Čím začíná kronika česká?

Jak zacina Kosmova kronika

Kronika je rozdělena do tří knih; začíná stavbou babylonské věže a původem Čechů a chronologicky postupuje až do Kosmovy současnosti.

Jak se nazývá První česká kronika

Kosmova kronika česká

Chronica Boemorum, v přesném překladu Kronika Čechů) je nejstarší česká kronika, tj. kronika týkající dějin Čechů. Původní text byl napsán latinsky a jeho autorem byl Kosmas, děkan pražské svatovítské kapituly, který kroniku sepsal pravděpodobně v letech 1119 až 1125.
Archiv

Kdy vznikla kronika česká

kniha od: Kosmas

Jeho slavné třídílné Letopisy české byly napsány latinsky v letech 1110–1125 a dodnes si uchovaly neobyčejnou svěžest nejen jako první kronika českého národa, ale také pro svůj bohatý a obrazivý jazyk.

Z jakého důvodu začal Kosmas psát kroniku

Originální název Kosmova díla je Chronica Boemorum, tedy Kronika Čechů. Středověké historiografie je nutné chápat s jejich ideologickým zaměřením a s pojetím historie jako poučení pro současnost a budoucnost. To byl často hlavní důvod vzniku rozsáhlých kronik a historických spisů.

Co je kronika česká

Hájkova Kronika česká, poprvé vydaná v roce 1543, patřila až do 19. století k nejčtenějším a nejoblíbenějším česky psaným knihám, i přes tvrdou kritiku, které ji podrobil v druhé polovině 18. století historik Gelasius Dobner.

Co to je kronika

Kronika je literární žánr vzniklý ve středověku, jedná se přitom o jeden z nejdůležitějších narativních historiografických pramenů. Úlohou kroniky je chronologicky, tedy podle pořadí, v jakém se děj v časové ose odehrál, popsat jednotlivé historické události.

Které období zachycuje Kronika česká

Kronika stojí na úplném počátku české historiografie a je obecně považována za jedno z nejvýznamnějších literárních děl, které v českých zemích ve středověku vzniklo. Řadíme ji mezi první neanonymní česká literární díla.

Kdo napsal kroniku českou a jak

Václav Hájek z LibočanHájkova kronika / AutorVáclav Hájek z Libočan byl český kronikář, spisovatel a nejprve utrakvistický, od roku 1521 katolický kněz. Wikipedie

Kdo je autorem české kroniky

Václav Hájek z LibočanHájkova kronika / AutorVáclav Hájek z Libočan byl český kronikář, spisovatel a nejprve utrakvistický, od roku 1521 katolický kněz. Wikipedie

Jak se jmenuje první dílo psané ve staroslověnštině

Moravsko-panonské legendy (Život Metodějův, Život Konstantinův) – dva hagiografické spisy, někdy uváděné pod společným názvem. Jejich literární význam je mimořádný, neboť jde o první nepřeložené, originální staroslověnské texty, které vznikly na Velké Moravě. Je v nich vylíčen život Konstantina a Metoděje.

Co zachycuje Dalimilova kronika

Na začátku líčí stavbu babylónské věže, následující boží trest, zmatení jazyků a rozchod lidí do různých částí světa. Pokračuje chronologicky řazenými příběhy z historie Čech počínaje osídlením našeho území praotcem Čechem, pověstmi o Libušině proroctví, o Přemyslu Oráčovi a o Dívčí válce.

Jak se jmenuje nejstarší literární památka na světě

tisíciletí před Kristem Dílo: Epos o Gilgamešovi – sumerská literatura, patrně nejstarší dochovaná památka světového písemnictví.

Jak se nazývají díla o životě obou věrozvěstů která sepsali jejich žáci

(Mezi další hodnotná prozaická díla staroslověnské literatury patří Život Konstantinův a Život Metodějův. Byla sepsána až po smrti obou bratrů zřejmě jejich žáky.

Jak je psaná Dalimilova kronika

Dalimilova kronika (neboli Kronika tak řečeného Dalimila) je nejstarší česky psaná veršovaná kronika, jedno ze stěžejních děl českého písemnictví. Pochází z počátku 14. století, záznamy končí rokem 1314, existuje několik pozdějších dodatků.

Co to je epos

Epos či epopej je rozsáhlá epická veršovaná báseň. Kompozice těchto děl bývá volná, děj je pomalý a je tvořen epizodami. Mluví se o takzvané epické šíři. Epos zpravidla vypráví o hrdinských činech, proto se mluví o hrdinském eposu, a týká se událostí významných pro určitý národ, proto se mluví o národním eposu.

Z jaké doby pochází nejstarší písemná díla

Nejstarší písemné památky pocházejí ze 4. tisíciletí př. n.l. a byly nalezeny na území starověké Mezopotámie a Egypta. Tyto starověké civilizace byly na velmi vysoké úrovni, ale to nezabránilo jejich zániku.

Jak se jmenovala říše z níž byli vysláni věrozvěstové

Sousedem Velké Moravy byla Východofranská říše, která na Velkou Moravu útočila. Cílem Franků bylo podmanit si Velkou Moravu jak vojenskou cestou, tak za pomoci křesťanských misií. Křesťanství z Východofranské říše mělo však latinskou podobu, a tak bylo pro nižší vrstvy nesrozumitelné.

Čím končí Dalimilova kronika

Končí v období vlády Jana Lucemburského v roce svého dopsání (1314), existuje ale i několik pozdějších dodatků (zejména z let 1315 a 1316), které však patrně nenapsal původní autor.

Co to je epika

Epika, také nazývaná výpravná literatura nebo narativní literatura, je literární druh. Je založena na ději, vyprávění příběhu. Příběh v tomto smyslu znamená záznam událostí v čase, řadu kauzálně spojených prvků. Epika bývá vymezována vůči lyrice a dramatu.

Co je to próza

Próza, výraz pochází z latinského výrazu prósa orátio – tj. řeč hovořící přímo, nerýmovaně, próza je tedy každý psaný text nepsaný ve verších. Jde tedy o běžnou, přirozenou formou psaného textu na rozdíl od „vázané řeči“ čili poezie.

Co je nejstarší dochovanou písemnou literární památkou

Grotefendem • hliněné tabulky, dochována knihovna hliněných destiček v Ninive • nositelé první vzdělanosti byli Sumerové 1 Page 2 Epos o Gilgamešovi – je považován za nejstarší dílo světové literatury (asi 1700 př. n. l.).

Jak zemřel kníže Rastislav

Sv.

Bohabojný kníže, svatý Rastislav zemřel za svůj lid a pravdu Kristovu jako mučedník neznámo kde, snad ještě roku 870, zajisté po velkém strádání. Nespravedlivě odsouzený velkomoravský kníže v celém svém životě statečně bránil svou zemi a její lid před úklady nepřátel, o cizí území neusiloval.

Kam odesli Metodejovi zaci

Metoděj byl vynikající právník. Oba bratři byli už před odchodem na Moravu zkušenými diplomaty – roku 860 odešli k Chazarům u Kaspického moře, odkud přinesli vzácnou relikvii – údajně ostatky sv. Klimenta, čtvrtého římského papeže a protivníka císaře Trajána, jenž jej vyhostil na Krym.

Jaký je rozdíl mezi kosmovou a Dalimilovou kronikou

Ve svém vyprávění se orientuje na dějové složky, z Dalimilovi kroniky čerpá pro postkosmasovské období (o Kosmu se zase opírá, když se zabývá nejstarším obdobím českých dějin. Hájek často z Dalimila cituje celé části, soustředí na epickou složku Dalimilovi kroniky a vypouští její agitačně – politickou složku.

Co je to povídka

Povídka je epický literární žánr krátkého či středního rozsahu. Patří mezi fikci a téměř vždy je prozaický, nikoliv veršovaný. Je kratší než román a na rozdíl od něj zachycuje pouze jeden aspekt života či jeden vybraný moment, nikoliv lidský život jako celek.