Z jakého jazyka pochází slovo systém?

Co znamená slovo systém

Systémem se v exaktní vědě, technice, a v systémovém pojetí rozumí kognitivní (znalostní) model dané části reálného světa (existující či projektované), reprezentovaný nástroji exaktního světa (matematika, formální logika, programovací jazyky, jazyky blokových schémat).

Co je to Tumlovat

Sloveso tumlovat se, zaznamenané jako dubleta na Moravě a ve Slezsku, se vyskytuje i v Čechách, zde však pouze ve významu ,spěchat při práci'; jako neadekvátní nebylo mapováno.

Jak se píše systém

Dále píšeme Y v některých slovech cizího původu, například symbol, systém, psychologie, symetrie, symfonie, syntéza, sympatický, synonymum.

Co je to Štoky

štok – má více významů. Vychází z něm. Stock, tj. keř, kmen, tyč a hovorově se jím označuje chmelový keř nebo se jím na chmelových brigádách označoval drát, po kterém se chmelový keř pnul.

Co je to Chálka

Matyho, tedy patřící Matymu, je jasné. Chálka v brněnském hantecu znamená jídlo. Slovo pochází původně z polského chalka, což je zase z hebrejského slova challah – označení pro speciální chléb pečený na slavnosti.

Jak se naucit i y

Měkké a tvrdé souhlásky: mix

V českých slovech píšeme po měkkých souhláskách (c, j, ž, š, č, ř, ď, ť, ň) vždy měkké I. Po tvrdých souhláskách (h, ch, k, r, d, t, n) píšeme vždy tvrdé Y. U písmen D, T, N volíme písmeno podle výslovnosti: dívka vs. dým, tisk vs.

Kdo vymyslel gramatiku

Vyjmenovaná slova se do Pravidel českého pravopisu dostala v roce 1902 a jsou jejich součástí dodnes. První Pravidla se jmenovala Pravidla hledící k českému pravopisu a pravoslaví. Vyšla v roce 1902 a jejich autorem je podle Ústavu pro jazyk český Jan Gebauer.

Co je původ slova

Etymologie je obor lingvistiky zkoumající původ a vývoj slov. Tyto informace jsou sdruženy mj. v etymologických slovnících. Pokud v daném jazyce existují historické (psané) texty, pak jsou využívány k získání povědomí o tom, jak byla slova dříve používána a kdy se v dotyčném jazyce objevila.

Co je to Felit

Felit – univerzální slovo, které se hodí pro všechny situace – nejčastěji však posedět s přáteli, popít, něco pořešit, odpočívat.

Co je to Pofel

Znamená to trávit čas s přáteli – “feláky”. Příjemné posezení s “feláky” označíme pak jako “pofel”. Také bych vypíchnul zkratku “af” (as fuck – “Náš tělocvikář se mi líbí af”). Máme tu slova i z jiných jazyků jako například “chálka” neboli jídlo, pocházející úplně původně z hebrejského challah.

Proč je v aby tvrdé Y

Vyjmenovaná slova, ve kterých se vždy píše tvrdé Y (včetně slov příbuzných): B: být (bych, bys, by, bychom, byste, abych, abys, aby, …, kdybych, kdybys, kdyby, …, bytí, živobytí, bývat, bývalý, byt, bytná, bytový, bytelný, bytost, bydlit, bydliště, obydlí, bydlo (tj.

Jak se píše paprika

Podíváme se na historii papriky. Wikipedia píše: Paprika (Capsicum) je rod rostlin z čeledi lilkovitých (Solanaceae).

Kdo vymyslel háčky a čárky

České háčky a čárky loni oslavily významné jubileum – 600. výročí svého vzniku. Přesněji to byla znaménka punctus rotundus a gracilis virgula, jež světlo světa spatřila roku 1406 v latinském spisu De orthographia Bohemica (O pravopisu českém), jehož autorem je snad Mistr Jan Hus.

Kdo vymyslel Y

Jak se do češtiny dvojí i/y dostalo V obou případech se jedná o původní staročeské samohlásky, které se do češtiny dostaly z praslovanštiny, což byl slovanský prajazyk, a v pozdější době se pak do češtiny dostávaly přejímkami z cizích jazyků, anebo byly důsledkem hláskových změn.

Jak vzniklo slovo jablko

" jablko – staročesky jablo. Slovo je zřejmě praevropského původu (některé prajazykové prvky – slovní základy – převzaté Indoevropany od praobyvatelů, na jejichž území se postupně usazovali).

Co je to Štok

štok – má více významů. Vychází z něm. Stock, tj. keř, kmen, tyč a hovorově se jím označuje chmelový keř nebo se jím na chmelových brigádách označoval drát, po kterém se chmelový keř pnul.

Co to je Chabr

Chábr – do slangu mladých tentokrát tento výraz nepronikl z angličtiny ale z vězeňského argotu. Chábr je nejlepší kamarád ve vězení – v on-line komunikaci pak je chábr kamarád mužského pohlaví nebo přítel.

Co je to Smash

smash [smæʃ]

zničit, rozdrtit, rozbít co skupinu, systém ap.

Co je to flexit

Feelovat (feel U) – ve významu něco pocitově prožít, také ve spojení feel U/ feel with ya – soucítit s někým, cítit jeho bolest, politovat. Flexit – chlubit se novými a značkovými věcmi před někým (ukazovat se) a snaha udělat na někoho dojem.

Co je to Chalka

Matyho, tedy patřící Matymu, je jasné. Chálka v brněnském hantecu znamená jídlo. Slovo pochází původně z polského chalka, což je zase z hebrejského slova challah – označení pro speciální chléb pečený na slavnosti.

Co je to Mýtit

Sloveso mýtit má význam ‚kácením zbavovat porostu, zejména stromů; kácet' (např. mýtit prales), popř. i ‚kácením (porostu) vytvářet' (mýtit cestu).

Proč mlít

Sloveso mlít (stejně jako výrazy mletí, mlecí, mleč) pochází z praslovanského *melti. Již ve staré češtině došlo k přesmyku hlásek el (mleti) a zdloužení slabiky na lé (mléti); v ní se pak é zúžilo na í (mlíti).

Jak se anglicky řekne paprika

pepper pepř; paprika(5073)
capsicum paprika(AT:59667)

Proč je paprika s měkkým i

Paprika. Ať už mluvíme o paprice jako koření či zelenině, jedná se vždy o papriku s měkkým I. Toto slovo k nám doputovalo se slovenskými trhovci a jeho původ můžeme hledat ve srbštině či chorvatštině.

Jak se říká Hackum a Carkam

Věta, v níž jsou obsaženy všechna písmena s diakritikou: Příliš žluťoučký kůň úpěl ďábelské ódy.