech.

Kdo spousti sirény

Sirény – Hasičský záchranný sbor České republiky.

Jak se chovat při jaderné havárii

Co nejdříve se ukryjte v uzavřené místnosti (nejlépe ve sklepních prostorách), pokud možno na straně odvrácené od jaderného zařízení. Uzavřete a utěsněte okna a dveře. Vypněte ventilaci a utěsněte další otvory. Sledujte zprávy v hromadných informačních prostředcích.

Kdo informuje obyvatelé v zone havarijního plánování

(1) Krajský úřad zpracuje a po projednání v bezpečnostní radě kraje21) poskytne veřejnosti v zóně havarijního plánování informaci o vzniku a následcích závažné havárie a o nápravných opatřeních přijatých ke zmírnění jejích následků podle zákona o právu na informace o životním prostředí20).

Které věci patří do evakuačního zavazadla

Obsahuje zejména:Základní trvanlivé potraviny, nejlépe v konzervách, dobře zabalený chléb a hlavně pitnou vodu.Předměty denní potřeby, jídelní misku a příbor.Osobní doklady, peníze, pojistné smlouvy a cennosti.Přenosné rádio s rezervními bateriemi.Toaletní a hygienické potřeby.Léky, svítilnu.

Co si vzít při evakuaci

Co všechno do evakuačního zavazadla patříJídlo, pití a nádobí Trvanlivé, kalorické a dobře zabalené potraviny na 3 dny.Léky a hygiena. Pravidelně užívané léky + léky proti bolesti, horečce.Oblečení Náhradní prádlo na 3 dny.Cennosti, doklady, dokumenty.Přístroje a zábava.Věci pro přenocováníVěci pro domácí zvíře.

Co dát do evakuačního zavazadla

Obsahuje zejména:Základní trvanlivé potraviny, nejlépe v konzervách, dobře zabalený chléb a hlavně pitnou vodu.Předměty denní potřeby, jídelní misku a příbor.Osobní doklady, peníze, pojistné smlouvy a cennosti.Přenosné rádio s rezervními bateriemi.Toaletní a hygienické potřeby.Léky, svítilnu.

Jak uhasit požár

Hašení zahájíme namířením proudu hasiva na střed hořícího předmětu a pokračujeme dále tak, aby byl hořící předmět rovnoměrně pokrýván hasební směsí, doporučujeme hasivo aplikovat přerušovaně v několika sekundových dávkách. Hořící stěny hasíme odspodu směrem nahoru.

Jak se chovat při požáru

Pokuste se (pokud je to reálné) dostupnými prostředky (hydrant, hasicí přístroje) požár uhasit. Pokud požár uhasit nelze, pomocí tlačítkového hlásiče požáru nebo telefonu volejte tísňovou linku 150 nebo 112. Při předávání tísňové informace se snažte být trpěliví, dbejte pokynů operátora.

Kde je evakuační výtah

Evakuační výtah musí být označen bezpečnostním značením “Evakuační výtah”, a to v kabině výtahu a vně na dveřích výtahové šachty. Výtah, který neslouží k evakuaci, musí být obdobně označen bezpečnostním značením “Tento výtah neslouží k evakuaci osob”.

Kde musí být evakuační výtah

Evakuační výtah musí být v tomto případě v samostatném požárním úseku s východy do požárních úseků bez požárního rizika a osoby musí mít možnost užít jak únikovou cestu, tak evakuační výtah.