Kdy mám narok na trvalý pobyt?

Kdo má nárok na trvalý pobyt

O povolení může cizinec požádat ve standardním případě po pěti letech nepřetržitého pobytu na území České republiky (existují výjimky, kdy může být tato doba zkrácena, např. někteří rodinní příslušníci občanů EU mohou žádat po dvou letech pobytu). Přitom pobyt na území za účelem studia se započítává jednou polovinou.
Archiv

Kdy lze žádat o trvalý pobyt

Žádost o povolení k trvalému pobytu je oprávněn podat cizinec po 5 letech nepřetržitého pobytu na území ČR.

Jak získat trvalý pobyt v České republice

Jako občan EU můžete požádat o vydání povolení k trvalému pobyt v ČR, a to zpravidla po pěti letech nepřetržitého pobytu na území ČR nebo po dvou letech nepřetržitého pobytu, pokud je občan EU a zároveň rodinným příslušníkem jiného občana EU, kterému byl na území povolen trvalý pobyt nebo občana ČR.

Co je potřeba k prodloužení trvalého pobytu

K žádosti o prodloužení doby platnosti průkazu trvalého pobytu vydaného občanovi EU je třeba doložit:cestovní doklad,2 ks fotografií (pouze pokud došlo ke změně jeho podoby nebo pokud bude vydáván nový průkaz),Poplatek za podání žádosti ve výši 200,- Kč.

Co dává trvalý pobyt

Jaké jsou výhody plynoucí ze získání trvalého pobytu v ČR

Dítě osoby, která získá trvalý pobyt, může po dobu studia (do věku 26 let) získat zajištěnou bezplatnou zdravotní péči. Je možné si rovněž požádat o české občanství, a to alespoň po pětiletém pobytu.

Co je třeba na trvalý pobyt

K žádosti o trvalý pobyt je nutné předložit:

doklad, který potvrzuje splnění podmínky 5 let nepřetržitého přechodného pobytu. 2 fotografie. doklad o zajištění ubytování doklad o zajištění prostředků k pobytu.

Jaký je rozdíl mezi trvalým bydlištěm a trvalým pobytem

Bydliště je právní pojem označující místo, kde se člověk jako fyzická osoba trvale zdržuje, kde skutečně bydlí. V českém právu se soukromoprávní pojem „bydliště“ odlišuje od veřejnoprávního pojmu „trvalý pobyt“, který má jen evidenční charakter, ačkoli často může jít o stejnou adresu.

Jak se přihlásit k trvalému pobytu

Obecní úřad. Nejprve se vydejte na obecní úřad v místě nového bydliště. Vyplníte tu přihlašovací lístek k trvalému pobytu a předložíte doklad, který vás opravňuje užívat byt či dům. Může to být například kupní smlouva, výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva nebo úředně ověřené potvrzení od majitele.

Kde se lze přihlásit k trvalému pobytu

Obecní úřad. Nejprve se vydejte na obecní úřad v místě nového bydliště. Vyplníte tu přihlašovací lístek k trvalému pobytu a předložíte doklad, který vás opravňuje užívat byt či dům. Může to být například kupní smlouva, výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva nebo úředně ověřené potvrzení od majitele.

Jak získat trvalé bydliště

Pro přihlášení svého trvalého pobytu k adrese je třeba dojít na úřad obce s rozšířenou působností, který je místně příslušný adrese vašeho nového trvalého pobytu. Tam vyplníte formulář Přihlašovací lístek k trvalému pobytu, prokážete svou totožnost osobním dokladem a také právo nemovitost používat.

Jak zřídit trvalý pobyt

Co musíte předložit

doložit doklad opravňující užívání bytu nebo domu (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouvu), anebo pokud doklad nevlastní, písemné potvrzení oprávněné osoby s úředně ověřeným podpisem o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu.

Co když nemám trvalé bydliště

Ano, o bydlení lze zažádat i ve městě, kde nemáte trvalé bydliště. Je však nutné mít na paměti, že pouze minimum obcí a měst v ČR pronajímá byty lidem, kteří nejsou občany jejich obce.

Jak požádat o změnu trvalého bydliště

Připravte si občanský průkaz, pár drobných a hlavně dokument, který doloží vaši novou adresu bydliště, nájemní smlouvu, podnájemní smlouvu, výpis z katastru nemovitostí, nebo kupní smlouvu, která má na sobě razítko z katastru. Za odevzdání přihlašovacího lístku k trvalému pobytu zaplatíte 50 Kč.

Co se rozumí trvalým pobytem

Popis služby. Místem trvalého pobytu se rozumí adresa vašeho pobytu v České republice, kterou máte na občanském průkazu a která je vedena v základním registru obyvatel. Adresu si sami zvolíte, zpravidla v místě, kde máte rodinu, rodiče, byt nebo zaměstnání.

Jak často se může měnit trvalé bydliště

Místo trvalého pobytu si můžete kdykoliv změnit.

Jak vzniká trvalý pobyt

Udělení trvalého pobytu

Povolení k trvalému pobytu se vydává cizincům, kteří jsou na území České republiky nepřetržitě po dobu 5 let a to pouze na základě dlouhodobého víza, povolení dlouhodobého pobytu nebo azylu.