Kdy mám nárok na výživné?

Kdy se nemusí platit alimenty

U vyživovací povinnosti platí, že trvá, po dobu, dokud se oprávněný není schopen sám živit. Tedy pokud oprávněný nemá jiný příjem, ze kterého by se mohl živit, je povinný povinen výživné nadále poskytovat. Pokud si již dítě našlo práci po studiu, tak již je schopno se samo živit a povinný již nemusí výživné poskytovat.
Archiv

Co vše patří do výživného

Zákon o rodině tedy chápe výživné v širším smyslu a rozumí jím nejen vlastní výživu, nýbrž i uspokojování všech nezbytných potřeb kulturního člověka, tj. nejen potřeby stravování, ošacení a bydlení, ale i potřeby kulturní, sportovní, rekreační, léčebné apod. V tomto pojetí je užíváno i pojmu vyživovací povinnost.

Co vše zahrnuje výživné na dítě

Výživné nepředstavuje pouze částku, která má oprávněné osobě zajistit jídlo – ačkoliv to k tomu závěru, již právě s odkazem na latinský původ slova alimenty, svádí –, ale jedná se skutečně o veškeré odůvodněné potřeby dítěte. Ty zahrnují i bydlení oprávněné osoby, její lékařskou péči, vzdělání a zájmové činnosti.

Kdy má dítě nárok na alimenty

Zákonem není stanoven věkový limit, do kdy trvá vyživovací povinnost rodiče vůči dítěti. Tedy ani dovršením zletilosti nebo věku 26let neznamená, že na výživné dítě nemá nárok. Vyživovací povinnost však nelze považovat za nekonečnou a jak již bylo výše uvedeno, jediným kritériem je způsobilost sám se živit.
Archiv

Jak přestat platit výživné

Rodič podá návrh na zrušení výživného k soudu

Například potvrzení o studiu, poslední rozsudek, kterým soud výživné stanovil, případně posouzení zdravotního stavu dítěte, je-li indisponováno a neschopno se živit. Ostatní podstatné okolnosti pak zjišťuje soud v řízení o zrušení výživného.

Jak se vyhnout placení výživného

Nejčastější způsoby, jak se otcové snaží vyhnout placení alimentů83 % případů: Přestávají komunikovat, snaží se zmizet.68 % případů: Uměle snižují výdělek vyplácením „na ruku“63 % případů: Účelově se nahlašují na pracovní úřad.40 % případů: Zbavují se majetku.21 % případů: Oznámí, že odjíždí pracovat do ciziny.

Co má vliv na výši alimentů

Na výši výživného má vliv zejména podíl na osobní péči o dítě a výše příjmů rodičů. Má tedy vliv, zda je rozhodnuto o výlučné péči jednoho z rodičů, střídavé nebo společné péči Výlučná péče jednoho z rodičů může znamenat, že se druhý rodič do života dítěte vůbec nezapojuje a čas s dítětem tráví např.

Jaké věci soud zohledňuje při určování výživného na dítě

Zákonná kritéria pro určování výše výživného

Těmi jsou na jedné straně okolnosti na straně povinného (tj. rodiče dítěte), zejména pak jeho majetkové poměry, a na straně druhé okolnosti na straně oprávněného (tj. dítěte), zejména pak jeho odůvodněné potřeby a majetkové poměry.

Jak se domluvit na výživném

Existují tři oficiální způsoby, jak určit péči o dítě a výši výživného. Jsou jimi soudní rozhodnutí, ústní dohoda rodičů a písemná dohoda rodičů.

Jaké příjmy se počítají do výživného

Dle českého práva se částka výživného určuje podle:

čistých příjmů rodičů ze zaměstnání, podnikání, důchodu či sociálních dávek. životní úrovně rodičů – majetek rodičů (finanční prostředky, nemovitosti, auta…) nebo využívání prostředků společnosti, v rámci které rodiče podnikají, pro vlastní potřebu.

Co je nad rámec výživného

Platby nad rámec výživného – jsou platby, které jsou dobrou vůlí druhého (platícího) rodiče. Nepřestávejte v řádném hrazení výživného, byť v mírně nižší výši (ať již se souhlasem druhého rodiče, nebo bez něj)!

Co vše ovlivňuje výši výživného

Pro určení rozsahu výživného jsou nyní rozhodující odůvodněné potřeby oprávněného (dítěte) a jeho majetkové poměry a zároveň také schopnosti, možnosti a majetkové poměry povinného (rodiče). Právní teorie se však i nadále většinou rozchází s praxí.

Kdo má právo na výživné

Kdo by měl výživné dítěti platit Obecně platí, že děti mají právo na životní úroveň svých rodičů. Pokud jsou rodiče rozvedení a jeden z rodičů platí výživné, od dosažení plnoletosti je tato částka vyplácena přímo dítěti. Ve chvíli, kdy se zletilé dítě odstěhuje od druhého rodiče, má i od něj nárok na výživné.

Na co má otec právo

Otec dítěte je stejně jako matka zaměstnancem pečujícím o dítě, má nárok např. na vhodnou úpravu pracovní doby, nárok na pracovní volno pro doprovod dítěte k lékaři či volno pro ošetřování nemocného dítěte.

Jak se určuje výše alimentů

Dle českého práva se částka výživného určuje podle:

čistých příjmů rodičů ze zaměstnání, podnikání, důchodu či sociálních dávek. životní úrovně rodičů – majetek rodičů (finanční prostředky, nemovitosti, auta…) nebo využívání prostředků společnosti, v rámci které rodiče podnikají, pro vlastní potřebu.

Kdo rozhoduje o výši alimentů

O výši výživného rozhoduje nejčastěji soudce. Ten při svém rozhodování zohledňuje nejen věk dítěte a příjem rodiče, ale také další vyživovací povinnosti rodičů nebo třeba speciální potřeby dětí. Mezi ty může patřit například nutnost bezlepkového stravování.

Jak vymáhat alimenty

Pokud druhý rodič neplatí na své dítě výživné, musíte podat návrh na exekuci nebo návrh na soudní výkon rozhodnutí. V této věcí se můžete obrátit na kteréhokoliv soudního exekutora nebo na soud, který rozhodl o výživném. Jakmile je návrh podán, máte nárok na náhradní výživné.

Kdy se musí postarat děti o rodiče

Dítě má vyživovací povinnost vůči rodičům jen za předpokladu, že už je samo schopno se živit, a jen tehdy, pokud toho rodiče potřebují. Například pokud výživu nezajistí manžel nebo rozvedený druh. Navíc rozsah vyživovací povinnosti je stanoven tak, že jde o zajištění slušné výživy.

Kdy se dá udělat test otcovství

Test otcovství lze provést prakticky kdykoliv během života, v jakémkoli věku dítěte i domnělého otce.

Jak dlouho trvá soud o alimenty

Nebudu-li počítat prodlevu vzniklou podáním návrhu u nepříslušného soudu, může celé řízení u těch nejrychlejších soudů trvat dva až tři měsíce. U většiny soudů však tato doba bude delší, v extrémních případech může řízení trvat i déle než rok, záleží na přetíženosti soudu.

Co se stane kdyz nebudu platit alimenty

Pokud druhý rodič neplatí na své dítě výživné, musíte podat návrh na exekuci nebo návrh na soudní výkon rozhodnutí. V této věcí se můžete obrátit na kteréhokoliv soudního exekutora nebo na soud, který rozhodl o výživném. Jakmile je návrh podán, máte nárok na náhradní výživné.

Co se stane když nebudu platit alimenty

Pokud máte k dispozici rozsudek o výživném a váš bývalý partner neplatí alimenty více než 4 měsíce, jedná se o trestný čin, který je možné postihnout. Stačí jen podat trestní oznámení pro neplacení výživného, a to na služebně Policie ČR nacházející se v místě vašeho trvalého bydliště.

Kdy má manželka nárok na výživné

Výživné po rozvodu má dvě podmínky, a to, že manžel/manželka není schopen se sám živit a že tato neschopnost má souvislost s manželstvím. Po rozvodu již neplatí, že manželé musejí mít stejnou životní úroveň. Jedná se o tzv. přiměřenou výživu, která zahrnuje nejnutnější potřeby.

Jak poznat že je dítě moje

Existují testy soudem nařízené, spojené se znaleckým posudkem. K takovému testu se musí dostavit oba rodiče i dítě, ověřena je i identita zúčastněných a test provádí soudní znalec z oboru genetiky. Cena takového testu se pohybuje kolem patnácti tisíc korun.

Jak poznat kdo je otcem

Z krve matky je získána volně cirkulující DNA plodu a na základě porovnání znaků DNA plodu a otce je pak možné s vysokou jistotou určit, zda vyšetřovaný muž je, či není otcem dítěte. „Tento test potvrdí otcovství téměř se stoprocentní jistotou.