Kdy je třeba TIČR?

Kdy musí být TIČR

1.3.2023 – S účinností od 1.3.2023 přechází TIČR v rámci digitalizace při procesu prověřování odborné způsobilosti a vydávání oprávnění na komunikaci výhradně prostřednictvím datových schránek. V tuto chvíli jsou všem právnickým osobám a fyzickým osobám podnikajícím zasílány Rozhodnutí o vydání oprávnění elektronicky.

Jak dlouho platí TIČR

Osvědčení je vydáváno po úspěšně vykonané zkoušce na příslušné pobočce TIČR nejpozději do 30 dnů. Jeho platnost je 5 let. I v případě prodloužení platnosti osvědčení platí pro montéry povinnost zaškolení takto: montáží a opravami zařízení podle §6 odst.

Jakou činnost vykonává TIČR

Činností je vysoce profesionální posuzování stavu bezpečnosti vyhrazených technických zařízení. Svým charakterem se jedná o expertní činnost, konanou převážně v prostředí VTZ. TIČR se zaměřuje především na posouzení bezpečnosti u VTZ a to před jejich uvedením do provozu.

Kdo je nadřízeným správním orgánem pověřené organizace TIČR )

250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů. Zřizovatelem TIČR je Ministerstvo práce a sociálních věcí. 1.
Archiv

Jak probíhá šetření pro vydání oprávnění na Tičr

Na základě přijetí žádosti o vydání Oprávnění se se žadatelem zkontaktuje inspektor z požadované pobočky a s žadatelem dojedná termín šetření a jeho rozsah. Dojednaný termín, rozsah a místo šetření písemně potvrdí inspektor žadateli spolu se stanovením předpokládané výše poplatku.

Jak ověřit oprávnění revizního technika

Stačí mu osvědčení podle vyhl. 50/78 §9. Oprávnění slouží k vykonávání činnosti na živnost. Pokud máte pochybnosti, ověřte si jeho kvalifikaci na ITI v místě vašeho bydliště.

Kdo musí mít oprávnění Tičr

Oprávnění potřebujete, pokud jste podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba a chcete provádět práce (montáž, opravy, revize nebo zkoušky) na vyhrazených technických zařízeních. Prověření odborné způsobilosti zahajuje pobočka TIČR na základě žádosti o provedení zkoušky organizace nebo podnikající fyzické osoby.

Kdo musí mít oprávnění TIČR

Oprávnění potřebujete, pokud jste podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba a chcete provádět práce (montáž, opravy, revize nebo zkoušky) na vyhrazených technických zařízeních. Prověření odborné způsobilosti zahajuje pobočka TIČR na základě žádosti o provedení zkoušky organizace nebo podnikající fyzické osoby.

Jak probíhá šetření pro vydání oprávnění na TIČR

Na základě přijetí žádosti o vydání Oprávnění se se žadatelem zkontaktuje inspektor z požadované pobočky a s žadatelem dojedná termín šetření a jeho rozsah. Dojednaný termín, rozsah a místo šetření písemně potvrdí inspektor žadateli spolu se stanovením předpokládané výše poplatku.

Jak se stát revizním technikem

(1) Revizním technikem může být pouze osoba, která má odbornou způsobilost získanou podle zákona, je držitelem platného osvědčení k provádění revizí elektrických zařízení, je osobou odborně způsobilou podle § 7 a splňuje požadavek minimálního rozsahu odborné praxe podle odstavce 2.

Co kontroluje revizní technik

Jeho úkolem je posoudit stav zařízení před uvedením do provozu nebo během provozu a popsat úroveň bezpečnosti. Jestliže ověřování odborné způsobilosti revizního technika provádí stát na základě zákona prostřednictvím státní organizace, odpovídá, přeneseně, i za úroveň těchto odborníků.

Kdo muze být revizni technik

Elektrorevize může dělat pouze odborník a certifikovaný revizní technik, který disponuje osvědčením dle vyhlášky 50/1978 Sb., nebo podle nového zákona 250/2021 Sb. platného od 1. 7. 2022 a zároveň má oprávnění k provádění revizí, které vydává Technická inspekce ČR.

Kdy je potřeba revize

Pravidelná revize je vyžadována každé 3 roky. V soukromých prostorách nájemníků či vlastníků bytových jednotek (či rodinného domu) není revize vyžadována. Nájemník nebo vlastník bytu či rodinného domu by ji měl ale ve vlastním zájmu také provádět jednou za 3 roky.

Kdy se provádí mimořádná revize

Mimořádná revize

Provádí se v případech, kdy vznikne pochybnost o kvalitě nebo úplnosti revize výchozí či pravidelné, nejsou k dispozici revizní zprávy z předchozích revizí nebo došlo ke změnám v elektroinstalaci a je třeba tyto změny zkontrolovat.

Jak často se musí provádět revize komínů

U sezónního vytápění stačí kontrola 1× ročně. Jestliže se spalinová cesta (spotřebič, kouřovod, komín) využívá celoročně, je třeba provádět kontrolu 2× ročně.

Co potřebuji k revizi

Revizní technik elektro musí být držitelem osvědčení s §9 (Pracovníci pro provádění revizí) dle vyhlášky 50/1978 Sb. a zároveň oprávnění pro provádění revizí, která vydává TIČR (Technická Inspekce ČR) na základě předložených dokumentů (délka praxe, vzdělání, zdravotní stav) a vykování písemné a ústní zkoušky.

Kdo platí čištění komínů

Čištění kotle a revize, ať už kotle, komínů či elektřiny spadá pod běžnou údržbu bytu a hradí ji nájemce.

Jak často volat kominíka

Dle zákona je nutné, aby kominík provedl kontrolu všech komínů alespoň jednou ročně. Kontroly je možné provádět v jakémkoliv ročním období, doporučuje se však provádět ji před začátkem topné sezóny na konci léta. Kominíka si ale domluvte dopředu. Je jich nedostatek a v tomto období mají obvykle dost napilno.

Jak často se provádí revize

V běžném prostředí se revize opakují co pět let. V okolí, které je zatížené chladem, horkem nebo vlhkem se revize opakují co tři roky. V mokrém prostředí či v místě, ve kterém hrozí extrémní koroze, se revize vyžadují každoročně.

Jak často se musí čistit komín

U sezónního vytápění stačí kontrola 1× ročně. Jestliže se spalinová cesta (spotřebič, kouřovod, komín) využívá celoročně, je třeba provádět kontrolu 2× ročně.

Kdy objednat kominíka

Čištění a kontrola komínu závisí na četnosti vytápění, tedy na tom, zda topíme celoročně, v zimní sezoně anebo jen občas. Dále na výkonu kotle či spotřebiče a na používaném palivu. Podle zákona bychom si měli kominické služby objednat před zahájením topné sezony.

Kdy pozvat kominíka

Kdy pozvat odborníka na kontrolu a čištění komínu Revizi a kontrolu a čištění komínů provádí pouze specialista, tedy kominík. Pozvat bychom si ho měli v každém případě po ukončení stavby nebo rekonstrukce, než poprvé zatopíme, aby provedl revizi.

Kdo dělá revize

Revize smí provádět výhradně revizní technik, který disponuje platným oprávněním k výkonu této činnosti. Jeho úkolem je technická zařízení zkontrolovat a podat o jejich stavu revizní zprávu. Za řádné a správné odvedení této činnosti je osobně odpovědný, není však již odpovědný za případnou opravu poškozených zařízení.

Jak velkou štětku do komína

Drátěná komínová štětka o průměru 160 mm je určena pro čištění komínových průduchů.

Co kontroluje kominík

Na základě kontroly kominík zjistí technický stav spalinové cesty, i to, zda odpovídá požadavkům a bezpečnostním předpisům. Současně ověří, jestli jsou všechny spaliny řádně odváděny z komínau a zda v těsné blízkosti spalinové cesty nejsou hořlavé materiály.