Na co je potřeba revize?

Kdy je potřeba revize

Pravidelná revize je vyžadována každé 3 roky. V soukromých prostorách nájemníků či vlastníků bytových jednotek (či rodinného domu) není revize vyžadována. Nájemník nebo vlastník bytu či rodinného domu by ji měl ale ve vlastním zájmu také provádět jednou za 3 roky.
Archiv

Co potřebuji k revizi

Co budete k revizi elektro potřebovatprojektovou dokumentaci (její součástí by mělo být i schéma elektroinstalace v panelovém bytě nebo domě),dokumenty k rozvaděčům,prohlášení o shodě nebo certifikaci všech komponent, které jsou součástí elektroinstalace,poslední revizní zprávu, pokud jde o pravidelnou revizi.
Archiv

Jak často se provádí revize

V běžném prostředí se revize opakují co pět let. V okolí, které je zatížené chladem, horkem nebo vlhkem se revize opakují co tři roky. V mokrém prostředí či v místě, ve kterém hrozí extrémní koroze, se revize vyžadují každoročně.

Jak dlouho platí revizní zpráva

Pokud jde o prostředí základní a normální, jsou revize pětileté, ve studeném, horkém nebo vlhkém prostředí jsou tříleté a v prostředí mokrém či prostředí s extrémní korozní agresivitou jsou vyžadovány každoroční revize.
Archiv

Kdy se provádí mimořádná revize

Mimořádná revize

Provádí se v případech, kdy vznikne pochybnost o kvalitě nebo úplnosti revize výchozí či pravidelné, nejsou k dispozici revizní zprávy z předchozích revizí nebo došlo ke změnám v elektroinstalaci a je třeba tyto změny zkontrolovat.

Jak často se musí provádět revize komínů

Jak často byste komín měli nechat vyčistit a zkontrolovat záleží na druhu používaného paliva, výkonu připojeného kotle a na tom, zda člověk topí pouze přes sezónu nebo celoročně. Obecně však platí, že kontrolu komínu musí kominík provést alespoň jednou ročně.

Co obnasi revize elektriny

Co je revize elektro

Většinou začíná revize prohlídkou, tedy vizuální a „hmatovou“ kontrolou (zatahání za vodiče), dále je prováděno měření veličin, jako jsou impedance poruchové smyčky, izolační odpor a vybavovací hodnoty proudových chráničů.

Kdo dělá revize

Revize smí provádět výhradně revizní technik, který disponuje platným oprávněním k výkonu této činnosti. Jeho úkolem je technická zařízení zkontrolovat a podat o jejich stavu revizní zprávu. Za řádné a správné odvedení této činnosti je osobně odpovědný, není však již odpovědný za případnou opravu poškozených zařízení.

Kdo platí revizi komínů

Čištění kotle a revize, ať už kotle, komínů či elektřiny spadá pod běžnou údržbu bytu a hradí ji nájemce.

Co je potřeba k revizi komínů

Pro kladnou revizi, například pro kolaudaci, je nutné od majitele stavby zajistit tyto dokumenty:Typ a označení výrobku (komínu) nejdůležitější u nového systémového komínu.CE prohlášení o shoděProjekt a jeho dodržení – technologický postup.Jméno stavaře (stavební firmy), která komín stavěla.

Kdy je nutná revize elektro

V rámci bytových a rodinných domů a kancelářských budov by měla být revize prováděna jednou za pět let. Pokud ale provádíte rekonstrukci, při níž zasahujete do elektroinstalace, jste povinni revizi provést ihned po dokončení všech úprav, a to ještě před tím, než dojde k zahájení jejího plnohodnotného provozu.

Jak často je potřeba revize komínů

Jak často se provádí kontrola komínu Komín je třeba nechat odborně zkontrolovat minimálně 1× ročně, nicméně četnost kontrol se odvíjí od druhu paliva, které používáte. Pevné palivo (např. topení v krbových kamnech) – kontrola by měla proběhnout 2× ročně.

Jak často je potřeba revize komínu

Jak často se provádí kontrola komínu Komín je třeba nechat odborně zkontrolovat minimálně 1× ročně, nicméně četnost kontrol se odvíjí od druhu paliva, které používáte. Pevné palivo (např. topení v krbových kamnech) – kontrola by měla proběhnout 2× ročně.

Kdy je nutná revize komínu

Kdy se provádí pouze kontrola

Kontrola komínů by se měla provádět dle zákona minimálně jedenkrát za rok, s ohledem na to, jak často topíme. Na základě kontroly kominík zjistí technický stav spalinové cesty, i to, zda odpovídá požadavkům a bezpečnostním předpisům.

Kdy je nutná revize komínů

Kdy se provádí pouze kontrola

Kontrola komínů by se měla provádět dle zákona minimálně jedenkrát za rok, s ohledem na to, jak často topíme. Na základě kontroly kominík zjistí technický stav spalinové cesty, i to, zda odpovídá požadavkům a bezpečnostním předpisům.

Jak často se dělá revize komínů

U sezónního vytápění stačí kontrola 1× ročně. Jestliže se spalinová cesta (spotřebič, kouřovod, komín) využívá celoročně, je třeba provádět kontrolu 2× ročně.

Kdo platí revizi komínu

Čištění kotle a revize, ať už kotle, komínů či elektřiny spadá pod běžnou údržbu bytu a hradí ji nájemce.

Co musí splňovat komín

Požadavky na komín pro plynové spotřebiče jsou jasné: musí být těsný a odolný. Těsný tak, aby ho kondenzát (zkondenzovaná vodní pára), který vzniká při ochlazení spalin v průduchu komínu, nemohl poškodit. Velkou pozornost je třeba věnovat i komínům pro spotřebiče na tuhá paliva.

Kdo kontroluje revize komínů

Revizi a kontrolu a čištění komínů provádí pouze specialista, tedy kominík. Pozvat bychom si ho měli v každém případě po ukončení stavby nebo rekonstrukce, než poprvé zatopíme, aby provedl revizi. Čištění a kontrola komínu závisí na četnosti vytápění, tedy na tom, zda topíme celoročně, v zimní sezoně anebo jen občas.

Jak často se musí dělat revize kotle

Kontrolu plynového kotle se doporučuje provádět jednou ročně. Vyhláška sice stanovuje dělat pravidelnou revizi jedenkrát za tři roky, pro bezproblémový provoz je ale dobré dělat kontrolu častěji. Tato povinnost navíc platí pouze pro firmy a podnikatele.

Jak vysoko má být komín nad střechou

Podle platné normy má končit komín min. 65 cm nad hřebenem střechy.

Jaká je minimální výška komínu

V každém případě by měl být minimálně 4 m vysoký, aby byl zajištěn optimální tah. Navíc by měl komín přesahovat hřeben střechy, aby kouř stoupal vzhůru. Průměr komína musí být mezi 150-200 mm. V případě, že cihlový komín není izolovaný musí být jeho průměr větší než 200 mm, ale tah nebude ideální.

Kdo dělá revizi kotle

Revize kotlů smí provádět pouze odborně způsobilá osoba, která k této činnosti získala osvědčení u Technické inspekce České republiky (TIČR). Takové osoby vlastní „kulaté“ razítko s označením „revizní technik kotlů“. Toto razítko je automaticky neopravňuje k provádění pravidelných povinných kontrol kotlů.

Kdo platí revizí plynového kotle

Kdo platí revizi plynového kotle Výchozí revize bývá součástí dodávky zařízení. Provozní revize a servisní prohlídky hradí vlastník nemovitosti.

Jaký průměr komínu pro krbová kamna

Obecně platí, že větší průměr třívrstvého izolovaného komínu vykazuje lepší tahové vlastnosti. Při výběru komínu pro připojení spotřebiče na tuhá paliva, ( kotel, krbová kamna, krb apod.), doporučujeme zvolit průměr 180 – 200 mm. Tedy průměr větší než je 160 mm. Vždy dbejte na zajištění dostatečně vysokého tahu.