Která část elektromagnetického spektra odpovídá přechodům mezi vibračními stavy molekul?

Co měří spektrofotometr

Přístroje, které se používají k měření intenzity záření v ultrafialové (UV) nebo viditelné (VIS) oblasti spektra se nazývají fotometry nebo spektrofotometry.

Na čem závisí absorbance

l (a koeficient (ε) i délka dráhy (l) jsou konstantní), potom platí, že absorbance roztoku je lineárně závislá na jeho koncentraci, A = f (c). Pomocí Lambert-Beerova zákona tedy můžeme kvantitativně stanovit koncentraci látky v roztoku měřením jeho absorbance s využitím spektrofotometru.

Co to je absorbance

Absorbance je veličina používaná ve fotometrii a spektrofotometrii. Udává, kolik světla bylo pohlceno měřeným vzorkem. V literatuře se můžeme setkat i se starším termínem extinkce E.

Co je to spektrofotometrie

Spektrofotometrie je jedním z oborů spektroskopie, zabývá se kvantitativním studiem spekter, to znamená měřením množství světla propuštěného, odraženého nebo pohlceného jistou látkou v závislosti na vlnové délce.

Co je absorpční spektrum

Absorpční spektrum (nebo-li absorpční křivka) je grafické vyjádření závislosti absorbance na vlnové délce elektromagnetického záření, procházejícího přes roztok zkoumané látky.

Co to je absorpční spektrum

Absorpční spektrum je kvalitativní charakteristikou látky – na základě změření absorpčního spektra můžeme identifikovat látku ve vzorku, případně potvrdit identitu látky.

Jak vzniká čárové spektrum

viditelné světlo po průchodu hranolem vytvoří „duhu“ v podobě spojitého pásu, obsahujícího všechny barvy od červené po fialovou. Čárové spektrum obsahuje čáry, odpovídající jen některým vlnovým délkám (nebo frekvencím). Emisní čárové spektrum vzniká rozkladem záření zdroje, který vyzařuje jen některé vlnové délky.

Co to je elektromagnetické záření

Elektromagnetické záření neboli EMR (zkratka pochází z anglického názvu electromagnetic radiation) je záření, které má elektrické i magnetické pole a šíří se ve vlnách. Elektromagnetické záření pochází z přírodních i člověkem vytvořených zdrojů, a může mít různou sílu: od nízkoenergetického až po vysokoenergetické.

Jaký je rozdíl mezi čárovým a spojitým spektrem

Spojité spektrum obsahuje všechny vlnové délky z daného rozsahu. Např. viditelné světlo po průchodu hranolem vytvoří „duhu“ v podobě spojitého pásu, obsahujícího všechny barvy od červené po fialovou. Čárové spektrum obsahuje čáry, odpovídající jen některým vlnovým délkám (nebo frekvencím).

Který z faktorů způsobuje rozšíření spektrálních car ve spektru hvězdy

PROFIL SPEKTRÁLNÍCH ČAR

Nalézáme ho ve většině spekter hvězd. Je způsoben klesající teplotou s výškou v atmosféře. Čára tedy září na teplejším pozadí a díky tomu pohlcuje (absorbuje) záření. Emisní profil vzniká typicky v atmosférách, ve kterých teplota s výškou roste.

Které elektromagnetické záření je viditelné

Viditelné světlo, jinak také označované pouze jako světlo, je elektromagnetické záření o frekvenci 3,9 x 1014 Hz do 7,9 x 1014 Hz, což ve vakuu odpovídá vlnovým délkám v rozmezí 380–740 nm.

Které elektromagnetické záření je nejpronikavější

Záření γ je nejpronikavější ze všech druhů radioaktivního záření, ale lze ho oslabit silnou vrstvou materiálu, který obsahují jádra těžkých prvků, jako například olovo. Intenzita tedy klesne, ale záření nikdy nebude zcela pohlceno. Z fyzikálního hlediska jde tedy o elektromagnetické záření s vysokou energií.

Co je to elektromagnetické spektrum

Elektromagnetické spektrum zahrnuje elektromagnetické záření (vlnění) všech vlnových délek. Spektrum může být nazýváno Maxwellova duha.

Jaké známe druhy elektromagnetického záření

Druhy elektromagnetického zářeníRádiové zářeníMikrovlny.Infračervené zářeníViditelné světlo.Ultrafialové zářeníRentgenové zářeníZáření gama.Související články.

Co je to spektra

Spektrum je ve fyzice a matematice popis veličiny jako funkce frekvence nebo vlnové délky. Často se používá ve smyslu barevného spektra, zvukového spektra nebo přeneseně ve významu rozprostření určitého jevu.

Jaké jsou druhy záření

Obsah2.1 Rádiové záření2.2 Mikrovlny.2.3 Infračervené záření2.4 Viditelné světlo.2.5 Ultrafialové záření2.6 Rentgenové záření2.7 Záření gama.

Jak vzniká spojité spektrum

Spektrum záření při interakci s látkou

Spektrum obsahující vlnové délky v určitém rozsahu se označuje jako spojité spektrum. Příklad spojitého spektra lze získat rozkladem bílého světla. Rozkladem spojitého spektra získáme souvislý pás spektrálních barev.

Co to je elektromagnetického záření

Elektromagnetické záření neboli EMR (zkratka pochází z anglického názvu electromagnetic radiation) je záření, které má elektrické i magnetické pole a šíří se ve vlnách. Elektromagnetické záření pochází z přírodních i člověkem vytvořených zdrojů, a může mít různou sílu: od nízkoenergetického až po vysokoenergetické.