Kdo zajišťuje činnost v místě příjmu a zabezpečuje péči o evakuované v místě ubytování?

Kdo řídí a zajišťuje plošnou evakuaci

Evakuaci je oprávněn nařídit velitel zásahu při záchranných pracích, zaměstnavatel pro svůj objekt, starosta obce v rámci území své obce, starosta obce s rozšířenou působností pro svůj správní obvod obce s rozšířenou působností a hejtman kraje pro část nebo celé území svého kraje.

V jakém pořadí se provádí evakuace

Základní zásady provádění evakuace

Při vzniku živelních pohrom se v prvním pořadí evakuují osoby chůze neschopné nebo jinak postižené. Ve druhém pořadí, podle vývoje situace, se provádí evakuace ostatního obyvatelstva.

Jak se provádí evakuace

Evakuaci řízenou, kdy proces evakuace je řízen příslušnými orgány od jejího vyhlášení. Evakuované osoby se přemísťují po předem stanovených trasách organizovaně pěšky, s využitím vlastních dopravních prostředků nebo s využitím zajištěných prostředků hromadné přepravy.

Jak se dozvím o evakuaci

Pokud hrozí bezprostřední nebezpečí, dozvíme se o evakuaci například od velitele zásahu, zaměstnavatele nebo správce objektu, z místního rozhlasu, z radiovozů policie nebo hasičů. Pokud nebezpečí z prodlení nehrozí, dozvíme se potřebné informace také z médií, zvláště České televize a Českého rozhlasu.

Kdo organizuje evakuaci

Evakuaci obyvatelstva: organizuje starosta obce v dohodě s velitelem zásahu nebo se starostou obce s rozšířenou působností, organizuje a koordinuje hasičský záchranný sbor kraje.

Co musí obsahovat evakuační plán

Textová část evakuačního plánu

místo, ze kterého bude případná evakuace organizována. další osoby a prostředky, které budou nápomocné s organizací evakuace. únikové cesty pro evakuaci a konkrétní způsob evakuace. místo, kde se budou shromažďovat evakuované osoby.

Co znamená slovo evakuace

Evakuace znamená rychlý a bezpečný přesun osob, zvířat a nejdůležitějších věcí z objektu nebo místa, které je ohroženo mimořádnou událostí, jako je například požár, výbuch, havárie, povodeň, extrémně špatné povětrnostní podmínky, zemětřesení, hroucení objektu a jiné katastrofy, které ohrožují obyvatelstvo na životech.

Co to je evakuace

Evakuace je souhrn organizačních a technických opatření zabezpečujících přemístění osob, zvířat a věcných prostředků v daném pořadí priority z míst ohrožených mimořádnou událostí do míst, ve kterých je zajištěno pro osoby náhradní ubytování a stravování (nouzové přežití), pro zvířata ustájení a pro věcné prostředky …

Co delat při povodní

aktivně se zapojit do ochrany před povodní podle pokynů povodňových orgánů, policie a záchranářů informovat se o způsobu a místě evakuace. připravit si pytle s pískem a další těsnící materiál na utěsnění nízko položených dveří, oken, odpadních potrubí atd.

Jak se chovat při jaderné havárii

Co nejdříve se ukryjte v uzavřené místnosti (nejlépe ve sklepních prostorách), pokud možno na straně odvrácené od jaderného zařízení. Uzavřete a utěsněte okna a dveře. Vypněte ventilaci a utěsněte další otvory. Sledujte zprávy v hromadných informačních prostředcích.

Kdo zpracovává evakuační plán

Zajistit pokyny pro případnou evakuaci osob, tedy evakuační plán, je povinností odpovědné osoby, kterou je nejčastěji zaměstnavatel. Samotné zpracování požárního evakuačního plánu však může provádět pouze odborně způsobilá osoba (OZO) – požární technik.

Kdo zpracovává požární evakuační plán

Dokumentaci požární ochrany mohou zpracovávat pouze osoby s odbornou způsobilostí na úseku požární ochrany dle § 11 odst. 1 a 2 zákona o požární ochraně 2) (odborně způsobilá osoba nebo technik požární ochrany).

Ve které z uvedených dokumentaci najděte pokyny jak postupovat při evakuaci

Evakuační plán je základní dokument, ve kterém jsou definovány opatření a pokyny, jakým způsobem postupovat v případě mimořádné události, jako je například požár, povodeň, zemětřesení, porucha zařízení, výbuch, únik plynu apod.

Kdy je potřeba evakuační výtah

1.1. Ve stavbách s více než třemi nadzemními podlažími, ve kterých se trvale nebo pravidelně zdržuje více než 10 osob s omezenou schopností pohybu nebo orientace nebo osob neschopných samostatného pohybu, musí být zřízeny evakuační výtahy.

Co je to evakuace obyvatel

Evakuace je jedním ze základních prostředků ochrany obyvatelstva. Je souhrnem opatření zabezpečujících přemístění osob, hospodářského zvířectva a věcných prostředků v daném pořadí priorit z prostoru ohroženého mimořádnou událostí na jiné území, kde ohrožení neexistuje.

Jak se chovat při evakuaci

Při použití vlastních vozidel dodržujte pokyny orgánů zabezpečujících evakuaci. Vypnout elektrické spotřebiče s výjimkou chladniček a mrazniček, ve kterých jsou uloženy potraviny. Uzavřít hlavní uzávěry plynu a vody (elektřinu nevypínat). Uhasit otevřený oheň v kamnech, vařičích, tepelných agregátech apod.

Jak se chovat při povodní

Co dělat v případě povodně

Připravte se na evakuaci a řiďte se pokyny k evakuaci. Vypněte hlavní vypínače a uzavřete přívod energií a vody i po přerušení dodávky. Máte li možnost, přesuňte se k příbuzným nebo známým mimo zátopu. Na základě pokynů povodňových orgánů, policie a záchranářů opusťte včas ohrožený prostor.

Co je to povodeň

Povodeň je přechodné výrazné zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových vod, při kterém voda již zaplavuje území mimo koryto vodního toku.

Jak se branit při jadernem utoku

Dojíždíte-li pravidelně na jiná místa, zjistěte si i úkryty, které jsou po cestě. Nejlepší úkryt je v podzemí a uprostřed větších budov. Venkovní prostory, vozidla nebo jakékoliv mobilní domy neposkytují odpovídající přístřeší před radioaktivním spadem. Hledejte sklepy nebo suterén velkých vícepatrových budov.

Co dělat v případě jaderného utoku

Co dělat při jaderném útokuVyhledejte bezpečnou místnost.Použijte ochranné oblečeníDlouhý pobyt uvnitř budovy.Používejte osvětleníDýchejte přes respirátor.Vyhněte se voděHlídejte si zdraví

Jak se plní kouř v místnosti při požáru

Jak známo, kouř a dým stoupají vzhůru, při požáru v místnosti se tedy hromadí pod stropem a postupně plní celý prostor. Proto se hlásič nikdy neinstaluje do rohů místností, za záclony a za nábytek.

Ve které z uvedených dokumentaci Najděte informace jak postupovat bezprostředně po vzniku požáru způsob ohlášení požáru telefonní čísla ATP )

Požární poplachová směrnice musí obsahovat níže uvedené informace:Povinnosti při zjištění požáru. jak má postupovat osoba, která zaznamená požár – způsob, místo a ohlášení požáru.Způsob ohlášení požáru.Povinnosti po vyhlášení požárního poplachu.Ohlášení v mimo-pracovní doběDůležitá telefonní čísla.

Jak funguje evakuační výtah

Nový evakuační výtah se standardně napájí ze sítě, ve strojovně se ale nachází i náhradní bateriový zdroj elektrické energie. Ten v případě evakuace pohání jak výtah, tak přetlakový systém výtahové šachty, a to po dobu minimálně 45 min. (dle předpisu pro evakuační výtahy).

Co je v pozarnim řádu

popis vykonávané činnosti a hrozícího požárního nebezpečí požárně-technické charakteristiky nezbytné ke stanovení preventivních opatření maximální hodnoty množství daných látek na daném pracovišti ve vztahu k požárnímu nebezpečí stanovení podmínek požární bezpečnosti k zamezení požárů, výbuchů a jiných událostí

Jak se zachovat v případě jaderného výbuchu

Vyhledejte úkryt.

Poté přejděte co nejrychleji do vnitřní části nejbližší budovy. Přežijete-li tlakovou a rázovou vlnu, jste v situaci, že existuje naděje. Pokud jste blízko výbuchu, musíte se co nejdříve dostat do úkrytu. V nejlepším případě máte 15 až 20 minut, než se spad začne vracet zpět na zem.