Kdy se píše s SE?

Kdy se píše s až

Cvičení

smazat (tabuli) zmazat (ušpinit se)
svolat (skupinu dohromady) zvolat (nahlas vykřiknout)
svolit (dát souhlas) zvolit (vybrat z nabídky)
slézt (dostat se dolů) zlézt (zdolat lezením)
shlédnout (dívat se shora dolů, třeba z kopce) zhlédnout (spatřit něco, třeba film)

Archiv

Kde psát Za kde s

Předložku je třeba psát tehdy, jedná-li se o významové spojení vyjadřující, že máte něco při sobě s sebou, např.: „vezmu si s sebou spacák“, „nést s sebou jídlo“ apod. Výjimečně se můžeme setkat s psaním předložky s, která se pojí se 4. pádem. Jedná se však o archaické výrazy, které se dnes využívají už jen zřídka.
Archiv

Kdy se používá saz

přílišnou námahou) sjednat (např. mír, smlouvu) — zjednat (např. pořádek, nápravu, na práci) slézat (se), slézt (se) (dolů nebo dohromady) — zlézat, zlézt (např. hory) slíbat (líbáním setřít) — zlíbat (někoho) slít (dohromady) — zlít (polít) smazat (mazáním setřít) — zmazat (umazat) směna, směnit (např.
ArchivPodobné

Kde se píše SZ vz

Shora dolů a z povrchu pryč

Předpona S slouží k vyjádření pohybu shora dolů. Například slovo spadnout nám říká, že jablko, které bylo dosud na stromě,s padlo dolů na zem. Sloveso sjet zase vyjadřuje, že někdo jel na saních z kopce směrem dolů. Pokud se někdo svlékne, sundá ze sebe oblečení.
Archiv

S kým nebo s kým

Předložka „s“ se pojí zejména se 7. pádem – instrumentálem (s kým, s čím). Tedy kdo s kým. Krom toho, psaní těchto předložek nepodléhá prakticky žádným výjimkám.

Proč je skončit s

Odpověď: Psaní předpon s- a z- u sloves tohoto typu lze vysvětlit pouze historickým vývojem jazyka, konkrétněji vznikem a zánikem hlásek a hláskových skupin v průběhu vývoje a vývojem významu slov a jejich částí (předpon, kořenů apod.).

Jak se píše Kdo s koho

Nevíte, jaký z nich je správný Pravopisně správně je pouze spojení kdo s koho!

Se kterým nebo s kterým

p. se pojí jedině předložka s (se), např. trávil čas s knihou, šel tam s nadějí úspěchu, s pilinami si lze hrát, počítač s internetem, mítink se starostou, čtyřicetiletá blondýna s dítětem (viz Vokalizace předložek (v třetí –⁠ ve třetí)).

Kdo z koho Kdo s koho

Ve frazeologickém spojení, ve smyslu kdo koho/co porazí, píšeme správně, jakkoliv to vypadá zvláštně, předložku s – kdo s koho. Nejedná se totiž o druhý pád, se kterým se předložka z pojí, ale o pád čtvrtý, který vyžaduje předložku s.

Proč se píše s sebou

„S sebou“ použijeme ve spojeních jako „nést s sebou“, „jídlo s sebou“ či „vzít si s sebou“, tj. v případech, kdy chceme vyjádřit, že se sloveso týká původce děje a s ním ještě nějaké další věci (např. „Jedeme na výlet a S SEBOU si vezmeme svačinu“ = na výlet jedeme MY + SVAČINA).

Jak se píše zkončí

Z hlediska pravopisu je důležitá otázka: Píše se skončit, nebo zkončit Odpověď zní, že toto sloveso píšeme s předponou „s“, tedy skončit, nikoli zkončit. Použití předpony „s“ je v tomto případě dáno ustálenými zvyklostmi.

Jak se píše spustit

Například slovo skončit píšeme také se S, přestože by se dalo říci, že jde o změnu stavu, protože něco je a my to ukončíme. Podobný případ je i slovo spustit.

Jak se píše s to

Význam tohoto zřídka používaného spojení je „být schopen, dokázat“. Píšeme „být s to“, jedná se totiž o spojení se čtvrtým, nikoli s druhým pádem.

S kým nebo ským

Předložka „s“ se pojí zejména se 7. pádem – instrumentálem (s kým, s čím). Tedy kdo s kým. Krom toho, psaní těchto předložek nepodléhá prakticky žádným výjimkám.

S kterým se kterým

Před slovem, které začíná stejnou souhláskou jako předložka, vokalizujeme vždy, např. ke kořenům, se sestrou, ve vejci, ze země. Výjimku tvoří ustálené spojení s sebou (viz Psaní předložek s, z (z postele, s knihou, s sebou × sebou)).

Jak se píše zkrátit

Ve slově zkrátit píšeme na začátku vždy „z“, protože se jedná o tzv. změnu stavu (stejně jako: zblednout, zúžit, zesvětlit, zčervenat apod.). Stejně píšeme i slova příbuzná, např. zkratka.

S kým s čím

Cvičení

1. pád nominativ Kdo Co
4. pád akuzativ Koho Co
5. pád vokativ Oslovujeme, voláme
6. pád lokál O kom O čem
7. pád instrumentál S kým S čím

Proč se píše Kdo s koho

Pamatujte si, že kdo s koho a být s to se pojí se 4. pádem, nikoli s 2. pádem. Píšeme je proto s předložkou S.

Kdy se píše semnou a se mnou

Správná je pouze varianta „se mnou“ – psáno zvlášť jako dvě samostatná slova. Jedná se totiž o spojení zájmena „já“ v 7. pádě s příslušnou předložkou „se“. Jak již víme, předložka se vždy píše samostatně a není součástí slova (to je předpona).

Jak se správně píše výjimka

Jedinou přípustnou formou tohoto slova je výjimka.

Stejně je to pak i s psaním slov výjimečný (nikoliv vyjímečný či výjmečný) a výjimečně (varianty vyjímečně či výjmečně jsou rovněž chybné). Když se ve stádu bílých ovcí vyskytne jedna černá, jde o výjimku.

Jak se píše věk

V zásadě je třeba řídit se pravidlem, že číslovky psané numericky (číslem), se v psané podobě neskloňují. Skloňují se až v ústním projevu, při čtení, proto rozhodně vynechejme všechna -ti. Tedy žádné od 18-ti ani 18ti ani 18 ti let, správně je pouze od 18 let (čteme: od osmnácti let).

Jak psát 20ti

Nikdy se nepíše ani „do 20ti let“ apod. – tvar číslovky vyplývá z kontextu věty, takže píšeme pouze „do 20 let“.

Co znamená být s to

Výraz být s to použijeme, pokud chceme o někom říct, koho nebo co dokáže udělat. Vysvětlení významu nám opět může pomoci s určením pádu: být s to jako koho, co moci udělat – tedy 4. pád. Za spojení být s to často následuje infinitiv slovesa, které vyjadřuje, co daná osoba může nebo je schopna udělat.

Jak se píše slovo doteď

Spisovný český jazyk respektuje podobu do teď i doteď. Obě varianty jsou možné psát – do teď jsou dvě slova (předložka a příslovce), varianta doteď je tzv. příslovečnou spřežkou. I výrazy dosud, doposud, doposavad, dokdy apod.

Kdy se píše si a kdy jsi

Si je tvar zvratného zájmena a pojí se se slovesy. Zpívat si, kreslit si… Jsi je tvar slovesa být ve smyslu existovat (2. osoba jednotného čísla).